Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-PrzedwKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość w kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W07

KU1_W09

KU1_U08

KU1_K04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień, dotyczących aspektów przedsiębiorczości w procesie zarządzania podmiotami kultury, w szczególności:

1) Zarządzanie jako proces:

a) planowanie;

b) organizacja a finansowanie działalności:

- źródła finansowania kultury (dotacje bieżące oraz inwestycyjne organizatorów, rządowe programy wieloletnie, Fundusz Promocji Kultury),

- inne publiczne źródła finansowania (fundusze europejskie, granty celowe, np. ministerstwa właściwego w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego),

- przegląd programów dotacyjnych.

c) kierowanie;

d) kontrola (w tym: audyt, wskaźniki efektywności).

7) Otoczenie społeczno-gospodarcze instytucji kultury.

8) Przedsiębiorczość a specyfika działalności kulturalnej (zasada nienastawienia na osiąganie zysku).

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień, dotyczących aspektów przedsiębiorczości w procesie zarządzania podmiotami kultury, w szczególności:

1) Zarządzanie jako proces:

a) planowanie;

b) organizacja a finansowanie działalności:

- źródła finansowania kultury (dotacje bieżące oraz inwestycyjne organizatorów, rządowe programy wieloletnie, Fundusz Promocji Kultury),

- inne publiczne źródła finansowania (fundusze europejskie, granty celowe, np. ministerstwa właściwego w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego),

- przegląd programów dotacyjnych.

c) kierowanie;

d) kontrola (w tym: audyt, wskaźniki efektywności).

7) Otoczenie społeczno-gospodarcze instytucji kultury.

8) Przedsiębiorczość a specyfika działalności kulturalnej (zasada nienastawienia na osiąganie zysku).

Literatura:

Literatura:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

3) M. Clayton, Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Warszawa 2011.

4) B. Glinka, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2008.

5) B. Glinka, Przedsiębiorczość w kulturze, „Zarządzanie w Kulturze”, 2015, z. 1.

6) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

7) K. Message, New Museums and the Making of Culture, New York 2006.

8) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

9) Rocznik Kultury Polskiej (Narodowe Centrum Kultury): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

10) D. Wodnicka, Zarządzanie muzeami, w: Statystyka muzeów 2017. Raport, Warszawa 2018.

11) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. nauk. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

12) czasopismo „Business English Magazine”.

22) czasopisma naukowe: „Muzealnictwo”, „Załącznik Kulturoznawczy”.

23) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W07 Zna zasady upowszechniania kultury, metody animacji życia

kulturalnego oraz zarządzania kulturą. Rozumie warunki

organizacyjne, ekonomiczne oraz prawne funkcjonowania instytucji

kultury.

KU1_W09 Zna dobre praktyki życia akademickiego, a także elementarne zasady etyczne oraz uwarunkowania ekonomiczne i prawne wykonywania

zawodu kulturoznawcy.

KU1_U08 Potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą,

uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także

działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc

kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie.

KU1_K04 Jest gotów do wypełniania swoich zobowiązań społecznych poprzez

działanie na sposób przedsiębiorczy z nastawieniem na rozwój i

upowszechnianie kultury, wykazując troskę o szeroko rozumiany

interes publiczny.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć (40%).

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60%).

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, wyciąga wnioski, dotyczące przedsiębiorczości w kulturze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat przedsiębiorczości; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką przedsiębiorczości w kulturze; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania kulturą; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze i podejmuje próby wnioskowania.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej, zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Majewski, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień, dotyczących aspektów przedsiębiorczości w procesie zarządzania podmiotami kultury, w szczególności:

1) Zarządzanie jako proces:

a) planowanie;

b) organizacja a finansowanie działalności:

- źródła finansowania kultury (dotacje bieżące oraz inwestycyjne organizatorów, rządowe programy wieloletnie, Fundusz Promocji Kultury),

- inne publiczne źródła finansowania (fundusze europejskie, granty celowe, np. ministerstwa właściwego w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego),

- przegląd programów dotacyjnych.

c) kierowanie;

d) kontrola (w tym: audyt, wskaźniki efektywności).

7) Otoczenie społeczno-gospodarcze instytucji kultury.

8) Przedsiębiorczość a specyfika działalności kulturalnej (zasada nienastawienia na osiąganie zysku).

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień, dotyczących aspektów przedsiębiorczości w procesie zarządzania podmiotami kultury, w szczególności:

1) Zarządzanie jako proces:

a) planowanie;

b) organizacja a finansowanie działalności:

- źródła finansowania kultury (dotacje bieżące oraz inwestycyjne organizatorów, rządowe programy wieloletnie, Fundusz Promocji Kultury),

- inne publiczne źródła finansowania (fundusze europejskie, granty celowe, np. ministerstwa właściwego w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego),

- przegląd programów dotacyjnych.

c) kierowanie;

d) kontrola (w tym: audyt, wskaźniki efektywności).

7) Otoczenie społeczno-gospodarcze instytucji kultury.

8) Przedsiębiorczość a specyfika działalności kulturalnej (zasada nienastawienia na osiąganie zysku).

Literatura:

Literatura:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

3) M. Clayton, Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Warszawa 2011.

4) B. Glinka, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2008.

5) B. Glinka, Przedsiębiorczość w kulturze, „Zarządzanie w Kulturze”, 2015, z. 1.

6) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

7) K. Message, New Museums and the Making of Culture, New York 2006.

8) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

9) Rocznik Kultury Polskiej (Narodowe Centrum Kultury): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

10) D. Wodnicka, Zarządzanie muzeami, w: Statystyka muzeów 2017. Raport, Warszawa 2018.

11) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. nauk. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

12) czasopismo „Business English Magazine”.

22) czasopisma naukowe: „Muzealnictwo”, „Załącznik Kulturoznawczy”.

23) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Wymagania wstępne:

link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21e4de2e9c1c4b098f9eaf6ced5b2038%40thread.tacv2/conversations?groupId=84c920f8-23c8-4486-86f2-c7148436fc47&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)