Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-I-2-TechWys
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika wystąpień publicznych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14, FP1_U09, FP1_K06

Pełny opis:

Kurs ma na celu wskazanie metod doskonalenia umiejętności przygotowania i wygłaszania wystąpień. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Obejmują pracę indywidualną i pracę w grupie. Na początku kursu dokonana zostanie diagnoza umiejętności uczestników. Przeprowadzimy analizę przykładowych wystąpień. Kolejne spotkania poświęcone będą poszczególnym aspektom wystąpienia: pozawerbalnym i werbalnym. Efektem zajęć jest przygotowanie własnego wystąpienia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W14 - student opisuje poszczególne etapy przygotowania wystąpienia; wie, jaka postawa ciała jest najkorzystniejsza podczas wystąpień publicznych, zna zasady rozwijania wyrazistości mowy,

FP1_U09 - student wykorzystuje zdobytą wiedzę do przygotowania wystąpienia na wybrany temat, zwracając uwagę na sposób wygłoszenia wypowiedzi

FP1_K06 - student jest gotów wykorzystywać zdobyte doświadczenia w życiu zawodowym

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie efektu FP1_W14

- na ocenę bardzo dobrą student wyczerpująco opisuje poszczególne etapy przygotowania wystąpienia; wie, jaka postawa ciała jest najkorzystniejsza podczas wystąpień publicznych oraz w jaki sposób można pracować nad gestem, rozpoznaje sygnały tremy, zna zasady rozwijania wyrazistości mowy.

- na ocenę dobrą student wymienia najważniejsze etapy przygotowania wystąpienia, wie, jaka postawa ciała jest najkorzystniejsza podczas wystąpień publicznych oraz w jaki sposób można pracować nad gestem, rozpoznaje sygnały tremy, zna zasady rozwijania wyrazistości mowy.

-na ocenę dostateczną student opisuje niektóre metody pracy nad doskonaleniem umiejętności wygłaszania wystąpień publicznych.

w zakresie efektu FP1_U09

- na ocenę bardzo dobrą student w pełni wykorzystuje zdobytą wiedzę do przygotowania wystąpienia na wybrany temat, zwracając uwagę na sposób wygłoszenia wypowiedzi; przygotowane wystąpienie jest spójne, wygłoszone w interesujący i klarowny sposób.

- na ocenę dobra student przygotowuje ustrukturyzowane wystąpienie na wybrany temat, z dbałością o jego poszczególne aspekty.

- na ocenę dostateczną przygotowuje ustrukturyzowane wystąpienie, jednak nie wszystkie jego aspekty zostały z pełni uwzględnione.

W zakresie efektu FP1_K06 na ocenę bardzo dobrą, dobrą i dostateczną student jest gotów wykorzystywać zdobyte doświadczenia (odpowiednio do swoich osiągnięć) w życiu zawodowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach - 0,5 ECTS

lektura i analiza materiałów referencyjnych - 0,5 ECTS

przygotowanie wystąpienia zaliczeniowego - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach - 15 g - 0,5 ECTS

samodzielne utrwalanie umiejętności dykcyjnych i głosowych - 30 godz. - 1 ECTS

samodzielne przeglądanie i poszukiwanie materiałów związanych z umiejętnościami prezentacji - 15 godz. - 0,5 ECTS

przygotowanie wystąpienia - 30 g. - 1 ECTS

W sumie: 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach - 15 g - 0,5 ECTS

samodzielne utrwalanie umiejętności dykcyjnych i głosowych - 30 godz. - 1 ECTS

samodzielne przeglądanie i poszukiwanie materiałów związanych z umiejętnościami prezentacji - 15 godz. - 0,5 ECTS

przygotowanie wystąpienia - 30 g. - 1 ECTS

W sumie: 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)