Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy poprawności językowej WH-FP-II-1-ZagPopJez
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Na zajęciach będziemy przede wszystkim ćwiczyć poprawność językową na konkretnych tekstach, natomiast mniejszy nacisk będzie kładziony na czytanie opracowań naukowych. Wybrane ich fragmenty w razie potrzeby będą udostępniane studentom na platformie Moodle.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2005.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2009.

E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa 2011.

A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa 1999.

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

- zna terminologię językoznawczą związaną z językoznawstwem normatywnym i właściwie się nią posługuje,

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego, właściwie rozpoznaje, nazywa i analizuje zjawiska językowe podlegające ocenie normatywnej,

- umie uzasadnić swoją ocenę normatywną zjawisk językowych, odwołując się do relewantnych kryteriów,

- rozpoznaje podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie wymowy, fleksji, składni i słownictwa,

- potrafi przygotować wypowiedź argumentacyjną sformułowaną w stylu naukowym, spełniającą kryteria dobrego stylu, poprawności językowej i poprawności logicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną z czterech sprawdzianów cząstkowych. Ocena ta może zostać podniesiona o pół stopnia w uznaniu aktywności na zajęciach: stałego udziału w dyskusji, rozwiazywania na forum grupy zadań z poprawności językowej, przygotowywanie prac domowych.

Zakres tematów:

1. Analiza poprawności językowej fragmentów prac licencjackich oraz prac zaliczeniowych grupy z poprzedniego semestru (zajęcia z komunikacji interpersonalnej).

2. Najtrudniejsze zasady interpunkcyjne, czyli o (nie)intuicyjnym stawianiu przecinków.

3. Imiesłowy - zasady stosowania i przestankowania.

4. Zaimki - problemy z nadużywaniem i niewłaściwymi formami.

5. Typy neologizmów i kryteria oceny ich poprawności.

6. Ortografia "na pewno" raz jeszcze i "naprawdę" do znudzenia.

7. Najczęstsze błędy w łączliwości składniowej i semantycznej.

8. Język równościowy i neutralność języka.

9. Tautologie i inne błędy logiczne w tekstach zamieszczanych w serwisach informacyjnych.

10. Rozpoznawanie różnych typów błędów w tekstach prasowych.

11. Rola frazeologii i słowotwórstwa w polityce

12. Różne postawy wobec języka i jego poprawności (na przykładzie postów z forów internetowych).

13. Specyfika składni w pracy naukowej (dyplomowej i nie tylko).

Metody dydaktyczne:

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy będą osiągane z wykorzystaniem metody ćwiczeniowo-praktycznej, pracy ze źródłem, giełdy pomysłów, a weryfikowane za pomocą ocen ze sprawdzianów oraz oceny ciągłej aktywności studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 407
Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)