Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-2-KrytykLit Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyka literacka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2 W03

FP2 WO7

FP2 W19

FP2 UO1

FP2 UO8

FP2 K06

Skrócony opis:

Na tych zajęciach studenci powinni zdobyć podstawową wiedzę o krytyce literackiej, jej istocie, głównych funkcjach, formach i sposobach istnienia. Powinni tez zaznajomić się z dorobkiem czołowych krytyków literackich w XX i XXI wieku oraz poznać działalność krytyków innych sztuk. Inny obszar zajęć to nabywanie umiejętności analizowania oraz interpretowania najróżniejszych zjawisk krytycznych.

Jednym z podstawowych zadań uczestników jest napisanie tekstu krytycznoliterackiego.

Pełny opis:

Zajęcia z krytyki literackiej powinny przyczynić się do zdobycia przez studentów elementarnej wiedzy o istocie, funkcjonowaniu, sposobach istnienia, gatunkach krytyki literackiej, a w pewnej mierze również o krytyce innych sztuk: filmowej, teatralnej, plastycznej,muzycznej.

Kolejnym zadaniem zajęć ma być doskonalenie umiejętności mówienia i pisania o literaturze i sąsiednich sztukach, co jest zadaniem wszelkiej krytyki.

Uczestnicy zajęć zdobywają umiejętność analizowania oraz interpretowania najważniejszych faktów krytycznoliterackich (nie tylko tekstów) oraz próbują pisać wypowiedzi krytyczne.

Wiedzę i sprawności pisarskie zdobywają poznając konkretne zjawiska krytycznoliterackie: twórczość najwybitniejszych przedstawicieli tej dziedziny twórczości, dorobek grupy i nurty, gatunki.

1. Krytyka literacka – istota i funkcje

2. Pejzaż międzywojennej krytyki literackiej

3. „Chimera jako zwierzę pociągowe” – o pisarstwie krytycznoliterackim Jerzego Stempowskiego

4. Tymon Terlecki i personalistyczna krytyka literacka

5. Mitologia i realizm – wokół pisarstwa Jana Kotta

6. Metoda krytycznoliteracka Artura Sandauera

7. Koncepcja pokolenia literackiego według Kazimierza Wyki

8. „Romans z tekstem” – o twórczości Jana Błońskiego

9. „Ethos społeczny literatury polskiej” – o twórczości Andrzeja Kijowskiego

10. Twórczość Konstantego Puzyny i Ludwika Flaszena

11. W kręgu paryskiej „Kultury”

12. Krytyka personalistyczna według Jana Prokopa

13. „Pragnienie ładu”. O twórczości krytycznoliterackiej Tomasza Burka

14. Refleksja krytyczna w XXI wieku: Maciej Urbanowski i grupa „Topoi”

15. Pisarze jako krytycy literatury

Literatura:

1) K. Dybciak -"Wokół czy w centrum literatury? Studia o krytyce i eseju", Warszawa 2016

2) J. Sławiński - "Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich", w: "Próby teoretycznoliterackie", Warszawa 1992.

3) J. Sławiński - "Funkcje krytyki literackiej", w: "Dzieło. Język. Tradycja",Warszawa 1974.

4) "Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985", opracował J. Dąbała, Lublin 1992.

5) "Kartografowie dziwnych podróży. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku", Opracowała M. Wyka, Kraków 2004

6) "Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku", redakcja: D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

FP2 W03, FP2 WO7, FP2 W19

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w obszarze literaturoznawstwa, wraz z ich terminologią. Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tych zakresach i kierunkach ich rozwoju. Zna współczesne metody analizy i interpretacji przedmiotowego dzieła, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami

FP2_U01, FP2_UO8

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne. Student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych – w różnych formach i mediach – o zróżnicowanych wytworach kultury, z zachowaniem norm wysokiego stylu i etyki.

FP2_K06

Student aktywnie uczestniczy w rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

OPIS ECTS:

30 godzin - udział w zajęciach;

60 godzin - przygotowywanie się do zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA:

- Regularne uczęszczanie na zajęcia,

- aktywne uczestnictwo

- napisanie tekstu o charakterze krytycznoliterackim

KRYTERIA OCENIANIA

Na ocenę bardzo dobrą (5):

Student bardzo dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa. Ma bardzo bobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w obszarze literaturoznawstwa, wraz z ich terminologią. Student ma bardzo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tych zakresach i kierunkach ich rozwoju. Bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji przedmiotowego dzieła, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami (efekty FP2 W03, FP2 WO7, FP2 W19). Student bardzo dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne. Student posiada bardzo dobrą umiejętność formułowania opinii krytycznych – w różnych formach i mediach – o zróżnicowanych wytworach kultury, z zachowaniem norm wysokiego stylu i etyki (ejekty FP2_U01, FP2_UO8). Student bardzo aktywnie uczestniczy w rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym (efekt FP2_K06).

Na ocenę dobrą (4):

Student dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa. Ma bardzo bobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w obszarze literaturoznawstwa, wraz z ich terminologią. Student ma dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tych zakresach i kierunkach ich rozwoju. Dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji przedmiotowego dzieła, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami (EFEKTY FP2 W03, FP2 WO7, FP2 W19). Student dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne. Student posiada dobrą umiejętność formułowania opinii krytycznych – w różnych formach i mediach – o zróżnicowanych wytworach kultury, z zachowaniem norm wysokiego stylu i etyki (EFEKTY FP2_U01, FP2_UO8). Student w stopniu dobrym uczestniczy w rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym (efekt EFEKT FP2_K06).

Na ocenę dostateczną (3):

Student dostatecznie zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa. Ma bardzo bobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w obszarze literaturoznawstwa, wraz z ich terminologią. Student ma dostatecznie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tych zakresach i kierunkach ich rozwoju. Dostatecznie zna współczesne metody analizy i interpretacji przedmiotowego dzieła, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami (efekty FP2 W03, FP2 WO7, FP2 W19). Student dostatecznie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne. Student posiada dostateczną umiejętność formułowania opinii krytycznych – w różnych formach i mediach – o zróżnicowanych wytworach kultury, z zachowaniem norm wysokiego stylu i etyki (ejekty FP2_U01, FP2_UO8). Student w stopniu dostatecznym uczestniczy w rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym (efekt FP2_K06).

Na ocenę niedostateczną (2):

Student nie opanował efektów kształcenia przewidzianych dla przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na tych zajęciach studenci powinni zdobyć podstawową wiedzę o krytyce literackiej, jej istocie, głównych funkcjach, formach i sposobach istnienia. Powinni tez zaznajomić się z dorobkiem czołowych krytyków literackich w XX i XXI wieku oraz poznać działalność krytyków innych sztuk. Inny obszar zajęć to nabywanie umiejętności analizowania oraz interpretowania najróżniejszych zjawisk krytycznych.

Jednym z podstawowych zadań uczestników jest napisanie tekstu krytycznoliterackiego.

Pełny opis:

Zajęcia z krytyki literackiej powinny przyczynić się do zdobycia przez studentów elementarnej wiedzy o istocie, funkcjonowaniu, sposobach istnienia, gatunkach krytyki literackiej, a w pewnej mierze również o krytyce innych sztuk: filmowej, teatralnej, plastycznej,muzycznej.

Kolejnym zadaniem zajęć ma być doskonalenie umiejętności mówienia i pisania o literaturze i sąsiednich sztukach, co jest zadaniem wszelkiej krytyki.

Uczestnicy zajęć zdobywają umiejętność analizowania oraz interpretowania najważniejszych faktów krytycznoliterackich (nie tylko tekstów) oraz próbują pisać wypowiedzi krytyczne.

Wiedzę i sprawności pisarskie zdobywają poznając konkretne zjawiska krytycznoliterackie: twórczość najwybitniejszych przedstawicieli tej dziedziny twórczości, dorobek grupy i nurty, gatunki.

1. Krytyka literacka – istota i funkcje

2. Pejzaż międzywojennej krytyki literackiej

3. „Chimera jako zwierzę pociągowe” – o pisarstwie krytycznoliterackim Jerzego Stempowskiego

4. Tymon Terlecki i personalistyczna krytyka literacka

5. Mitologia i realizm – wokół pisarstwa Jana Kotta

6. Metoda krytycznoliteracka Artura Sandauera

7. Koncepcja pokolenia literackiego według Kazimierza Wyki

8. „Romans z tekstem” – o twórczości Jana Błońskiego

9. „Ethos społeczny literatury polskiej” – o twórczości Andrzeja Kijowskiego

10. Twórczość Konstantego Puzyny i Ludwika Flaszena

11. W kręgu paryskiej „Kultury”

12. Krytyka personalistyczna według Jana Prokopa

13. „Pragnienie ładu”. O twórczości krytycznoliterackiej Tomasza Burka

14. Refleksja krytyczna w XXI wieku: Maciej Urbanowski i grupa „Topoi”

15. Pisarze jako krytycy literatury

Literatura:

1) K. Dybciak -"Wokół czy w centrum literatury? Studia o krytyce i eseju", Warszawa 2016

2) J. Sławiński - "Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich", w: "Próby teoretycznoliterackie", Warszawa 1992.

3) J. Sławiński - "Funkcje krytyki literackiej", w: "Dzieło. Język. Tradycja",Warszawa 1974.

4) "Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985", opracował J. Dąbała, Lublin 1992.

5) "Kartografowie dziwnych podróży. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku", Opracowała M. Wyka, Kraków 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na tych zajęciach studenci powinni zdobyć podstawową wiedzę o krytyce literackiej, jej istocie, głównych funkcjach, formach i sposobach istnienia. Powinni tez zaznajomić się z dorobkiem czołowych krytyków literackich w XX i XXI wieku oraz poznać działalność krytyków innych sztuk. Inny obszar zajęć to nabywanie umiejętności analizowania oraz interpretowania najróżniejszych zjawisk krytycznych.

Jednym z podstawowych zadań uczestników jest napisanie tekstu krytycznoliterackiego.

Pełny opis:

Zajęcia z krytyki literackiej powinny przyczynić się do zdobycia przez studentów elementarnej wiedzy o istocie, funkcjonowaniu, sposobach istnienia, gatunkach krytyki literackiej, a w pewnej mierze również o krytyce innych sztuk: filmowej, teatralnej, plastycznej,muzycznej.

Kolejnym zadaniem zajęć ma być doskonalenie umiejętności mówienia i pisania o literaturze i sąsiednich sztukach, co jest zadaniem wszelkiej krytyki.

Uczestnicy zajęć zdobywają umiejętność analizowania oraz interpretowania najważniejszych faktów krytycznoliterackich (nie tylko tekstów) oraz próbują pisać wypowiedzi krytyczne.

Wiedzę i sprawności pisarskie zdobywają poznając konkretne zjawiska krytycznoliterackie: twórczość najwybitniejszych przedstawicieli tej dziedziny twórczości, dorobek grupy i nurty, gatunki.

1. Krytyka literacka – istota i funkcje

2. Pejzaż międzywojennej krytyki literackiej

3. „Chimera jako zwierzę pociągowe” – o pisarstwie krytycznoliterackim Jerzego Stempowskiego

4. Tymon Terlecki i personalistyczna krytyka literacka

5. Mitologia i realizm – wokół pisarstwa Jana Kotta

6. Metoda krytycznoliteracka Artura Sandauera

7. Koncepcja pokolenia literackiego według Kazimierza Wyki

8. „Romans z tekstem” – o twórczości Jana Błońskiego

9. „Ethos społeczny literatury polskiej” – o twórczości Andrzeja Kijowskiego

10. Twórczość Konstantego Puzyny i Ludwika Flaszena

11. W kręgu paryskiej „Kultury”

12. Krytyka personalistyczna według Jana Prokopa

13. „Pragnienie ładu”. O twórczości krytycznoliterackiej Tomasza Burka

14. Refleksja krytyczna w XXI wieku: Maciej Urbanowski i grupa „Topoi”

15. Pisarze jako krytycy literatury

Kod MS Teams: 3kn3hh9

Literatura:

1) K. Dybciak -"Wokół czy w centrum literatury? Studia o krytyce i eseju", Warszawa 2016

2) J. Sławiński - "Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich", w: "Próby teoretycznoliterackie", Warszawa 1992.

3) J. Sławiński - "Funkcje krytyki literackiej", w: "Dzieło. Język. Tradycja",Warszawa 1974.

4) "Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985", opracował J. Dąbała, Lublin 1992.

5) "Kartografowie dziwnych podróży. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku", Opracowała M. Wyka, Kraków 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na tych zajęciach studenci powinni zdobyć podstawową wiedzę o krytyce literackiej, jej istocie, głównych funkcjach, formach i sposobach istnienia. Powinni tez zaznajomić się z dorobkiem czołowych krytyków literackich w XX i XXI wieku oraz poznać działalność krytyków innych sztuk. Inny obszar zajęć to nabywanie umiejętności analizowania oraz interpretowania najróżniejszych zjawisk krytycznych.

Jednym z podstawowych zadań uczestników jest napisanie tekstu krytycznoliterackiego.

Pełny opis:

Zajęcia z krytyki literackiej powinny przyczynić się do zdobycia przez studentów elementarnej wiedzy o istocie, funkcjonowaniu, sposobach istnienia, gatunkach krytyki literackiej, a w pewnej mierze również o krytyce innych sztuk: filmowej, teatralnej, plastycznej,muzycznej.

Kolejnym zadaniem zajęć ma być doskonalenie umiejętności mówienia i pisania o literaturze i sąsiednich sztukach, co jest zadaniem wszelkiej krytyki.

Uczestnicy zajęć zdobywają umiejętność analizowania oraz interpretowania najważniejszych faktów krytycznoliterackich (nie tylko tekstów) oraz próbują pisać wypowiedzi krytyczne.

Wiedzę i sprawności pisarskie zdobywają poznając konkretne zjawiska krytycznoliterackie: twórczość najwybitniejszych przedstawicieli tej dziedziny twórczości, dorobek grupy i nurty, gatunki.

1. Krytyka literacka – istota i funkcje

2. Pejzaż międzywojennej krytyki literackiej

3. „Chimera jako zwierzę pociągowe” – o pisarstwie krytycznoliterackim Jerzego Stempowskiego

4. Tymon Terlecki i personalistyczna krytyka literacka

5. Mitologia i realizm – wokół pisarstwa Jana Kotta

6. Metoda krytycznoliteracka Artura Sandauera

7. Koncepcja pokolenia literackiego według Kazimierza Wyki

8. „Romans z tekstem” – o twórczości Jana Błońskiego

9. „Ethos społeczny literatury polskiej” – o twórczości Andrzeja Kijowskiego

10. Twórczość Konstantego Puzyny i Ludwika Flaszena

11. W kręgu paryskiej „Kultury”

12. Krytyka personalistyczna według Jana Prokopa

13. „Pragnienie ładu”. O twórczości krytycznoliterackiej Tomasza Burka

14. Refleksja krytyczna w XXI wieku: Maciej Urbanowski i grupa „Topoi”

15. Pisarze jako krytycy literatury

Kod MS Teams: 3kn3hh9

Literatura:

1) K. Dybciak -"Wokół czy w centrum literatury? Studia o krytyce i eseju", Warszawa 2016

2) J. Sławiński - "Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich", w: "Próby teoretycznoliterackie", Warszawa 1992.

3) J. Sławiński - "Funkcje krytyki literackiej", w: "Dzieło. Język. Tradycja",Warszawa 1974.

4) "Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985", opracował J. Dąbała, Lublin 1992.

5) "Kartografowie dziwnych podróży. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku", Opracowała M. Wyka, Kraków 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.