Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bird Ecology and Conservation WF-OB-SUBE
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32283
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

2. Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., Erasmus K.H.J. zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

3. Perrins C.M., Lebreton J.D., Hirons G.J.M. 1991. Bird Population Studies. Relevance to Conservation and management. Oxford University Press.

Artykuły dotyczące badań ekologii ptaków, zachowania się ptaków i aktywnej ochrony ptaków

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: EK1 - student rozumie i wyjaśnia zależności między ekologią, zachowaniem zwierząt a możliwościami i sposobami ochrony ptaków; EK2 - Student rozpoznaje podstawowe pojęcia w języku obcym z zakresu ekologii, zachowania i ochrony gatunkowej

2. Umiejętności: EK3 - student wykonuje i opisuje proste zadania EK4 – student posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu ekologii, behawioru i ochrony zwierząt (w języku angielskim) EK5 – student przygotowuje proste raporty na podstawie zebranych danych EK6 – student potrafi przygotowywać prezentacje ustne za pomocą różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej

3. Kompetencje: EK7 - Poprawia swoje umiejętności zawodowe w terenie; dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy EK8 - Student poprzez zajęcia terenowe oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej i dyskusji rozpoznaje mocne i słabe strony swoich umiejętności, postaw i działań

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są do przedstawienia prezentacji multimedialnej artykułu na zadany temat (30 min). Oceniana jest (a) forma, treść i sposób prezentacji oraz (b) umiejętność znalezienia odpowiedniego materiału do prezentacji

Nieobecność na zajęciach obniży ocenę końcową. Dalsze szczegółowe kryteria oceny zostaną podane uczestnikom podczas kursu.

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Czym się zajmuje ekologia lęgowa ptaków. Podstawowe pojęcia z ekologii i behawioru ptaków. Zagadnienia ochrony ptaków.

2. Metody pracy terenowej z ptakami – kwestie etyczne i prawne, bezpieczeństwo w terenie

3. Liczenia ptaków – dlaczego liczymy ptaki?

4. Biologia i ekologia ptaków lęgowych – metody badań terenowych

5. Dlaczego i jak łapiemy ptaki, obchodzenie się ze złapanym ptakiem?

6. Dlaczego obrączkujemy ptaki - metalowe obrączki i kolorowe opaski oraz inne metody indywidualnego znakowania

7. Dlaczego pobieramy krew, metody pobierania i przechowywania

8. Dieta i żerowanie – metody badań ekologii żerowiskowej

9. Selekcja siedliskowa i wybór siedlisk lęgowych – metody badań terenowych

10. Badania behawioralne ptaków – co możemy zaobserwować w terenie?

11. Zarządzanie ochroną zagrożonych ptaków

12. Zarządzanie siedliskiem

13. Życie w koloniach mew i rybitw

14. Czynna ochrona mew i rybitw na środkowej Wiśle – studium przypadku

15. Podsumowanie kursu

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, metody nauczania oraz wymagań i oczekiwań pracy na poszczególnych zajęciach i przygotowania raportu. Wyjaśnienie zasad planowania, przygotowania i realizacji prezentacji multimedialnej

EK1-6 Wykłady audytoryjne – uzupełnienie, objaśnienie, a także uściślenie tematów prezentowanych w prezentacji

EK1-6 Samodzielna materiałów naukowych (książki, czasopisma, Internet), niezbędne do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat

EK1-6 Analiza treści materiału – dyskusja wraz ze studentami na zajęciach nad treścią prezentowanego referatu w celu wyjaśnienia niezrozumiałej treści i ewentualnej weryfikacji EK1-6 Dyskusja (dyskusja) - omówienie prezentacji (forma, zakres tematów i prezentacji) oraz treści. Omówienie pracy w terenie, związanych z nią zagadnień etycznych i zagrożeń. EK1-6 Prezentacja multimedialna - prezentacja w programie PowerPoint lub odpowiedniku, narysowana na dany temat. W przypadku prezentacji indywidualnych powinny trwać nie mniej niż 20 minut i nie więcej niż 30 minut

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 321
Monika Bukacińska 2/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)