Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pedagogiki specjalnej dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-3I-PodPed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki specjalnej dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PSI_W01; PSI_W04

PSI_U02

PSI_K01

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje i przybliża istotę i złożoną problematykę zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem przedmiotu jest ukazanie koncepcji niepełnosprawności oraz jej wielowymiarowości w pedagogice specjalnej.

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje i przybliża istotę i złożoną problematykę zaburzeń rozwoju psychoruchowego w wymiarze poznawczym, motorycznym oraz emocjonalno-społecznym dzieci, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem przedmiotu jest ukazanie koncepcji niepełnosprawności, zwłaszcza niepełnosprawności intelektualnej oraz jej wielowymiarowości w pedagogice specjalnej - począwszy od definicji, aktualnej nozologii, aż po zagadnienia edukacji, terapii, rewalidacji i opieki.

Literatura:

Podstawowa:

1. Dykcik W. (red.): "Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych", UAM, Poznań 1996.

2. Guza A., Krzyżyk D. (red.): "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych", tom 1 i tom 2, ZNP, Kielce 2012.

3. Hulek A. (red.): "Pedagogika rewalidacyjna", PWN, Warszawa 1980.

4. Kielin J.: "Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim", GWP, Gdańsk 1999.

5. Kirenko J.: "Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym", WSPP, Lublin 2006.

6. Krause A.: "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej", Impuls, Kraków 2010.

7. Łosiowski Z., Serejski J. (red.): "Mózgowe porażenie dziecięce. Aspekty medyczne, pedagogiczne i socjalne", OB-RPNiSS, Warszawa 1985.

8. Sękowska Z.: "Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej", APS, Warszawa 2001.

9. Smith D.D.: "Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki", PWN, Warszawa 2008.

10. Tanajewska A., Naprawa R., Stawska J.: "Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela", Difin, Warszawa 2014.

11. Thompson J.: "Specjalne potrzeby edukacyjne", PWN, Warszawa 2013.

12. Wyczesany J.: "Dydaktyka specjalna - wybrane zagadnienia", Harmonia, Gdańsk 2014.

Uzupełniająca:

1. Gajdzica Z., Klinik A. (red.): "Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych", UŚ, Katowice 2004.

2. Kaczmarek B. (red.): "Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa - teoria i praktyka", Impuls, Kraków 2008.

3. Sadowska S.: "Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych", Akapit, Toruń 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PSI_W01 - student ma wiedzę dotyczącą pedagogiki specjalnej obejmującą przedmiot, teleologię, terminologię oraz zakres teoretyczny.

PSI_W04 - student ma wiedzę na temat edukacji, terapii i rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Umiejętności:

PSI_U02 - student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk dotyczących edukacji, terapii i rewalidacji oraz wsparcia społecznego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kompetencje:

PSI_K01 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, terapii, rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

30 godzin [30 : 30(25)=1], 1 ECTS

- uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych: 30 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- student ma wiedzę dotyczącą pedagogiki specjalnej, obejmującą przedmiot, teleologię, terminologię oraz zakres teoretyczny;

- na ocenę 3,0 - student wyjaśnia elementarne założenia pedagogiki specjalnej, w tym pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną - jej przedmiot, teleologię, terminologię oraz zakres teoretyczny bazując na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 3,5 - student wyjaśnia elementarne założenia pedagogiki specjalnej, w tym pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną znając jej zakres teoretyczny oraz samodzielnie rozróżniając cele, zadania i definicje bazując na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 4,0- student wyjaśnia elementarne założenia pedagogiki specjalnej, w tym pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną znając jej zakres teoretyczny oraz samodzielnie rozróżniając cele, zadania i definicje. Tłumaczy zastosowane w teorii rozróżnienia, odwołując się do norm i procedur stosowanych w pracy z jednostką ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bazuje na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 4,5 - student wyjaśnia elementarne i szczegółowe założenia pedagogiki specjalnej, zwłaszcza pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną znając jej zakres teoretyczny oraz samodzielnie rozróżniając cele, zadania i definicje. Tłumaczy zastosowane w teorii rozróżnienia, odwołując się do norm i procedur stosowanych w pracy z jednostką ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bazuje na podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 5,0 - student wyjaśnia w sposób pogłębiony założenia pedagogiki specjalnej, zwłaszcza pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną znając jej zakres teoretyczny oraz samodzielnie rozróżniając cele, zadania i definicje. Tłumaczy zastosowane w teorii rozróżnienia, odwołując się do norm i procedur stosowanych w pracy z jednostką ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bazuje na podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu. Wykazując się samodzielnym myśleniem podaje stosowne przykłady.

- student ma wiedzę na temat edukacji, terapii i rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- na ocenę 3,0 - student ma elementarną wiedzę na temat edukacji, terapii i rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odwołuje się do podstawowej literatury przedmiotu;

- na ocenę 3,5 - student ma elementarną wiedzę na temat edukacji, terapii i rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Samodzielnie rozróżnia i klasyfikuje zaburzenia rozwoju psychoruchowego, bazując na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 4,0 - student ma elementarną wiedzę na temat edukacji, terapii i rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Samodzielnie rozróżnia i klasyfikuje, wyjaśnia i porównuje zaburzenia rozwoju psychoruchowego, bazując na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 4,5 - student ma pogłębioną wiedzę na temat edukacji, terapii i rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Samodzielnie rozróżnia i klasyfikuje, wyjaśnia i porównuje zaburzenia rozwoju psychoruchowego, bazując na podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 5,0 - student ma pogłębioną wiedzę na temat edukacji, terapii i rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Samodzielnie rozróżnia i klasyfikuje, wyjaśnia i porównuje zaburzenia rozwoju psychoruchowego, bazując na podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu. Wykazując się samodzielnością myślenia podaje stosowne przykłady i wyłania konstruktywne wnioski.

Umiejętności:

- student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk dotyczących edukacji, terapii i rewalidacji oraz wsparcia społecznego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- na ocenę 3,0 - student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk dotyczących edukacji, terapii i rewalidacji oraz wsparcia społecznego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bazując na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 3,5 - student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej i powiązanych z nią dyscyplin w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk dotyczących edukacji, terapii i rewalidacji oraz wsparcia społecznego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bazując na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 4,0 - student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej i powiązanych z nią dyscyplin w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk dotyczących edukacji, terapii i rewalidacji oraz wsparcia społecznego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bazując na podstawowej literaturze przedmiotu; Potrafi dokonać samodzielnej analizy i interpretacji powyższych procesów;

- na ocenę 4,5 - student potrafi wykorzystywać złożoną i uporządkowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej i powiązanych z nią dyscyplin w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk dotyczących edukacji, terapii i rewalidacji oraz wsparcia społecznego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bazując na podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu. Potrafi dokonać samodzielnej analizy i interpretacji powyższych procesów;

- na ocenę 5,0 - student potrafi wykorzystywać złożoną i uporządkowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej i powiązanych z nią dyscyplin w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk dotyczących edukacji, terapii i rewalidacji oraz wsparcia społecznego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bazując na podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu. Potrafi dokonać samodzielnej analizy i interpretacji powyższych procesów. Odwołując się do stosownych przykładów oraz własnych przemyśleń - konstruuje wnioski.

Kompetencje:

- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, terapii, rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- na ocenę 3,0 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, terapii, rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- na ocenę 3,5 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, terapii, rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przy jednoczesnym dokonywaniu samooceny własnych kompetencji;

- na ocenę 4,0 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, terapii, rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przy jednoczesnym dokonywaniu samooceny własnych kompetencji; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;

- na ocenę 4,5 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, terapii, rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przy jednoczesnym dokonywaniu samooceny własnych kompetencji; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; rozumie, że nauczyciel - pedagog specjalny powinien rozwijać osobistą wiedzę i umiejętności;

- na ocenę 5,0 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, terapii, rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przy jednoczesnym dokonywaniu samooceny własnych kompetencji; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Ponadto rozumie, że nauczyciel - pedagog specjalny powinien rozwijać osobistą wiedzę i umiejętności, wyznaczając kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Na ocenę końcową składa się przystąpienie studenta do kolokwium ustnego i pozytywne jego zaliczenie (wiedza z zajęć dydaktycznych oraz znajomość literatury podstawowej i uzupełniającej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Kinga Krawiecka, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin [30 : 30(25)=1], 1 ECTS

- uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych: 30 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje i przybliża istotę i złożoną problematykę zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem przedmiotu jest ukazanie koncepcji niepełnosprawności oraz jej wielowymiarowości w pedagogice specjalnej.

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje i przybliża istotę i złożoną problematykę zaburzeń rozwoju psychoruchowego w wymiarze poznawczym, motorycznym oraz emocjonalno-społecznym dzieci, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem przedmiotu jest ukazanie koncepcji niepełnosprawności, zwłaszcza niepełnosprawności intelektualnej oraz jej wielowymiarowości w pedagogice specjalnej - począwszy od definicji, aktualnej nozologii, aż po zagadnienia edukacji, terapii, rewalidacji i opieki.

Literatura:

Podstawowa:

1. Dykcik W. (red.): "Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych", UAM, Poznań 1996.

2. Guza A., Krzyżyk D. (red.): "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych", tom 1 i tom 2, ZNP, Kielce 2012.

3. Hulek A. (red.): "Pedagogika rewalidacyjna", PWN, Warszawa 1980.

4. Kielin J.: "Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim", GWP, Gdańsk 1999.

5. Kirenko J.: "Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym", WSPP, Lublin 2006.

6. Krause A.: "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej", Impuls, Kraków 2010.

7. Łosiowski Z., Serejski J. (red.): "Mózgowe porażenie dziecięce. Aspekty medyczne, pedagogiczne i socjalne", OB-RPNiSS, Warszawa 1985.

8. Sękowska Z.: "Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej", APS, Warszawa 2001.

9. Smith D.D.: "Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki", PWN, Warszawa 2008.

10. Tanajewska A., Naprawa R., Stawska J.: "Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela", Difin, Warszawa 2014.

11. Thompson J.: "Specjalne potrzeby edukacyjne", PWN, Warszawa 2013.

12. Wyczesany J.: "Dydaktyka specjalna - wybrane zagadnienia", Harmonia, Gdańsk 2014.

Uzupełniająca:

1. Gajdzica Z., Klinik A. (red.): "Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych", UŚ, Katowice 2004.

2. Kaczmarek B. (red.): "Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa - teoria i praktyka", Impuls, Kraków 2008.

3. Sadowska S.: "Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych", Akapit, Toruń 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)