Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie tekstów kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-TeTekKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie tekstów kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_W05

KU1_U05

KU1_K01

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów/ek z najważniejszymi współczesnymi teoriami interpretacji dzieł literackich i artystycznych, włącznie z dostarczeniem narzędzi przydatnych do analizy szeroko rozumianych tekstów kulturowych, opartych na różnorodnych systemach znakowych (symbolicznych i ikonicznych).

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów/ek z najważniejszymi współczesnymi teoriami interpretacji dzieł literackich i artystycznych, włącznie z dostarczeniem narzędzi przydatnych do analizy szeroko rozumianych tekstów kulturowych, opartych na różnorodnych systemach znakowych (symbolicznych i ikonicznych). Poza klasycznymi teoriami interpretacji (hermeneutyka, strukturalizm, psychoanaliza) oraz ich krytyczną rewizją (dekonstrukcjonizm, neopragmatyzm), nacisk położony będzie szczególnie na praktyki lektury kontekstualnej, związanej z wybraną perspektywą z obszaru teorii krytycznych i kulturowych (nowa krytyka, feminizm, postkolonializm, geopoetyka, teorie genderowe).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student/ka:

- zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w zakresie teorii literatury i interpretacji tekstów kulturowych (KU1_W02)

- posiada podstawową wiedzę o powiązaniach teorii literatury i interpretacji oraz ich filozoficznych przesłanek z naukami o kulturze (KU1_W02)

- zna najważniejsze nurty XX-wiecznej teorii literatury i interpretacji, a także filozoficzne tradycje myślowe, z których one czerpały (KU1_W05)

- potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami z zakresu teorii literatury i interpretacji, dokonując samodzielnego odczytania wybranego tekstu kultury zgodnie z określoną podstawą teoretyczną i wynikającą z niej metodologią; potrafi przedstawić wyniki swojej pracy badawczej w formie pisemnej (KU1_U05)

- ma świadomość społecznych i kulturowych wymiarów procesu interpretowania tekstów kultury, rozumie potrzebą aktualizowania swojej wiedzy w obliczu powstawania nowych teorii i aktualnych trendów myślowych (KU1_K01)

Opis ECTS

udział w wykładach - 15h

konsultacje z prowadzącym - 15 h

czytanie lektur - 30 h

suma godzin: 60:20 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu ustnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Podstawą oceny jest egzamin pisemny przeprowadzony po II semestrze trwania przedmiotu. Semestr pierwszy oceniany jest na podstawie oceny ciągłej wynikającej z aktywności na zajęciach.

Na ocenę dst student/ka:

- zna w niewielkim stopniu terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w zakresie teorii literatury i interpretacji tekstów kulturowych;

- posiada elementarną wiedzę o powiązaniach teorii literatury i interpretacji oraz ich filozoficznych przesłanek z naukami o kulturze;

- zna w niewielkim stopniu najważniejsze nurty XX-wiecznej teorii literatury i interpretacji, a także filozoficzne tradycje myślowe, z których one czerpały;

- ma ograniczoną świadomość społecznych i kulturowych wymiarów procesu interpretowania tekstów kultury, rozumie potrzebą aktualizowania swojej wiedzy w obliczu powstawania nowych teorii i aktualnych trendów myślowych.

Na ocenę db student/ka:

- zna w podstawowym/wystarczającym stopniu terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w zakresie teorii literatury i interpretacji tekstów kulturowych;

- posiada dostateczną wiedzę o powiązaniach teorii literatury i interpretacji oraz ich filozoficznych przesłanek z naukami o kulturze;

- zna w podstawowym/wystarczającym stopniu najważniejsze nurty XX-wiecznej teorii literatury i interpretacji, a także filozoficzne tradycje myślowe, z których one czerpały;

- ma elementarną świadomość społecznych i kulturowych wymiarów procesu interpretowania tekstów kultury, rozumie potrzebą aktualizowania swojej wiedzy w obliczu powstawania nowych teorii i aktualnych trendów myślowych.

Na ocenę bdb student/ka:

- doskonale zna stopniu terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w zakresie teorii literatury i interpretacji tekstów kulturowych;

- posiada rozszerzoną wiedzę o powiązaniach teorii literatury i interpretacji oraz ich filozoficznych przesłanek z naukami o kulturze;

- doskonale orientuje się w najważniejszych nurtach XX-wiecznej teorii literatury i interpretacji, a także filozoficznych tradycjach myślowych, z których one czerpały;

- ma pełną świadomość społecznych i kulturowych wymiarów procesu interpretowania tekstów kultury, rozumie potrzebą aktualizowania swojej wiedzy w obliczu powstawania nowych teorii i aktualnych trendów myślowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)