Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

UTWORY LITERACKIE:

- M. Twain, "Trzydzieści trzy opowieści", tłum. B. Bałutowa, A. Marianowicz, A. Przedpełska-Trzeciakowska, Warszawa 1973.

- J. Lechoń, "Srebrne i czarne", Warszawa 1987.

- M. Maeterlinck, "Ślepcy", w: tegoż, "Wybór dramatów", przeł. z upoważnienia autora i wstępem krytycznym poprzedził Z. Przesmycki (Miriam), Wrocław 1994.

SŁOWNIKI:

- M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, 'Słownik terminów literackich', Wrocław 1998 i wyd. poprzednie.

- 'Słownik rodzajów i gatunków literackich', red. G. Gazda, S. Tyniecka-Makowska, Kraków 2006.

PODRĘCZNIKI PODSTAWOWE:

- A. Kulawik, 'Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego', Kraków 1990 i wyd. następne.

- B. Chrząstowska, S. Wysłouch, 'Poetyka stosowana', Warszawa 2000 i wyd. poprzednie.

- D. Korwin-Piotrowska, 'Poetyka - przewodnik po świecie tekstów', Kraków 2011.

PODRĘCZNIKI UZUPEŁNIAJĄCE:

-E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, 'Zarys poetyki', Warszawa 1978, 1980.

- 'Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny', t. I-II, Warszawa 2000.

- R. Handke, 'Poetyka dzieła literackiego', Warszawa 2008.

WYSZCZEGÓLNIONE ARTYKUŁY:

- J. Sławiński, 'Motyw', hasło w 'Słownik terminów literackich', red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław 1998 i wyd. następne.

- J. Abramowska, 'Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich', "Pamiętnik Literacki" 1982, z. 1-2 lub w: tejże, 'Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej', Poznań 1995.

- E. R. Curtius, 'Topika', w: tegoż, 'Literatura europejska i łacińskie średniowiecze', tłum. A. Borowski, Kraków 1997.

- H. Markiewicz, 'Postać literacka i jej badanie', w: tegoż, 'Wymiary dzieła literackiego', Kraków 1987 lub w: 'Autor - podmiot literacki - bohater', red. A. Matuszewska, J. Sławiński, Wrocław 1983.

- W. Propp, 'Przedmiot i metoda badań', w: tegoż, 'Morfologia bajki', tłum. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976; też jako 'Przedmiot i metoda badań' w: tegoż, 'Morfologia bajki magicznej', tłum. P. Rojek, Kraków 2011.

- H. Markiewicz, 'Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych', w: tegoż, 'Wymiary dzieła literackiego', Kraków 1984.

- J. Sławiński, 'Przestrzeń w literaturze. Elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości', w: tegoż, 'Próby teoretycznoliterackie', Warszawa 1992 lub w: tegoż, 'Pace wybrane', t. IV, Kraków 2000, lub w: 'Przestrzeń i literatura', red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.

- S. Wysłouch, 'Od Lessinga do Przybosia. Teoria i kompozycja opisu', w: 'Problemy teorii literatury', seria IV, red. H. Markiewicz, Wrocław 1998.

- J. Sławiński, 'O opisie', w: tegoż, 'Próby teoretycznoliterackie', Warszawa 1992 lub w: tegoż, 'Pace wybrane', t. IV, Kraków 2000.

- R. Humphrey, 'Strumień świadomości - techniki', "Pamiętnik Literacki" 1970, z. 4.

- M. Bachtin, 'Monologowe słowo bohatera i słowo narracji w dłuższych nowelach Dostojewskiego', w: tegoż, 'Problemy poetyki Dostojewskiego', tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970 lub (jako 'Monologowe słowo bohatera i słowo opowiadania w opowieściach Dostojewskiego", tłum. W. Grajewski) w: 'Ja - inny. Wokół Bachtina. Antologia', red. D. Ulicka, t. I, Kraków 2009.

- A. Okopień-Sławińska, 'Relacje osobowe w literackiej komunikacji', w: tejże, 'Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria)', Wrocław 1985 i wyd. następne.

- R. Barthes, 'Śmierć autora', tłum. M. P. Markowski, "Teksty Drugie" 1999, z. 1-2.

- J. Kleiner, 'Rola podmiotu mówiącego w liryce, epice i poezji dramatycznej', w: tegoż, 'W kręgu historii i teorii literatury', Warszawa 1981.

- W. Iser, 'Apelatywna struktura tekstów. Nieokreśloność jako warunek oddziaływania prozy literackiej', tłum. M. Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" 1980, z. 1.

- M. Głowiński, 'Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego', w: tegoż, 'Style odbioru', Kraków 1977 lub w: tegoż, 'Prace wybrane', t. III, 'Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej', Kraków 1998.

- U. Eco, 'Poetyka dzieła otwartego', w: tegoż, 'Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych', kilka wydań, różne tłumaczenia.

- M. Głowiński, 'Gatunki literackie', w: tegoż, 'Prace wybrane', t. III, 'Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej', Kraków 1998.

- G. Genette, 'Gatunki, "typy", tryby', tłum. K. Falicka, "Pamiętnik Literacki" 1979, z. 2.

- M. Bachtin, 'Problematyka gatunków mowy', w: tegoż, 'Estetyka twórczości słownej', tłum. D. Ulicka, Warszawa 1986.

- R. Barthes, 'Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań', w: 'Narratologia', red. M. Głowiński, Gdańsk 2004.

- K. Bartoszyński, 'Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze', Kraków 2004 [rozdz. 'Kryzys czy trwanie powieści'].

- M. Głowiński, 'Nouveau roman - problemy teoretyczne' i 'Powieść jako metodologia', w: tegoż, 'Prace wybrane', t. V, Kraków 2000.

- J. Łotman, 'Semiotyka sceny', w: 'Sztuka w świecie znaków', wstęp, wyb., red., tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2003.

- S. Skwarczyńska, 'Zagadnienie dramatu', w: tejże, 'Studia i szkice literackie', Warszawa 1953.

- Arystoteles, 'Poetyka', w: tegoż, 'Retoryka. Poetyka', Warszawa 1988 lub w: tegoż, 'Dzieła wszystkie', t. VI, Warszawa 2001.

- J. S. Bystroń, 'Komizm', Wrocław 1960 i wyd. następne.

- W. Kayser, 'Próba określenia istoty groteskowości', w: 'Groteska', red. M. Głowiński, Gdańsk 2003.

- S. Kierkegaard, 'O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa', Warszawa 1999.

Zakres tematów:

Budowa ontologiczna dzieła literackiego - rekonesans (bez względu na przynależność rodzajowo-gatunkową): temat stanowiący wprowadzenie do pierwszego z bloku zajęć poświęconych genologii w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Genologia w ujęciu teoretycznym dotyczyć będzie następujących pojęć/zagadnień: jej (genologii) rozumienia, rodzajów literackich, gatunków literackich, "nowej" genologii; współczesnej genologii literackiej (repertuaru gatunków właściwych dla literatury współczesnej);

Genologia w ujęciu praktycznym, to z kolei tematy skupione na: liryce, jej wartościach analizowanych i interpretowanych w świetle najważniejszych pojęć z jej (genologii) zakresu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 327
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00, sala 327
Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska 22/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)