Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do kulturoznawstwa-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-Wstdkul-w
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kulturoznawstwa-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01


KU1_W02


KU1_U06


KU1_K01

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, tradycjami badawczymi, teoriami i koncepcjami charakterystycznymi dla szeroko rozumianych nauk o kulturze, a także zarysowanie kluczowych problemów refleksji nad współczesną kulturą. Celem przedmiotu jest ponadto przygotowanie studentów do przyswojenia bardziej zaawansowanej wiedzy humanistycznej w dalszym toku studiów.

Pełny opis:

Opis przedmiotu wykład:

Przedmiot wprowadza studentów w podstawowe zagadnienia związane z naukami o kulturze. Począwszy od pierwszych ujęć pojęcia (w antyku) prowadzi słuchaczy do nowoczesnych (dziewiętnastowiecznych) i dwudziestowiecznych definicji, skupiając się na kontekstach, w których powstają, np. kolonializmu i - w przypadku współczesnych definicji - postkolonializmu). Studenci poznają zatem osnowę, nie zaś czyste definicje, historię myślenia o kulturze, których tylko efektem są proponowane ujęcia omawianego terminu.

W dalszej perspektywie zajęcia skupią się na najważniejszych, węzłowych, zagadnieniach dyskursu kulturologicznego: problematyce bliższej czasom współczesnym, ale biorącej początek, z przepracowanych/redefiniowanych, czasem nawet (jak "rasa") odrzuconych w swoim politycznym znaczeniu zagadnieniach, które wpływają na inne możliwości rozpatrywania (kultura narodowa, uniwersalizm, kwestie indywidualnego uczestnictwa w kulturze to przykłady owych głębokich przewartościowań wstępnych rozpoznań).

Tematy obcości, inności oraz różnorodności czy samej różnicy funkcjonują i wchodzą w etyczne relacje z egoizmami i porządkami. Te ostatnie - ujęte jednak nieco inaczej jako strukturalistyczne matryce oraz - z drugiej strony - ponowoczesne "fragmenty", budujące tożsamość jednostek i społeczeństw, w postaci wzorów, kanonów czy instytucji - będą tematami ostatnich wykładów w cyklu przedmiotowym.

Osobna uwaga poświęcona zostanie elementom komunikacji kulturowej oraz problemom nowoczesności: przestrzeni, czasowi, etyce i wartościom w kulturze. W tym kontekście nie zabraknie refleksji o języku i współczesnych medialnych sposobach komunikowania. Zajęcia mają pomóc zbudować - w oparciu o definicje kultury i problemy, które inicjuje i z którymi się boryka - kulturową kondycję człowieka: jako porządku na wielu polach: społecznym indywidualnym, psychofizycznym i etycznym.

Literatura:

Wprowadzenie do kulturoznawstwa, A. Assmann, 2015 (wybrane rozdziały)

Kulturo-znawstwo - dyscyplina bez dyscypliny? (red. W. Burszta, M. Najuszkiewicz), 2010 (wybrane artykuły)

J.D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Kraków 2012 (wybrane rozdziały

Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (wybrane teksty)

Ch, Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków 2005 (wybrane rozdziały)

WIEDZA O KULTURZE. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac..G. Godlewski i in., wstęp i red. A. Mencwel, Warszawa 2001 (wybrane teksty).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student/ka:

- zna historię kształtowania się kulturoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych (KU1_WO1)

- rozumie wkład, jaki w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia) (KU1_WO2)

- Potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego

stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów,

(KU1_UO6)

- Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy

w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa (KU1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

zna historię kształtowania się kulturoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych (KU1_WO1)

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna historię kształtowania się kulturoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych

• na ocenę dobrą: student dobrze zna historię kształtowania się kulturoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna historię kształtowania się kulturoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych

Potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego

stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów,

(KU1_UO6)

na ocenę bardzo dobrą: student potrafi bardzo dobrze merytorycznie argumentować na rzecz określonego

stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów,

• na ocenę dobrą: student potrafi dobrze merytorycznie argumentować na rzecz określonego

stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów,

polem przedmiotowym nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania

• na ocenę dostateczną: student potrafi bdostatecznie merytorycznie argumentować na rzecz określonego

stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów,

- Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy

w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa (KU1_K01)

na ocenę bardzo dobrą: student jest bardzo dobrze przygotowany do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy

w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa

• na ocenę dobrą: student jest dobrze przygotowany do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy

w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa

• na ocenę dostateczną: student jest dostatecznie przygotowany do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy

w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa

- rozumie wkład, jaki w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia) (KU1_WO2)

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze rozumie wkład, jaki w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia)

• na ocenę dobrą: student dobrze rozumie wkład, jaki w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia)

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie rozumie wkład, jaki w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia)

Zaliczenie: kolokwium ustne, po skończonym kursie, zakres zob. literatura, uszczegółowiona w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 3 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba punktów ETCS odpowiada trzem podstawowym aktywnościom Studentów, zmierzającym do zaliczenia porzedmiotu:


- czynnego udziału w zajęciach 50% pkt ECTS

- samodzielnego uczenia się (lektury przedstawionej bibliografii) (20% pkt ETCS/nakładu czasu)

- przygotowania Studentów do końcowego kolokwium ustnego (35% pkt. ECTS /nakładu czasu)

- konsultacje (5% nakładu czasu Studentów)


Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 3 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)