Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie gramatyki języka polskiego jako obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-2-NaGrJP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie gramatyki języka polskiego jako obcego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NJPJO-spec1_U01

NJPJO-spec1_W02


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego i kultury języka.

Skrócony opis:

Zajęcia służą uporządkowaniu i sfunkcjonalizowaniu wiedzy studentów o strukturze języka polskiego - w perspektywie jej przydatności w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą przypominania, porządkowania i systematyzowania opisu struktury języka polskiego jako języka obcego, w oglądzie glottodydaktycznym.

Studenci poznają funkcje kategorii gramatycznych potrzebne i przydatne w pracy lektora języka polskiego jako obcego. Uczestnicy uczą się sprawnie rozpoznawać funkcje różnych kategorii gramatycznych (np. poszczególnych form deklinacyjnych)k, zrozumiale objaśniać te funkcje, znajdować odpowiednie przykłady ilustrujące ich użycie.

Literatura:

1. Programy nauczania języka polskiego jako obcego.

2. Gramatyka języka polskiego jako obcego (wybrane ujęcia).

3. Gramatyka opisowa języka polskiego - ujęcia akademickie (wybrane).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- studenci sprawnie identyfikują kategorie i formy gramatyczne polszczyzny;

- uczestnicy znają funkcje kategorii i form gramatycznych i potrafią je zrozumiale objaśniać uczącym się języka polskiego jako obcego;

- studenci znają i umieją wykorzystywać różne metody i techniki dydaktyczne do nauczania gramatyki języka polskiego jako obcego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, związana z poziomem aktywności studentów, jakością przygotowania do zajęć, merytorycznością spostrzeżeń analitycznych i syntetyzujących.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Agnieszka Karolczuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywny udział w zajęciach: 30 godzin.

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin.

Praca własna: 10 godzin.

Przygotowanie (pisemnej) pracy zaliczeniowej: 15 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)