Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-SemLi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_U01

KU1_U02

KU1_U03

KU1_U05

KU1_K02

KU1_K05

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył II rok studiów licencjackich, przewidziany programem studiów.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie studentów do udziału badaniach.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• udział studenta w badaniach;

• opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej i udział studentów w badaniach;

• poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej;

• rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych;

• sporządzanie bibliografii podmiotowej i przedmiotowej;

• nabycie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego;

• opanowanie umiejętności wykorzystywanie źródeł naukowych;

• opanowanie znajomości zasad cytowania;

• nabycie umiejętności redagowania przypisów i indeksów;

• nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy magisterskiej;

• opanowanie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Treści merytoryczne: Warsztat naukowy współczesnego humanisty. Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych. Zasady konstruowania wywodu naukowego. Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych. Elementy stylistyki tekstu naukowego. Kompozycja pracy licencjackiej.

Metody oceny: ocena ciągła przygotowania do seminarium.

Literatura:

A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Wyd. PIW, Warszawa 2016

Małgorzata Rygielska , O „tekście kultury”

Zakład Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

http://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew22_rygielska.pdf

Tomasz Poskrobko, Redagowanie tekstów naukowych. Metodyka pracy naukowej

Umberto Ecco, Jak pisać pracę dyplomową, poradnik dla humanistów https://docer.pl/doc/x18v058

Andrzej Radomski, O zastosowaniu map myśli w nauce i edukacji, Kultura i Historia nr 36/2019 (2)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W01 --Zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze pochodzące z tradycji kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz ich współczesnych nurtów. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach tych dyscyplin; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi.

KU1_U01 --Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.

KU1_U02 --Potrafi samodzielnie sformułować problem

badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

KU1_U03--Potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze.

KU1_U05-- Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii oraz posiadania umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych.

KU1_K02--Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

KU1_K05--Jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi oraz postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podczas swojej aktywności badawczej i praktycznej zgodnie z najwyższymi standardami zawodu kulturoznawcy

1 semestr

OPIS ECTS - 5 pkt

Udział w seminarium - 15h (0,5 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 75h (2,5 ECTS)

Konsultacje - 60h (2 ECTS)

2 semestr

OPIS ECTS - 5 pkt

Udział w seminarium - 15h (0,5 ECTS)

Przygotowanie i złożenie pracy licencjackiej - 75h (2,5 ECTS)

Konsultacje - 60h (2 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

KU1_W01---Zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze pochodzące z tradycji kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz ich współczesnych nurtów. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach tych dyscyplin; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi.

Ocena bdb- gdy student w 90-100%-- zna.... treści wskazane w efekcie- KU1_W01

Ocena db- gdy student w 70-90% -- zna.... treści wskazane w efekcie- KU1_W01

0cena dst- gdy student w 55-70%- zna.... treści wskazane w efekcie- KU1_W01

ocena ndst poniżej 55%

KU1_U01-Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.

Ocena bdb- gdy student w 90-100%-- potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu...(jak wyżej).-efekt KU1_U01

Ocena db-gdy student w 70-90%- potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu...(jak wyżej).-efekt KU1_U01

0cena dst- gdy student w 55-70%-S potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu...(.jak wyżej) -- efekt KU1_U01

ocena ndst- poniżej 55%

KU1_U02--Potrafi samodzielnie sformułować problem

badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

Ocena bdb- gdy student w 90-100%-- potrafi sformułować ....

...(jak wyżej).-efekt KU1_U02

Ocena db-gdy student w 70-90%- potrafi sformułować ....

...(jak wyżej).-efekt KU1_U02

0cena dst- gdy student w 55-70%-potrafi sformułować ....

...(jak wyżej).-efekt KU1_U02

ndst- poniżej 55%.

KU1_U03--Potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze.

Ocena bdb- gdy student w 90-100%-- potrafi korzystać ....

...(jak wyżej).-efekt KU1_U03

Ocena db-gdy student w 70-90%- potrafi korzystać ....

...(jak wyżej).-efekt KU1_U03

0cena dst- gdy student w 55-70%-potrafi korzystać...

...(jak wyżej).-efekt KU1_U03

ndst- poniżej 55%.

KU1_K02--Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Ocena bdb- gdy student w 90-100%-- Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy ...(jak wyżej).-efekt KU1_K02

Ocena db-gdy student w 70-90%- Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy

...(jak wyżej).-efekt KU1_ K02

0cena dst- gdy student w 55-70%-Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy

...(jak wyżej).-efekt KU1_ K02

ndst- poniżej 55%.

KU1_K05--Jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi oraz postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podczas swojej aktywności badawczej i praktycznej zgodnie z najwyższymi standardami zawodu kulturoznawcy

Ocena bdb- gdy student w 90-100%-- Jest gotów do kierowania się zasadami etycznym......(jak wyżej).-efekt KU1_K02

Ocena db-gdy student w 70-90%- Jest gotów do kierowania się zasadami etycznym.....(jak wyżej).-efekt KU1_ K02

0cena dst- gdy student w 55-70%-Jest gotów do kierowania się zasadami etycznym......(jak wyżej).-efekt KU1_ K02

ndst- poniżej 55%

praca pisemna 60%

udział w dyskusji w czasie zajęć 30%

obecność na zajęciach 10%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Agnieszka Smaga, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie studentów do udziału badaniach.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• udział studenta w badaniach;

• opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej i udział studentów w badaniach;

• poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej;

• rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych;

• sporządzanie bibliografii podmiotowej i przedmiotowej;

• nabycie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego;

• opanowanie umiejętności wykorzystywanie źródeł naukowych;

• opanowanie znajomości zasad cytowania;

• nabycie umiejętności redagowania przypisów i indeksów;

• nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy magisterskiej;

• opanowanie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Treści merytoryczne: Warsztat naukowy współczesnego humanisty. Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych. Zasady konstruowania wywodu naukowego. Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych. Elementy stylistyki tekstu naukowego. Kompozycja pracy licencjackiej.

Metody oceny: ocena ciągła przygotowania do seminarium.

Literatura:

A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Wyd. PIW, Warszawa 2016

Małgorzata Rygielska , O „tekście kultury”

Zakład Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

http://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew22_rygielska.pdf

Tomasz Poskrobko, Redagowanie tekstów naukowych. Metodyka pracy naukowej

Umberto Ecco, Jak pisać pracę dyplomową, poradnik dla humanistów https://docer.pl/doc/x18v058

Andrzej Radomski, O zastosowaniu map myśli w nauce i edukacji, Kultura i Historia nr 36/2019 (2)

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2019/12/1AndrzejRadomskiOZastosowaniumapmysli.pdf

Jak napisać "dobry" artykuł naukowy, czyli naukowo o pisaniu

http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/jak-napisac-dobry-artykul-naukowy-czyli-naukowo-o-pisaniu/

Steven Pinker, Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)