Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczne aspekty rewolucji informacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-SpoAsReIn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczne aspekty rewolucji informacyjnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

ciekawość poznawcza świata

Skrócony opis:

Studenci zostają zaznajomieni z przemianami w komunikacji medialnej w szczególności z przemianami paradygmatów nadawczo-odbiorczych w mediach analogowych i cyfrowych, kwestiami doboru i oceny informacji przez nadawcę i odbiorcę, wpływie technologicznego postępu na kształtowanie się i zmienność struktury informacji i społeczną jej percepcję oraz rolę jaką przyjmuje wobec odziedziczonych wzorów kulturowych i etycznego zapośredniczenia we współczesnej kulturze zwłaszcza w kontekście zmian społecznych które spowodowała rewolucja informacyjna końca XX wieku i jej społeczne konsekwencje.

Pełny opis:

Przedmiot Społeczne aspekty rewolucji informacyjnej skupiają się na ukazaniu teoretycznych założeń samej przemiany (jako postępu techniczno-technologicznego w odniesieniu do mediów zwłaszcza cyfrowych) i praktycznych inklinacji przemian: w zakresie technologicznym i komunikacyjnym, w warstwie materialnej (technicznej) i językowej. Celem zajęć jest ukazanie jak na przestrzeni wieku XX i na początku wieku dwudziestego pierwszego ulegały zmianom informacje i sposoby ich interpretacji, role odbiorców i nadawców (pojedynczych pod koniec XIX wieku, globalnych [w wieku XX] i - znów -indywidualnych [wiek XXI, epoka hipermediów], a także schematów podawania informacji – schemat twórczy i odtwórczy.

Omówione zostały również polityki mediów (globalne i indywidualne), pojęcia czasu i narracji w mediach tradycyjnych, klasycznych i najnowszych, gospodarowania tymi pojęciami, jeśli chodzi o retorykę i cel przekazu informacji.

Oprócz tych zagadnień przedstawione zostają zagadnienia tożsamości człowieka w świecie współczesnych mediów oraz kwestie redefinicji pojęć, które z zakresu szeroko pojętej – klasycznej – humanistyki, zmieniają swe znaczenia lub postulują zmianę dotychczasowych definicji na gruncie współczesnych teorii komunikacji i globalnego obiegu informacji (pojęcia dobra – zła, prawdy – fałszu i prawdopodobieństwa, mimesis i narracji, czasu i przestrzeni [medialnej, interpersonalnej]).

Zajęcia prowadzone są w perspektywie antropologicznej – uwzględniającej otoczenie kulturowe człowieka jako podmiotu zdarzenia kulturowego, a więc także – użytkownika mediów, zarówno klasycznych, jak i tych najbardziej współczesnych.

Literatura:

Poniższe lektury były inspiracją do zbudowania ramowego planu prowadzonych przeze mnie zajęć i chociaż nie wszystkie będą bezpośrednio omawiane stanowiły inspirację dla niniejszego kursu:

1) Benjamin Walter, Pasaże, red. Tiedemann Rolf, przeł. Ireneusz Kania, posłowiem opatrzył Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005;

2) Castells Manuel, Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age, second edition, Polity Press, Cambridge, UK ; Malden, MA , 2015;

3) Dejeka Piotr, Populizm a sfera publiczna. Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie?, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019,

4) Habermas Jürgen, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł.: Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

5) Henrykowska Małgorzata, Technika – Ruch – Informacja. Wiek XIX: komunikacja społeczna na progu audiowizualności, [w:] Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002;

6) Jarecka Urszula, Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2018

7) McLuhan Marschal, Zrozumieć Media. Przedłużenia Człowieka, Wprowadzenie Lewisa H Laphmana, tłum. Natalia Szczucka, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2004;

8) Vincent Miller Understanding Digital Culture, Sage Publications 2011, Chapters 4: Digital Inequality: Social, Political and Infrastructural context, p:95-110;Chapter 5: Everyone is Watching’: Privacy and Surveillance in Digital Life, p: 111-133; Chapter 6: Information, Politics, Subversion and Warfare, p:134-158, Chapter 8: Social Media and the Problem of Community: Space, Relationships, Networks, p: 184- 206

9) Pariser Eli, The Filter Bubble, How the New Personalized Web Is Changing What We Read, The Penguin Press, New York 2011;

10) Zuboff Shoshana, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Public Affairs, New York 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy temat będzie najpierw przedstawiony w formie wykładu wprowadzającego na temat danego zagadnienia, a następnie omawiany zgodnie z lekturami przeznaczonymi do prezentacji i czytanymi przez studentów. Wykładowca wyznaczył konkretny termin dla poszczególnych zagadnień (zwykle 2 jednostki akademickie), ale w razie potrzeby dyskusji, będzie ona przedłużana.

Wszystkie wymagane lektury zostaną przesłane za pośrednictwem platformy moodle, lub poczty UKSW.

Ocena końcowa na podstawie oceny trójczynnikowej:

1.Obecność na zajęciach( dopuszcza się do trzech nieobecności)

2. Aktywność (ocena ciągła na podstawie aktywności studenta podczas trwania kursu oraz wiedzy akademickiej z wymaganych lektur).

3. Przedstawienie krótkiej prezentacji na podstawie przydzielonych lektur.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Piotr Dejneka, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Dejneka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zostają zaznajomieni z przemianami w komunikacji medialnej w szczególności z przemianami paradygmatów nadawczo-odbiorczych w mediach analogowych i cyfrowych, kwestiami doboru i oceny informacji przez nadawcę i odbiorcę, wpływie technologicznego postępu na kształtowanie się i zmienność struktury informacji i społeczną jej percepcję oraz rolę jaką przyjmuje wobec odziedziczonych wzorów kulturowych i etycznego zapośredniczenia we współczesnej kulturze zwłaszcza w kontekście zmian społecznych które spowodowała rewolucja informacyjna końca XX wieku i jej społeczne konsekwencje.

Pełny opis:

Przedmiot Społeczne aspekty rewolucji informacyjnej skupiają się na ukazaniu teoretycznych założeń samej przemiany (jako postępu techniczno-technologicznego w odniesieniu do mediów zwłaszcza cyfrowych) i praktycznych inklinacji przemian: w zakresie technologicznym i komunikacyjnym, w warstwie materialnej (technicznej) i językowej. Celem zajęć jest ukazanie jak na przestrzeni wieku XX i na początku wieku dwudziestego pierwszego ulegały zmianom informacje i sposoby ich interpretacji, role odbiorców i nadawców (pojedynczych pod koniec XIX wieku, globalnych [w wieku XX] i - znów -indywidualnych [wiek XXI, epoka hipermediów], a także schematów podawania informacji – schemat twórczy i odtwórczy.

Omówione zostały również polityki mediów (globalne i indywidualne), pojęcia czasu i narracji w mediach tradycyjnych, klasycznych i najnowszych, gospodarowania tymi pojęciami, jeśli chodzi o retorykę i cel przekazu informacji.

Oprócz tych zagadnień przedstawione zostają zagadnienia tożsamości człowieka w świecie współczesnych mediów oraz kwestie redefinicji pojęć, które z zakresu szeroko pojętej – klasycznej – humanistyki, zmieniają swe znaczenia lub postulują zmianę dotychczasowych definicji na gruncie współczesnych teorii komunikacji i globalnego obiegu informacji (pojęcia dobra – zła, prawdy – fałszu i prawdopodobieństwa, mimesis i narracji, czasu i przestrzeni [medialnej, interpersonalnej]).

Zajęcia prowadzone są w perspektywie antropologicznej – uwzględniającej otoczenie kulturowe człowieka jako podmiotu zdarzenia kulturowego, a więc także – użytkownika mediów, zarówno klasycznych, jak i tych najbardziej współczesnych.

Literatura:

Poniższe lektury były inspiracją do zbudowania ramowego planu prowadzonych przeze mnie zajęć i chociaż nie wszystkie będą bezpośrednio omawiane stanowiły inspirację dla niniejszego kursu:

1) Benjamin Walter, Pasaże, red. Tiedemann Rolf, przeł. Ireneusz Kania, posłowiem opatrzył Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005;

2) Castells Manuel, Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age, second edition, Polity Press, Cambridge, UK ; Malden, MA , 2015;

3) Dejeka Piotr, Populizm a sfera publiczna. Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie?, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019,

4) Habermas Jürgen, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł.: Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

5) Henrykowska Małgorzata, Technika – Ruch – Informacja. Wiek XIX: komunikacja społeczna na progu audiowizualności, [w:] Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002;

6) Jarecka Urszula, Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2018

7) McLuhan Marschal, Zrozumieć Media. Przedłużenia Człowieka, Wprowadzenie Lewisa H Laphmana, tłum. Natalia Szczucka, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2004;

8) Vincent Miller Understanding Digital Culture, Sage Publications 2011, Chapters 4: Digital Inequality: Social, Political and Infrastructural context, p:95-110;Chapter 5: Everyone is Watching’: Privacy and Surveillance in Digital Life, p: 111-133; Chapter 6: Information, Politics, Subversion and Warfare, p:134-158, Chapter 8: Social Media and the Problem of Community: Space, Relationships, Networks, p: 184- 206

9) Pariser Eli, The Filter Bubble, How the New Personalized Web Is Changing What We Read, The Penguin Press, New York 2011;

10) Zuboff Shoshana, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Public Affairs, New York 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)