Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oglądanie słów - czytanie obrazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-OglSłCzytObr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oglądanie słów - czytanie obrazów
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W06

KU2_U08

KU2_K02

Wymagania wstępne:

Student rozpoczynając konwersatorium kierunkowe:

• posiada podstawową wiedzę na temat środków wyrazu literackiego i malarskiego;

• zna elementarne terminy literackie i plastyczne.


Pełny opis:

Żyjemy otoczeni różnorodnymi formami przekazu słownego i obrazowego. W historii kultury przypisano im odmienne funkcje. Słowo drukowane przede wszystkim znaczyło, natomiast obraz przedstawiał. Dlatego druk przeznaczony był przede wszystkim do czytania, obraz – oglądania. Pojawiły się w związku z tym dwa typy wizualności: werbalna i obrazowa. Na przestrzeni historii kultury ten klarowny, uproszczony podział „negowała” poezja wizualna, a „zburzyły” go propozycje artystyczne i użytkowe awangard dwudziestowiecznych (np. kubizm, futuryzm, formizm, abstrakcja, happening). Słowo drukowane i obraz w związku z tym zaczęły pełnić funkcje i znaczeniowe, i przedstawiające. Na kolejnych konwersatoryjnych spotkaniach studentki/ci będą stosować procedury percepcyjne i poznawcze, tradycyjnie traktowane jako odległe wskazanym typom przekazów, to znaczy będą oglądać słowa drukowane i czytać obrazy malarskie. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie 3 projektów wierszy wizualnych lub konkretnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy student:

• dobrze zna mechanizmy czytania i oglądania oraz potrafi je opisać zarówno w kontekście komunikatów słownych, jaki i obrazowych;

• zrozumie również procesy ikonizacji słowa i upiśmiennienia obrazu – interdyscyplinarne zależności występujące w kulturze od dawna, ale marginalnie – ich uwarunkowania (percepcyjne i poznawcze) oraz konsekwencje komunikacyjne i społeczne.

W zakresie umiejętności student:

• potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się w zakresie interdyscyplinarnych zależności słowa drukowanego i obrazu malarskiego.

W zakresie kompetencji student:

• jest gotów do traktowania zdobytej wiedzy jako niezbędnej do zrozumienia i

rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów polisemantycznych;

• jest również gotów do mierzenia się z inter-, trans- i poli-medialnymi wyzwaniami aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca

student kończąc ćwiczenia:

- na ocenę 5 (bdb.):

• dobrze zna mechanizmy czytania i oglądania oraz potrafi je opisać zarówno w kontekście komunikatów słownych, jaki i obrazowych;

• zrozumie również procesy ikonizacji słowa i upiśmiennienia obrazu oraz ich uwarunkowania (percepcyjne i poznawcze) i konsekwencje komunikacyjno- społeczne;

• potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się w zakresie interdyscyplinarnych zależności słowa drukowanego i obrazu malarskiego;

• jest gotów do traktowania zdobytej wiedzy jako niezbędnej do zrozumienia i

rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów polisemantycznych;

• jest również gotów do mierzenia się z inter-, trans- i poli-medialnymi wyzwaniami aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

- na ocenę 4 (db.):

• dobrze zna mechanizmy czytania i oglądania oraz potrafi je opisać zarówno w kontekście komunikatów słownych, jaki i obrazowych;

• zrozumie albo proces ikonizacji słowa, albo proces upiśmiennienia obrazu jednego z nich uwarunkowania (percepcyjne i poznawcze) oraz ich konsekwencje komunikacyjne i społeczne;

• potrafi samodzielnie planować, ale już nie realizować proces dokształcania się w zakresie interdyscyplinarnych zależności słowa drukowanego i obrazu malarskiego;

• jest gotów do traktowania zdobytej wiedzy jako niezbędnej do zrozumienia i rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów polisemantycznych;

• jest jest jednak gotów do mierzenia się z inter-, trans- i poli-medialnymi wyzwaniami aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

- na ocenę 3 (dst.):

• dobrze zna mechanizmy czytania i oglądania oraz potrafi je opisać zarówno w kontekście komunikatów słownych, jaki i obrazowych;

• nie rozumie jednak ani procesu ikonizacji słowa, ani upiśmiennienia obrazu, zatem nie zna ich żadnych uwarunkowań i żadnych konsekwencji.

• nie potrafi ani samodzielnie planować, ani realizować procesu dokształcania się w zakresie interdyscyplinarnych zależności słowa drukowanego i obrazu malarskiego;

• jest gotów do traktowania zdobytej wiedzy jako niezbędnej do zrozumienia i rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów polisemantycznych;

• jest jest jednak gotów do mierzenia się z inter-, trans- i poli-medialnymi wyzwaniami aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

- na ocenę 2 (ndst.):

• nie zna mechanizmów ani czytania, ani oglądania, dlatego nie potrafi ich w opisać ani w kontekście żadnych komunikatów;

• nie rozumie również ani procesu ikonizacji słowa, ani upiśmiennienia obrazu;

• dlatego nie potrafi ani samodzielnie planować, ani realizować procesu dokształcania się w zakresie interdyscyplinarnych zależności;

• nie jest gotów do rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów polisemantycznych;

• jest również również gotów do mierzenia się z inter-, trans- i poli-medialnymi uwarunkowaniami aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Ocena końcowa (zaliczenie na ocenę) na podstawie 3 projektów wierszy wizualnych lub konkretnych - 100%. Na prośbę studentów zmniejszono do 2 projektów.

Wstępnym warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest:

- obecności na zajęciach (wolno być dwa razy nieobecnym, trzecia nieobecność powoduje konieczność zaliczenia wszystkich trzech nieobecności, czwarta nieobecność stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów, uczęszczających na konwersatorium);

- przygotowania do konwersatoriów aktywności na zajęciach (za trzy aktywności udokumentowane plusem, można podnieść ocenę końcową o pół oceny).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 3 punkty (75 godz.)

- udział w ćwiczeniach (30 godz.);

- lektura do zajęć, umieszczona na platformie Moodle (15 godz.);

- przygotowanie 3 projektów wierszy wizualnych lub konkretnych (30 godz.).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)