Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie w tradycję: Współczesność wobec Młodej Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-Wsp.M.P-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie w tradycję: Współczesność wobec Młodej Polski
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


wiedza: FP2 _W05;

umiejętności: FP2_U03;

kompetencje społeczne: FP2_K01;Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu literatury wczesnego modernizmu - specyfiki doświadczenia kulturowego przełomu XIX i XX wieku, umiejętność identyfikacji podstawowych problemów świadomości kulturowej Młodej Polski.

Skrócony opis:

Student zna problematykę ciągłości myśli, idei, świadomości artystycznej i kulturowej między przełomem XIX i XX wieku oraz XX i XXI wieku. Student nabywa umiejętności czytania literatury końca XIX w. (interpretowanej w szerokim kontekście świadomości kulturowej) jako obecnej we współczesności oraz tworzącej istotny punkt odniesienia dla współczesnej kulturowej tożsamości, umiejętności sfunkcjonalizowania wiedzy o historii literatury ubiegłego wieku, zwrócenia uwagi na znaczenie dokonań tejże literatury w kształtowaniu aktualnego oblicza świata. Student nabywa kompetencji do uczestniczenia w społecznym dialogu kulturowym.

Pełny opis:

Student zna problematykę ciągłości myśli, idei, świadomości artystycznej i kulturowej między przełomem XIX i XX wieku oraz XX i XXI wieku dzięki analizie utworów najbardziej reprezentatywnych dla problemu relacji między współczesnością a tradycją literacką Młodej Polski. Ich interpretacja pozwala na opisanie sposobu obecności młodopolskiej biografii kulturowej w świadomości modernizmu i postmodernizmu.

Student nabywa umiejętności wskazywania różnych nawiązań literatury współczesnej do twórczości młodopolskiego pokolenia - sposobów autonomizowania się idei i postaw młodopolskich w dorobku współczesnych pisarzy (Młoda Polska jako obszar rewizji), sposobów utwierdzania się współczesnych twórców w kulturowej tożsamości oraz sposobów tworzenia szeroko pojętych odniesień w refleksji o najważniejszych doświadczeniach dwudziestowiecznej kultury (np. o problemach wzorców i stereotypów kulturowych oraz ich roli w modelowaniu obrazu świata; zagadnieniach kryzysu słowa i miejsca języka w kulturze; kwestiach związanych z psychologicznymi konsekwencjami udziału człowieka w historii).

Student nabywa kompetencji do uczestniczenia w kulturowym dialogu współczesności z tradycją, jest przygotowany do aksjologicznej weryfikacji tradycji kulturowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

w zakresie efektu FP2_W05 (zna na poziomie rozszerzonym kanon literacki poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, w pogłębiony sposób rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, zna dorobek krytyczny im poświęcony) student zna kanon literacki drugiej połowy XX w., potrafi go analizować oraz interpretować rozumiejąc jego powiązania z kulturą wczesnego modernizmu;

w zakresie efektu FP2_U03 (potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego) potrafi - wykorzystując właściwe terminy i narzędzia badawcze - samodzielnie dokonać analizy oraz interpretacji dzieł literackich, filmowych i teatralnych w kontekście kształtującego je dialogu z kulturą wczesnego modernizmu;

w zakresie efektu FP2_K01 (jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu) - student jest przygotowany do weryfikowania wiedzy o współczesnej literaturze z wykorzystaniem najnowszej wiedzy sposobach recepcji dziedzictwa literackiego.

Opis ECTS:

- udział w zajęciach - 30 godzin

- przygotowanie do zajęć - 30 godzin

- napisanie pracy zaliczeniowej - 30 godzin

Metody i kryteria oceniania:

permanentna ocena udziału w zajęciach, kolokwium ustne lub praca pisemna

Kryteria oceniania:

Ocena dostateczna w odniesieniu do wszystkich efektów przedmiotowych: Student potrafi rozpoznać zagadnienie relacji między literaturą współczesną a tradycją literacką Młodej Polski - w dużej mierze jako problematyką dialogu wewnątrzepokowego, tzn. potrafi zdefiniować pojęcie modernizmu i postmodernizmu w relacji do pojęcia Młodej Polski, określić chronologię literatury, do której odnosi się każde z tych pojęć. Student potrafi wymienić podstawowe wątki literackiego dialogu współczesności z tradycją z przełomu XIX i XX wieku., przebiegającego zgodnie z ideowymi i estetycznymi nurtami modernizmu oraz postmodernizmu, ilustrując je twórczością wybranych pisarzy (omówioną ogólnie, ale z przytoczeniem konkretnych dzieł literackich)

Ocena dobra w odniesieniu do wszystkich efektów przedmiotowych: Student potrafi rozpoznać zagadnienie relacji między literaturą współczesną a tradycją literacką Młodej Polski - w dużej mierze jako problematyką dialogu wewnątrzepokowego, definiując pojęcie modernizmu i postmodernizmu w relacji do pojęcia Młodej Polski z omówieniem podstaw ich wyodrębnienia i tradycji badawczej w tym zakresie. Potrafi określić chronologię literatury, do której odnosi się każde z tych pojęć, a także kryteria opisu literatury i kultury modernistycznej i postmodernistycznej. Student potrafi wymienić podstawowe wątki literackiego dialogu współczesności z tradycją z przełomu XIX i XX wieku., przebiegającego zgodnie z ideowymi i estetycznymi nurtami modernizmu oraz postmodernizmu, omawiając je na przykładzie wskazanych dzieł literackich (z zaznaczeniem ich chronologii) interpretacji tychże utworów pod kątem relacji, zależności i dialogu współczesności z Młodą Polską.

Ocena bardzo dobra w odniesieniu do wszystkich efektów przedmiotowych: Student potrafi rozpoznać zagadnienie relacji między literaturą współczesną a tradycją literacką Młodej Polski - w dużej mierze jako problematyką dialogu wewnątrzepokowego, definiując pojęcie modernizmu i postmodernizmu w relacji do pojęcia Młodej Polski z omówieniem podstaw ich wyodrębnienia i tradycji badawczej w tym zakresie. Potrafi omówić te zagadnienia powołując się na określony dorobek nadawczy. Potrafi określić chronologię literatury, do której odnosi się każde z tych pojęć, a także kryteria opisu literatury i kultury modernistycznej i postmodernistycznej, różnicując je zgodnie z różnymi koncepcjami modernizmu (koncepcja R. Nycza, W. Boleckiego). Potrafi znaleźć uzasadnienie dla tych kategorii w konkretnym materiale literackim.

Student potrafi wymienić podstawowe wątki literackiego dialogu współczesności z tradycją z przełomu XIX i XX wieku., przebiegającego zgodnie z ideowymi i estetycznymi nurtami modernizmu oraz postmodernizmu, omawiając je na przykładzie wskazanych dzieł literackich (z zaznaczeniem ich chronologii) pogłębionej interpretacji tychże utworów pod kątem relacji, zależności i dialogu współczesności z Młodą Polską. Potrafi zróżnicować te relacje ze względu na kontekst powstania utworów, przynależność ich autorów do określonych grup pokoleniowych, światopoglądowych i politycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kielak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Kielak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dorota Kielak, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Kielak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3kj7ZOXHcV_kdXZVP20_cw4iya5fuYyqYxtELapcvLg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=31dcd0a4-d7f6-4d5b-9714-94adb8efd7c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)