Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia etapów edukacyjnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-1-PsEtE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia etapów edukacyjnych I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W05

FP2_W09

FW2_W25

KN2_W01

KN2_W02

KN2_W03

KN2_W09

KN2_W11

KN2_W12

FP2_U03

FP2_U07

FP2_U13

FP2_U14

KN2_U01

KN2_U02

KN2_U04

KN2_U05

KN2_U06

FP2_K01

FP2_K02

FP2_K03

FP2_K04

KN2_K01

KN2_K02

KN2_K03

KN2_K04

KN2_K06


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawową wiedzą psychologiczną dot. rozwoju człowieka na różnych etapach edukacyjnych i metodami psychologicznymi. Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych człowieka. Zdobycie umiejętności psychologicznych wykorzystywanych w pracy dydaktycznej i wychowawczej na różnych etapach edukacyjnych .

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawową wiedzą psychologiczną i metodami psychologicznymi, istotnymi z punktu widzenia nauczyciela języka polskiego pracującego z młodym człowiekiem na różnych etapach edukacynnych. Przygotowanie do skutecznego pełnienia roli nauczyciela. Poznanie i zrozumienie procesów psychologicznych człowieka oraz warunkujących efektywną pracę nauczyciela. Zdobycie umiejętności psychologicznych pozwalających na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela. Zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą: emocji, stawiania granic, konsekwencji, komunikacji, radzenia sobie z konfliktami, motywacji, zaburzeń zachowania, ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeń lękowych, zajęć profilaktycznych, stylów wychowania, wypalenia zawodowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W05 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji FP2_W09 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalności

FW2_W25 - ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

KN2_W01 - ma pogłębioną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, wychowania i nauczania-uczenia się

KN2_W02 - zna terminologię wykorzystywaną do opisu zjawisk oraz sytuacji psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych

KN2_W03 - ma poszerzoną wiedzę na temat szkoły jako instytucji dydaktyczno-wychowawczej, wspomagającej rozwój jednostki i społeczeństwa

KN2_W09 - ma poszerzoną wiedzę na temat sytuacji wychowawczych,a także dostosowywania działań pedagogicznych i dydaktycznych do potrzeb i możliwości uczniów w toku nauczania polonistycznego

KN2_W11 - ma uporządkowaną wiedzę na temat kształtowania u uczniów pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ich ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, potrzeby zdobywanie wiedzy i umiejętności przez całe życie

KN2_W12 - ma poszerzoną i usystematyzowaną wiedzę na temat zwykłych i specyficznych trudności szkolnych, lekcyjnej i pozalekcyjnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

FP2_U03 - umie w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową

FP2_U07 - posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

FP2_U13 - stosuje terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji FP2_U14 - posiada na poziomie podstawowym umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

KN2_U01 - ma pogłębione umiejętności dokonywania obserwacji i elementarnej analizy sytuacji oraz zdarzeń pedagogicznych i dydaktycznych z wykorzystaniem zdobytej wiedzę psychologiczno-pedagogicznej,dydaktycznej oraz merytorycznej

KN2_U02 - potrafi sprawnie posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania,analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na drugim i trzecim etapie edukacyjnym

KN2_U04 - potrafi rzetelnie ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji typowych i nietypowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z drugim i trzecim etapem edukacyjnym

KN2_U05 - ma rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi w sposób klarowny, spójny, precyzyjny, poprawny porozumiewać się z

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: WH-FPZ-KN-PsEtEduk, w cyklu: 2020/21_Z, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 1 z 5 10.03.2023 12:38

uczniami w celach dydaktycznych i wychowawczych, potrafi nawiązać kontakt z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie

KN2_U06 - potrafi twórczo kierować procesami kształcenia i wychowania uczniów na drugim i trzecim etapie edukacyjnym, wspierać ich rozwój intelektualny, językowy i osobowościowy, posiada rozwinięte umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)

FP2_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby

FP2_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania

FP2_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

FP2_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną

KN2_K01 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy nauczyciela polonisty i wychowawcy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

KN2_K02 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności merytorycznych, psychologiczno-pedagogicznych, dydaktycznych, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego; potrafi uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności; odznacza się rozwagą dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizowaniu obowiązków nauczyciela

polonisty w zakresie merytorycznym, psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym

KN2_K03 - potrafi w sposób świadomy i odpowiedzialny budować swój autorytet w relacjach z uczniami i z i innymi nauczycielami oraz w sposób profesjonalny współpracować z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami edukacyjnymi

KN2_K04 - potrafi poprawnie określić priorytety w pracy z uczniami, w tym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

KN2_K06 - jest przekonany o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, zgodny z normami etycznymi, czuje się odpowiedzialny za ludzi (uczniów); działa dla ich dobra

Metody i kryteria oceniania:

Metody: 1. wykład informacyjny, konwersatorium 2. pokaz-prezentacja multimedialna 3. giełda pomysłów,

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, pokaz, a weryfikowane za pomocą odpowiedzi ustnych i kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów, elementy warsztatowe, a weryfikowane za pomocą pokazu umiejętności praktycznych, symulacji.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metod poszukujących, a weryfikowane przez dyskusje, warsztaty,obserwację bezpośrednią ocenę ciągłą.

Kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej, - wie, z jakimi dyscyplinami naukowymi psychologia ma związek, - wymienia metody badań psychologicznych, - wymienia główne metody działań psychologicznych, - bierze aktywny udział w zajęciach, - pracuje w zespole.

Na ocenę dobrą: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej i podaje przykłady, - wymienia i opisuje podstawowe metody badań psychologicznych, - wskazuje i omawia związku psychologii z innymi dziedzinami nauki, - wymienia i podaje przykłady podstawowych działań psychologicznych.

Na ocenę bardzo dobrą: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej, podaje przykłady i umie zastosować tę wiedzę w praktyce, - wymienia, opisuje podstawowe metody badań psychologicznych oraz potrafi je zastosować, -wskazuje, omawia, podaje przykłady związków psychologii z innymi dziedzinami nauki, -wymienia, podaje przykłady oraz umie zastosować w praktyce podstawowe działania psychologiczne.

Praktyki zawodowe:

W wymiarze jaki wymagany jest na specjalizacji nauczycielskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Dylewska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dylewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:


udział w zajęciach- 10

przygotowanie do zajęć-10

konsultacje- 5

kolokwium- 20


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawową wiedzą psychologiczną dot. rozwoju człowieka na różnych etapach edukacyjnych i metodami psychologicznymi. Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych człowieka. Zdobycie umiejętności psychologicznych wykorzystywanych w pracy dydaktycznej i wychowawczej na różnych etapach edukacyjnych .

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawową wiedzą psychologiczną i metodami psychologicznymi, istotnymi z punktu widzenia nauczyciela języka polskiego pracującego z młodym człowiekiem na różnych etapach edukacynnych. Przygotowanie do skutecznego pełnienia roli nauczyciela. Poznanie i zrozumienie procesów psychologicznych człowieka oraz warunkujących efektywną pracę nauczyciela. Zdobycie umiejętności psychologicznych pozwalających na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela. Zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą: emocji, stawiania granic, konsekwencji, komunikacji, radzenia sobie z konfliktami, motywacji, zaburzeń zachowania, ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeń lękowych, zajęć profilaktycznych, stylów wychowania, wypalenia zawodowego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna,Poznań 2006.

2. A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 2001.

3.A. Faber, E.Mazlish, Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały, Poznań 2016. 4. A. Kołakowski, A. Pisula, Sposób na trudne dziecko, Sopot 2012.

5. R. J. MacKenzie, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?,Gdańsk 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.

2. M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych,Sopot 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dylewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dylewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)