Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-II-1-RedTek
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

FP1e_W05

FP1e_W09

FP1e_W18

FP1e_U06

FP1e_K02

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zasad poprawności językowej: poprawna polszczyzna z rozumieniem uzusów języka, rozróżnianie różnych języków - grup społecznych, tekstów, funkcji.


Skrócony opis:

Na zajęciach studenci/studentki poznają zasady redakcji tekstu i uczą się je stosować w praktyce. Ćwiczenia poprzedzone są krótkim

wykładem.

Pełny opis:

Znajomość zasad opracowania redakcyjnego i całego procesu edytorskiego; rozumienie standardów redagowania tekstów o różnym stopniu trudności w zależności od rodzaju i funkcji tekstu; zastosowanie nabytej wiedzy, czyli umiejętność redagowania różnego rodzaju tekstów (tekst literacki, naukowy, publicystyczny, informacyjny i inne); znajomość sposobów zapisu opracowania redakcyjnego, przypisów, komentarzy itd.

Literatura:

Ewa Wolańska, Adam Wolański i in., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2006;

Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008;

Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018;

Henryk Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004;

Słownik poprawnej polszczyzny, red. Andrzej Markowski, Warszawa 1999 (i kolejne wyd.);

Nowy słownik ortograficzny (z zasadami pisowni i interpunkcji), red. Edward Polański, Warszawa 2002 (i kolejne wy.);

Słowniki internetowe języka polskiego;

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze słownictwo polskie (słownik internetowy), red. M. Bańko, M. Czeszewski, J. Burzyński (http://nowewyrazy.uw.edu.pl/);

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1e_W05

1. Zna i rozumie podstawową terminologię współczesnego edytorstwa praktycznego.

FP1e_W09

1. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii redagowania i opracowywania tekstu współczesnego na poziomie

podstawowym.

2. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego na

poziomie podstawowym.

FP1e_W18

1. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu współczesnych technologii publikowania i umie je powiązać z zasadami pracy

edytorskiej.

FP1e_U06

1. Potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

2. Potrafi zastosować w praktyce wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu

współczesnego na poziomie podstawowym.

FP1e_K02

1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role związane z procesem redagowania tekstu, kierując

się wskazówkami opiekuna naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu redakcji, podaje przykłady, umie zastosować terminologie i wiedzę w praktyce

- wymienia, opisuje, analizuje i poprawia błędy językowe

- wymienia podstawowe słowniki i książki z zakresu warsztatu redaktora

- bierze aktywny udział w zajęciach, argumentuje, wyraża własne opinie

- pracuje w grupie, kieruje pracami i prezentuje wyniki.

Na ocenę dobra:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu redakcji i poprawności językowej, podaje przykłady, umie zastosować terminologię

i wiedzę w praktyce

- wymienia, opisuje, analizuje i poprawia błędy językowe

- wymienia podstawowe słowniki i inne książki z zakresu redakcji tekstu

- bierze aktywny udział w zajęciach

- pracuje w grupie, prezentuje wyniki.

Na ocenę dostateczną:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu redakcji

- wymienia i poprawia błędy językowe

- potrafi wymienić niektóre z podstawowych słowników i książek z zakresu

redakcji tekstu

- bierze aktywny udział w zajęciach

- pracuje w zespole.

Na ocenę niedostateczną:

- student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Misiak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Iwona Misiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci/studentki poznają zasady redakcji tekstu i uczą się je stosować w praktyce. Ćwiczenia poprzedzone są krótkim

wykładem.

Pełny opis:

Znajomość zasad opracowania redakcyjnego i całego procesu edytorskiego; rozumienie standardów redagowania tekstów o różnym stopniu trudności w zależności od rodzaju i funkcji tekstu; zastosowanie nabytej wiedzy, czyli umiejętność redagowania różnego rodzaju tekstów (tekst literacki, naukowy, publicystyczny, informacyjny i inne); znajomość sposobów zapisu opracowania redakcyjnego, przypisów, komentarzy itd.

Literatura:

Ewa Wolańska, Adam Wolański i in., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2006;

Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008;

Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018;

Henryk Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004;

Słownik poprawnej polszczyzny, red. Andrzej Markowski, Warszawa 1999 (i kolejne wyd.);

Nowy słownik ortograficzny (z zasadami pisowni i interpunkcji), red. Edward Polański, Warszawa 2002 (i kolejne wy.);

Słowniki internetowe języka polskiego;

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze słownictwo polskie (słownik internetowy), red. M. Bańko, M. Czeszewski, J. Burzyński (http://nowewyrazy.uw.edu.pl/);

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aITnEOKMC3EK_hsBtUsLZB0NH4YVBvZDBzl1XtKwBYmw1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f163f3ed-c02e-43c2-8f3b-a29ebf89ffc0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)