Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-1-PedOg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

NP1_W01

NP1_W02

PSI_W03

PSI_W01

PPW_W01

PPW_W10


NP1_U01

NP1_U02

PS_U1

PS_U2

PPW_U01

PPW_U03


NP1_K01

NP1_K03

PS_K1

PPW_K01

PPW_K02

PPW_K09


Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie z elementarną terminologią używaną w pedagogice, zrozumienie jej źródeł i miejsca w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi dyscyplinami. Zakłada się także dostarczenie uporządkowanej wiedzy na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych i społeczno-kulturowych podstaw, jak również - kształtowanie umiejętności wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: w czasie zajęć omawiana jest podstawowa terminologia pedagogiczna, zjawiska przemian w wychowaniu, rozwój naukowy pedagogiki jako nauki, metody badań pedagogicznych, nauki współpracujące z pedagogiką, działy pedagogiki i powstałe subdyscypliny pedagogiczne, struktury pedagogiki koncepcje człowieka. Przedstawia się także główne systemy pedagogiczne powstałe i powstające aktualnie. Pedagogika koncyliacyjna i miejsce pedagogiki w epoce postmodernizmu stanowią zagadnienia końcowe.

Metody oceny: egzamin pisemny.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

W_01 potrafi omówić genezę i źródła filozoficzne głównych pojęć pedagogiki jako dyscypliny naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pedagogiki ogólnej i teorii wychowania; wskazuje powiązania pedagogiki z innymi, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych;

W_02 potrafi omówić założenia określonych nurtów i systemów pedagogicznych istotnych dla współczesnej pedagogiki;

W_04 potrafi scharakteryzować podejścia badawcze w zakresie pedagogiki;

Umiejętności:

U_01 potrafi dostrzegać i interpretować aktualne zjawiska społeczne w kontekstach wychowania;

U_02 posiada umiejętność tworzenia własnych typów uzasadnień i argumentacji w odniesieniu do określonych rozwiązań i wdrożeń działań pedagogicznych;

Kompetencje społeczne:

K_01 ma pogłębioną świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i nauk z nią powiązanych

K_02 wyraża przekonanie o własnej odpowiedzialności za działania w ramach zakładanych/pełnionych ról zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z testu.

Kryteria oceniania:

5.0 (bardzo dobry) Student:

- ma pogłębioną wiedzę na temat historii pedagogiki

- porównuje teorie wyjaśniające zależności między doświadczeniem-wiedzą-nauką, a uczeniem się-nauczaniem-pracą dydaktyczną na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

- rozwiązuje problemy dydaktyczne,

- inicjuje współpracę w grupie,

- uczestniczył w co najmniej 90% wykładów.

4.0 (dobry) Student:

- ma ugruntowaną historii pedagogiki,

- charakteryzuje cele i efekty nauczania i uczenia się,

- projektuje własne działanie dydaktyczne,

- uczestniczył w co najmniej 70% wykładów.

3,0 (dostateczny) Student:

- zna podstawowe pojęcia i teorie wyjaśniające zagadnienia związane z pedagogiką,

- właściwie dobiera metody, formy i środki dydaktyczne do treści kształcenia,

- projektuje własne działanie dydaktyczne,

- uczestniczył w co najmniej 50% wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Marszałek, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Lidia Marszałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie z elementarną terminologią używaną w pedagogice, zrozumienie jej źródeł i miejsca w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi dyscyplinami. Zakłada się także dostarczenie uporządkowanej wiedzy na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych i społeczno-kulturowych podstaw, jak również - kształtowanie umiejętności wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Pełny opis:

Ewolucja tożsamości pedagogiki. Charakterystyka pedagogiki jako nauki. Rozwój naukowy pedagogiki. Terminologia/język pedagogiki. Inter/sub/trans-dyscyplinarność pedagogiki. Mapa podstawowych pojęć pedagogicznych. Pedagogika jako nauka pogranicza.

Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych: Wkład poszczególnych nauk dla rozwoju wiedzy pedagogicznej. Specyfika badań własnych pedagogiki i ich etapy. Podział metod badawczych pedagogiki ze względu na ich strukturę.

Ontologiczne podstawy wychowania. Wychowanie - definicje, znaczenie, funkcje, cele, zasady, formy, metody. Wychowanie w kontekście założeń aksjologicznych w życiu człowieka i społeczności. Wychowanie, nauczanie i kształcenie.

Antropologiczne podstawy wychowania. Osoba ludzka podmiotem działalności wychowawczej. Statyczne i dynamiczne rozumienie osoby w pedagogice. Błędne koncepcje wychowania wynikające z jednostronnych sposobów rozumienia osoby. Integralna koncepcja człowieka i wychowania.

Literatura:

Pedagogika. t. 1 i 2, red. nauk. B. Śliwerski, Gdańsk 2006;

Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. Kwieciński i B. Śliwerski,

Warszawa 2003;

K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków 2003;

B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998;

G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000;

M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008;

G. Petty, Nowoczesne nauczanie, Sopot 2010;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Ewelina Rzońca, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewelina Rzońca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Niewęgłowski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jan Niewęgłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [ 1 ECTS= 30 (25) godz.]:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 30 godz.

Suma godzin: 115 [115/30 (25)= 4]

Liczba ECTS: 4


Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie z elementarną terminologią używaną w pedagogice, zrozumienie jej źródeł i miejsca w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi dyscyplinami. Zakłada się także dostarczenie uporządkowanej wiedzy na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych i społeczno-kulturowych podstaw, jak również - kształtowanie umiejętności wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)