Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Romantyzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-2-HLPRom-C-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej - Romantyzm
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Orientacja w historii literatury epok dawnych oraz oświecenia.

Wiedza na poziomie licealnym, dotycząca romantyzmu polskiego.

Skrócony opis:

Ćwiczenia HLP Romantyzm służą poznaniu jednego z najważniejszych okresów w historii literatury, sztuki i życia umysłowego, który przypada na lata 1822-1864. Na powstanie i rozwój prądu romantycznego decydujący wpływ miały wydarzenia historyczne. Specyfika prądu jakim jest polski romantyzm (w tym dominująca problematyka utworów) wiąże się z faktem utraconej pod koniec wieku XVIII niepodległości. Zajęcia służą zapoznaniu się przede wszystkim z tą częścią literacką dziedzictwa epoki romantycznej, która najlepiej oddaje charakter i ducha epoki, zarówno jej fazy przedpowstaniowej (1822-1830), jak i popowstaniowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaawansowane zapoznanie Studentów z literaturą polskiego romantyzmu.

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, polegają na lekturze dzieła literackiego i pracy z tekstem. Służą pogłębieniu wiedzy z zakresu historii literatury polskiego romantyzmu. Koncentrują się na omówieniu problematyki najważniejszych dzieł literackich tego okresu, tj. "Ballady i romanse", "Sonety krymskie", "Maria", "Przedświt", "Irydion" i in. W oparciu o wybrane utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida, Aleksandra Fredry prezentowana jest specyfika (rozmaitość dominant estetycznych) i złożoność prądu romantycznego (bajronizm, orientalizm, sarmatyzm, profetyzm etc.).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU_1

Student zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu;

Student wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

Student ma dobrą znajomość literatury przedmiotu

EU_2

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych;

Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania

problemów badawczych, doboru metod i narzędzi

badawczych oraz prezentowania wyników

przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami

języka polskiego

Student potrafi samodzielnej dokonać interpretacji romantycznego dzieła literackiego;

Student konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu,

merytorycznego argumentowania i formułowania

wniosków

EU_3

Student ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji. Zna ramy czasowe epoki romantyzmu, potrafi wskazać i omówić najwybitniejsze dzieła literatury romantycznej.

-potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami.

Na ocenę dobrą student:

-zna kryteria periodyzacji literatury polskiej,zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Na ocenę dostateczną student:

- ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej, potrafi wymienić kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi podjąć próbę opisu dzieła literackiego z wykorzystaniem podstawowych terminów i narzędzi badawczych.

- potrafi podjąć próbę krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Magdalena Partyka, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 2 pkt = 60h

10 h - przygotowywanie się do zajęć bieżących;

10 h - pisanie pracy rocznej;

10 h - nauka do kolokwium semestralnego;

30 h - udział w zajęciach

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:


Uczestnicząc w zajęciach Student mam możliwość uzyskania 2 punktów ECTS, na które składają się:


30 godzin - uczestniczenie w zajęciach;

10 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

20 godzin - pisanie pracy zaliczeniowej;


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS 4pkt = 120h (Dwa semestry).

1,5 pkt ECTS - lektura i przygotowanie do zajęć w trybie ciągłym.

1pkt ECTS - przygotowanie do kolokwium semestralnego

1,5 pkt ECTS - wybór tematu i przygotowanie pisemnej pracy rocznej.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia HLP Romantyzm służą poznaniu jednego z najważniejszych okresów w historii literatury, sztuki i życia umysłowego, który przypada na lata 1822-1864. Na powstanie i rozwój prądu romantycznego decydujący wpływ miały wydarzenia historyczne. Specyfika prądu jakim jest polski romantyzm (w tym dominująca problematyka utworów) wiąże się z faktem utraconej pod koniec wieku XVIII niepodległości. Zajęcia służą zapoznaniu się przede wszystkim z tą częścią literacką dziedzictwa epoki romantycznej, która najlepiej oddaje charakter i ducha epoki, zarówno jej fazy przedpowstaniowej (1822-1830), jak i popowstaniowej.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, polegają na lekturze dzieła literackiego i pracy z tekstem. Służą pogłębieniu wiedzy z zakresu historii literatury polskiego romantyzmu. Koncentrują się na omówieniu problematyki najważniejszych dzieł literackich tego okresu, tj. "Ballady i romanse", "Sonety krymskie", "Maria", "Przedświt", "Irydion" i in. W oparciu o wybrane utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida, Aleksandra Fredry prezentowana jest specyfika (rozmaitość dominant estetycznych) i złożoność prądu romantycznego (bajronizm, orientalizm, sarmatyzm, profetyzm etc.).

Literatura:

W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999.

J. Kleiner, Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1995-1998.

S. Pigoń, Zawsze o Nim. Kraków 1960.

Cz. Zgorzelski, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.

M. Janion, Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.

W. Borowy, O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960.

Z. Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.

Cz. Zgorzelski, Romantyzm w Polsce, Lublin 1957.

Cz. Zgorzelski, Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988.

A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, [dowolne wydanie].

B. Dopart, Mickiewicz. Poeta alternatyw, Kraków 2021.

B. Dopart, "Maria" Antoniego Malczewskiego - synkretyzm dzieła i przełom literacki, w: tegoż, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999.

A. Ziołowicz, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011.

M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998.

M. Woźniewska-Działak, Poematy narracyjne Cypriana Norwida. Konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)