Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo w zakresie ochrony dóbr kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-M-I-3-POchDKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo w zakresie ochrony dóbr kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1: KRRSz-spec1_W03

EK2: KRRSz-spec1_U01

EK3: KRRSz-spec1_K01

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Prezentacja podstawowych zagadnień prawa ochrony dóbr kultury na tle dorobku orzecznictwa i doktryny. Całość prezentacji prowadzona będzie z perspektywy wymogów dotyczących organizacji władzy publicznej, które określa Konstytucja RP.

Na tle zagadnień wstępnych, obejmujących m.in. zakres przedmiotu, strukturę wykładu, akty prawne i polecaną literaturę, przedstawione zostaną podstawy prawne regulacji prawnej w zakresie ochrony dóbr kultury, w szczególności regulacja ponadustawowa (konstytucyjna, międzynarodowa i unijna) oraz wybrane ustawy: o muzeach i o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zarysowana zostanie także historia tych uregulowań.

Podczas konwersatorium przedstawiony zostanie szerszy kontekst ustawowy regulacji ustawy o muzeach oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przywołane zostaną najważniejsze akty podustawowe oraz omówione zostanie znaczenie tych aktów w systemie omawianej regulacji. W ten sposób przedstawiona zostanie metoda pracy z tekstem prawnym - model wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej.

Wykład konwersatoryjny obejmie także uwagi o pojęciach podstawowych regulacji w zakresie ochrony dóbr kultury, w tym o "dobrach kultury", "muzeum", "muzealium" i "zabyku". Przy okazji omawiania pojęć podstawowych przedstawione zostaną uwagi o roli definicji legalnych w prawie. Wykład koncentrować się będzie na zagadnieniach materialnoprawnych oraz ustrojowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Student ma podstawową wiedzę związaną z ochroną dóbr kultury z zakresu prawodawstwa międzynarodowego, polskiego i kościelnego.

EK2: Student potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować terminologię właściwą dla zawodu rzeczoznawcy i marszanda (w zakresie ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym).

EK3: Student ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej (w zakresie ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym).

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia dla wszystkich efektów kształcenia:

wykład konwersatoryjny prowadzony na platformie MS Teams

Metody oceniania dla wszystkich efektów kształcenia:

egzamin ustny w I i II terminie

EK1: Student ma podstawową wiedzę związaną z ochroną dóbr kultury z zakresu prawodawstwa międzynarodowego, polskiego i kościelnego.

2: Student nie zna podstawowych uregulowań i instytucji prawnych z zakresu ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym.

3: Student zna podstawowe uregulowania i instytucje prawne z zakresu ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym.

4: Student dysponuje znacznym rozeznaniem w uregulowaniach i instytucjach prawnych z zakresu ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym. Potrafi ukazać normatywne związki między różnymi regulacjami dotyczącymi tej dziedziny.

5: Student świetnie orientuje się w uregulowaniach i instytucjach prawnych z zakresu ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym. Potrafi ukazać normatywne związki między różnymi regulacjami dotyczącymi tej dziedziny prawa oraz dostrzega jej przekształcenia.

EK2: Student potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować terminologię właściwą dla zawodu rzeczoznawcy i marszanda (w zakresie ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym).

2: Student nie zna podstawowych pojęć i terminologii z zakresu prawnej ochrony dóbr kultury.

3: Student zna podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu prawnej ochrony dóbr kultury.

4: Student dysponuje znacznym rozeznaniem w pojęciach i terminologii z zakresu prawnej ochrony dóbr kultury. Potrafi ukazać zakresowe związki między różnymi pojęciami dotyczącymi tej dziedziny regulacji prawnej.

5: Student świetnie orientuje się pojęciach i terminologii z zakresu prawnej ochrony dóbr kultury. Potrafi ukazać zakresowe związki między różnymi pojęciami dotyczącymi tej dziedziny regulacji.

EK3: Student ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej (w zakresie ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym).

2: Student nie dostrzega lub ułomnie postrzega związki między regulacją prawną a rzeczową wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki. Nie widzi związku ciągłych zmian prawa w zakresie ochrony dóbr kultury z potrzebą ciągłego samokształcenia się. Nie wiąże interdyscyplinarnego charakteru działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa i rynku sztuki z potrzebą konsultacji specjalistycznych.

3. Student ma świadomość istnienia związków między regulacją prawną a rzeczową wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki. Wie, że ciągłe zmiany prawa w zakresie ochrony dóbr kultury pociągają za sobą konieczność ciągłego samokształcenia się, i rozumie, że interdyscyplinarny charakter działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa i rynku sztuki narzuca potrzebę konsultacji specjalistycznych.

4. Student dostrzega i poprawnie ocenia naturę związków między regulacją prawną a rzeczową wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki. Jest aktywny w procesie uczenia się i - działając pod kierunkiem nauczyciela - jest w stanie sprawnie śledzić ciągłe zmiany prawa w zakresie ochrony dóbr kultury. Dostrzega wyraźnie, że interdyscyplinarny charakter działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa i rynku sztuki narzuca potrzebę konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej.

5. Student świetnie rozeznaje oraz trafnie i wnikliwie ocenia naturę związków między regulacją prawną a rzeczową wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki. Jest aktywny w procesie uczenia się i w pełni samodzielnie śledzi ciągłe zmiany prawa w zakresie ochrony dóbr kultury. Wyraźnie odróżnia od siebie role różnych specjalistów działających na rynku sztuki i trafnie postrzega granice ich kompetencji zawodowej. Wie, że interdyscyplinarny charakter działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa i rynku sztuki narzuca potrzebę konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej - i jest w stanie samodzielnie wybrać właściwego specjalistę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 15 h

Lektura zadanej literatury: 40 h

Przygotowania do egzaminu: 20 h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)