Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja tekstów specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-I-2-ReTeSp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstów specjalistycznych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14

FP1_U09

FP1_K06

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Zajęcia z redakcji tekstów specjalistycznych poświęcone są analizie tekstów pod kątem ich struktury formalnej, zawartości treściowej, logiki wywodu i cech językowych.

Pełny opis:

Konwersatorium z redakcji tekstów specjalistycznych służy kształtowaniu warsztatu analitycznego, redakcyjnego i krytycznego studentów w pracy nad tekstami (cudzego autorstwa oraz własnymi). Studenci czytają i analizują teksty (fragmenty tekstów) naukowe, informacyjne, użytkowe, koncentrując się na przedstawionym w nich wywodzie (logika, spójność), warstwie stukturalnej (kompozycja, proporcje, linearność), szacie językowej (składnia, leksyka, styl). Podczas zajęć studenci redaguą także samodzielnie krótkie teksty (najczęściej użytkowe) na zadane tematy lub z określonym zasobem leksykalnym.

Literatura:

J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2009.

W. Pisarek, Retoryka dziennikarska, Kraków 1988.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W14: student zna podstawowe pojęcia związane z redagowaniem tekstów (tekst, redakcja, adiustacja, korekta, tekst główny i poboczny)

FP1_U09: student potrafi samodzielnie przeanalizować i zredagować tekst cudzego autorstwa oraz napisać/skomponować własny, zwłaszcza w stylu naukowym

FP1_K06: student jest przygotowany do podjęcia się redakcji tekstu cudzego autorstwa oraz tworzenia własnych tekstów, szczególnie w stylu naukowym

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student zna i rozumie pojęcia dotyczące tekstu i procesu redagowania go, Potrafi dokonać trafnej analizy tekstu i następnie zredagować ten tekst, umie też tworzyć własne teksty na podstawie zebranych danych.

Na ocenę dobrą student zna większość pojęć związanych z tekstem i procesem redagowania go. Umie analizować tekst cudzego autorstwa i podejmuje się jego redakcji. W pewnym stopniu próbuje tworzenia własnych tekstów na bazie zebranych informacji.

Na ocenę dostateczną student orientuje się w podstawowym zasobie pojęć dotyczących tekstu i procesu redagowania go. Z udziałem innej osoby może rozpoczać redagowanie tekstu oraz tworzenie własnego na podstawie zebranych danych.

Praca na zajęciach polega na udziale w nich, aktywnym uczestnictwie, wspólnym analizowaniu i redagowaniu tekstów, samodzielnym pisaniu własnych krótkich tekstów, przygotowaniu pracy zaliczeniowej - w postaci komentarzy i zredagowania krótkiego (do 5 stron) zadanego tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Agnieszka Karolczuk, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godzin.

Samodzielne przygotowywanie się do zajęć: 20 godzin.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)