Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wystąpienia medialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-2-WystMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystąpienia medialne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W11

FP2_U09

FP2_K06

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The subject of the exercises are media appearances as one of the forms of public expression. Cultural, social and psychological contexts of media appearances are considered. During the course, case studies relating to fortunate and unfortunate media appearances are analyzed.

Pełny opis:

Wystąpienia medialne są jedną z form uczestnictwa w życiu publicznym. W warunkach ekspansji mediów społecznościowych i fenomenu masowego komunikowania siebie (termin ukuty przez Manuela Castellsa) wystąpienia medialne stały się jedną z najbardziej dostępnych form ekspresji publicznej.

W czasie zajęć podejmowane są kulturowe, społeczne i psychiczne konteksty wystąpień medialnych. Zajęciom patronuje dramaturgiczna wizja życia społecznego, zakorzeniona w interakcjonizmie symbolicznym, w centrum której znajduje się działający na "scenie życia" człowiek - "aktor społeczny". Metafora teatralna, którą posługują się badacze pozostający w kręgu interakcjonizmu symbolicznego nie implikuje tutaj "sztuczności" życia społecznego, braku autentyczności ludzkich zachowań, lecz ich interakcyjną (czyli dramaturgiczną), wynikającą ze znaczącego działania naturę. Wystąpienia medialne są szczególnym przypadkiem dramaturgizmu w życiu społecznym, przypadkiem wykazującym wysoki stopień ustrukturyzowania wynikającego z reguł przyjętych dla poszczególnych kanałów komunikacji (wywiad prasowy, nagranie radiowe, nagranie telewizyjne, radiowy lub telewizyjny przekaz na żywo, podcast, transmisja w mediach społecznościowych).

Zajęcia łączą refleksję teoretyczną z praktycznym wymiarem wystąpień medialnych -

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe pojęcia dotyczące analizy i oceny wystąpień publicznych. Przedstawia argumenty w oparciu o lektury i materiały przekazane przez prowadzącego zajęcia. Analizuje wystąpienia publiczne pod względem ich skuteczności. Krytycznie opisuje błędy podczas wystąpień. Skutecznie i harmonijnie pracuje w zespole. Organizuje pracę własną i pracę w zespole aby osiągać zamierzone cele.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bdb: student w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętność oceny wystąpienia medialnego oraz planowania wystąpień własnych, zapoznał się z literaturą i przedstawił pracę zaliczeniową w stopniu bardzo dobrym (praca w grupach), zaprezentował wysoki poziom analizy zalecanych materiałów video

Ocena db: student w stopniu dobrym opanował umiejętność oceny wystąpienia medialnego oraz planowania wystąpień własnych, zapoznał się z literaturą i przedstawił pracę zaliczeniową w stopniu dobrym (praca w grupach)

Ocena dst: student w niewielkim stopniu opanował umiejętność oceny wystąpienia medialnego oraz planowania wystąpień własnych, zapoznał się z literaturą i przedstawił pracę zaliczeniową (praca w grupach)

Ocena ndst: student nie opanował umiejętność oceny wystąpienia medialnego oraz planowania wystąpień własnych, nie zapoznał się z literaturą i nie przedstawił pracy zaliczeniowej

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Jakub Stefaniak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jakub Stefaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 pkt ECTS

1 pkt ECTS = udział w zajęciach

3 pkt ECTS = lektura materiałów przygotowujących do czynnego udziału w zajęciach


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Walery Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002

Drew Westen, Mózg polityczny, Poznań 2014

Andrzej Poczobut, System Białoruś, Gliwice 2013

Ignacy Rutkiewicz, Jak być przyzwoitym w mediach, AT TVP 2003

Marek Stączek, Storyteling, Warszawa 2014

Materiały własne - przygotowane przez Prowadzącego

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Stefaniak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jakub Stefaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)