Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne podstawy retoryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-Retoryka
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne podstawy retoryki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W09/ P6S_WG

FP1_U05/ P6S_UW P6S_UK

FP1_K04/ P6S_KOWymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest: zapoznanie studenta z terminologią retoryczną, historią rozwoju retoryki rozumianej jako teoria i praktyka oraz praktyczne przygotowanie studenta do posługiwania się narzędziami retoryki w budowaniu argumentacji z wykorzystaniem klasycznych rozwiązań, wykorzystania zasad retoryki w analizie tekstu literackiego, w rozpoznawaniu technik retorycznych użytych w tekstach dyskursywnych i wykorzystywania mechanizmów retorycznych w debatach a także w wystąpieniu indywidualnym.

Pełny opis:

Opis szczegółowy

1. Definicje retoryki. Klasyczna i współczesna terminologia retoryczna. Podmiot – odbiorca – przedmiot – sytuacja retoryczna a realny kontekst akcji retorycznej.

2. Zarys rozwoju retoryki.

3. Główne cele perswazji i rodzaje retoryki. Funkcje logosu, etosu i patosu.

4. Etapy konstrukcji retorycznej mowy: inwencja, porządek, elokucja, mnemonika, pronuncjacja.

5. Budowa argumentu a struktura argumentacji. Weryfikowanie wiarygodności argumentu. Porządki argumentacji.

6. Klasyczne elementy retorycznej elokucji i jej zadania w procesie perswazji.

7. Wiarygodność i siła argumentacji – weryfikowanie scenariusza inwencji w kontekście gotowych argumentów, porządku argumentacyjnego oraz przybrania językowego.

8. Retoryka w tekstach pisanych. Odkodowanie retorycznego zamysłu tekstu, lektura i interpretacja tekstu w świetle retoryki.

9. Przykłady gatunków argumentacyjnych i ich cechy. Ocena siły perswazyjności.

10. Posługiwanie się schematami argumentacyjnymi. Probacja i refutacja we współczesnych zastosowaniach. Formy perswazji argumentacyjnej: krytyka i poddawanie w wątpliwość, spór a debata.

Literatura:

Obowiązkowa:

Arystoteles, Retoryka, przeł. H. Podbielski, wybrane rozdziały

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Ćwiczenia z retoryki, PWN, Warszawa 2012.

Uzupełniająca:

M. Sproule, Speechmaking: Rhetorical Competence in a Postmodern World, McGraw-Hill, Education, 1996.

K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, Pamiętnik Literacki 68/2 (1977) 219-250.

H. Lausberg, Retoryka literacka, Bydgoszcz 2002.

A. Budzyńska-Gaca, Współczesna genologia retoryczna wobec tradycji klasycznej – wybrane zagadnienia, w: Dialog z Tradycją. Tom VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, red. Magdalena Puda-Blokesz i Magdaleny Ryszka-Kurczab, Collegium Columbinum, Kraków 2020, 138-163.

R. Volkmann, Zarys historii retoryki, Warszawa 1995.

K. Szymanek, K. Wieczorek, Sztuka argumentacji. Rozszerzone ćwiczenia w badaniu argumentów, PWN, Warszawa 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna w podstawowym zakresie historię retoryki jako narzędzia komunikacji i perswazji, zna podstawowe teorie retoryczne od czasów antycznych po współczesne, zna i potrafi poprawnie stosować terminologię z zakresu teorii retoryki, zna i rozumie możliwości wykorzystywania języka do argumentowania i prezentowania swoich racji oraz rangę retoryki w życiu społecznym.

Absolwent potrafi przygotować i wygłosić publicznie w języku polskim mowę z uwzględnieniem zasad kompozycji i akcji retorycznej.

Absolwent jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, do wypowiadania krytyki, debatowania, prezentowania racji.

Metody i kryteria oceniania:

Studenta do zaliczenia obowiązuje:

1. systematyczne, aktywne uczestnictwo w zajęciach

2. przygotowywanie wyznaczonych przez prowadzącego zadań w określonym terminie

3. wygłoszenie mowy końcowej

Student na ocenę bardzo dobrą:

- terminowo wykonuje zlecone zadania

- zna i poprawnie posługuje się terminologią z zakresu retoryki

- potrafi bardzo dobrze zastosować poznane zasady kompozycji retorycznej w praktyce: zbudować pojedynczy argument i zweryfikować siłę jego wiarygodności, utworzyć schemat całej argumentacji, dostosować do potrzeb argumentacji wszystkie klasyczne typy argumentowania, ułożyć i opisać plan przebiegu argumentacji, umiejętnie zastosować poznane środki językowego wyrazu, tropy i figury retoryczne i wykorzystać ich siłę perswazyjną w argumentacji, potrafi bardzo dobrze zapamiętać i z wielka wprawą przedstawić przed audytorium przygotowaną argumentację

- potrafi bardzo dobrze przeanalizować krótki tekst pod kątem jego retorycznych walorów: wydzielić elementy konstrukcji retorycznej, wydobyć podstawowe środki retoryczne i uzasadnić w podstawowy sposób ich wpływ na znaczenie i interpretację tekstu, umie wyjaśnić na czym polega interpretacja utworu literackiego w kluczu lektury tekstu jako sytuacji retorycznej

- bardzo dobrze potrafi wybrać i zbudować spójną serię argumentów do debaty spornej i deliberatywnej na wskazany temat, bez względu na stronę oraz biegle posługiwać się nimi podczas debaty, w elastyczny sposób dostosowując się do sytuacji.

- potrafi bardzo dobrze przygotować mowę końcową oraz bardzo dobrze wygłosić ją przed audytorium.

Student na ocenę dobrą:

- terminowo wykonuje zlecone zadania

- zna i poprawnie posługuje się terminologią z zakresu retoryki

- potrafi nazwać i zastosować poznane zasady kompozycji retorycznej w praktyce: zbudować pojedynczy argument i zweryfikować siłę jego wiarygodności, utworzyć schemat całej argumentacji, dostosować do potrzeb argumentacji klasyczne typy argumentowania, prawidłowo ułożyć plan przebiegu argumentacji, zastosować poznane figury retoryczne, zapamiętać i poprawnie przedstawić przed audytorium przygotowaną argumentację

- umie przeanalizować krótki tekst pod kątem jego retorycznych walorów: wydzielić elementy konstrukcji retorycznej, wydobyć podstawowe środki retoryczne i wykazać związek z możliwą interpretacją tekstu.

- dobrze potrafi dobrać i zbudować kilka argumentów do debaty spornej i deliberatywnej na wskazany temat oraz wykorzystać w czasie przebiegu debaty.

- potrafi dobrze przygotować mowę końcową oraz dobrze wygłosić ją przed audytorium.

Student na ocenę dostateczną:

- terminowo wykonuje zlecone zadania

- zna i poprawnie posługuje się terminologią z retoryki w podstawowym zakresie

- potrafi nazwać poznane zasady kompozycji retorycznej oraz w dostatecznym zakresie wykorzystać je w praktyce: umie zbudować pojedynczy argument, utworzyć schemat całej argumentacji, zastosować poznane figury retoryczne, potrafi przedstawić przed audytorium przygotowaną argumentację korzystając z pomocy pisemnych

- umie przeanalizować krótki tekst pod kątem jego retorycznych walorów: wydzielić elementy konstrukcji retorycznej, rozpoznać retoryczne „chwyty perswazyjne” w tekście pisanym.

- potrafi zbudować oraz zaprezentować argument w debacie spornej i deliberatywnej.

- potrafi poprawnie przygotować mowę końcową oraz zadowalająco wygłosić ją przed audytorium.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Krzysztof Koehler, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler, Dorota Muszytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 punkty ECTS

konieczna obecność na ćwiczeniach, aktywne uczestniczenie w przeprowadzanych aktywnościach, przyswojenie zalecanej wiedzy, umiejętność jej zastosowania w praktyce

1 punkt - obecność i aktywność na zajęciach

1 punkt - przygotowanie i wygłoszenie mowy końcowej


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest: zapoznanie studenta z terminologią retoryczną, historią rozwoju retoryki rozumianej jako teoria i praktyka oraz praktyczne przygotowanie studenta do posługiwania się narzędziami retoryki w budowaniu argumentacji z wykorzystaniem klasycznych rozwiązań, wykorzystania zasad retoryki w analizie tekstu literackiego, w rozpoznawaniu technik retorycznych użytych w tekstach dyskursywnych i wykorzystywania mechanizmów retorycznych w debatach a także w wystąpieniu indywidualnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koehler, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)