Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-I-3-PrEdyLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W13

FP1_W14

FP1_U08

FP1_K05


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami edytorstwa literatury XX wieku. Wykazanie się nabytymi umiejętnościami samodzielnego opracowania edytorskiego tekstu literackiego. Poznanie historii wydawniczej wybranych dzieł literackich XX wieku.

Wymagania wstępne: Zaliczenie wszystkich wcześniejszych zajęć z edytorstwa.

Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej oraz literatura wskazana w sylabusie.

Pomocne opracowania ogólne i leksykon:

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

D.C. Greetham, Theories of the Text, New York 1999.

D.C. Greetham, Textual Scholarship. An Introduction, New York 1994.

Scholarly Editing. A Guide to Redearch, ed. D.C. Greetham, New York 1995.

A Lexicon of Scholarly Editing, https://lexiconse.uantwerpen.be

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem zajęć jest poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy edytorskiej studentów: dyskusja nad dotychczasowymi ustaleniami i osiągnięciami polskich wydawców naukowych, omówienie edycji wybranych dzieł dwudziestowiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem utworów o skomplikowanej sytuacji tekstologicznej, dyskusja nad nowymi perspektywami rozwoju edytorstwa naukowego, a także ćwiczenia praktyczne związane z opracowaniem rękopisów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

-obecność na ćwiczeniach (dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze)

-terminowe złożenie i zaliczenie pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jacek Kopciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)