Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-PPRP-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus 2 semestry lektoratu)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_K01

AD1_K02

AD1_K04

AD1_U01

AD1_U02

AD1_U03

AD1_U04

AD1_U05

AD1_U07

AD1_U09

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów do stosowania prawa pracy w praktyce. Szczególnie w odniesieniu zagadnień czasu pracy, wynagrodzenia i urlopów

Pełny opis:

Zajęcia stanowią uzupełnienie wykładu pt. podstawy prawa pracy. W ich ramach wiedza teoretyczna przekazywana na wykładzie będzie pogłębiana z założeniem, że ważnym elementem jest kształtowanie u studentów umiejętności praktycznych szczególnie w odniesieniu do zagadnienia czasu pracy, wynagrodzeń i urlopów.

Literatura:

Literatura będzie podawana na zajęciach. Obowiązuje wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej do wykładu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 interesuje się prawem pracy, chętnie czyta publikacje nt. zmian w prawie pracy oraz publikacje nt. praktycznych problemów związanych ze stosowaniem prawa pracy

EK2 jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu prawa pracy

EK3 dąży do uwzględniania przy ocenie zjawisk ze sfery pracy oraz przy stosowaniu prawa pracy zasad etycznych

EK4 potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać ewolucję ustawodawstwa pracy, zmiany poglądów doktryny prawa pracy oraz zmiany linii orzecznictwa

EK5 potrafi korzystać z ustaw z zakresu prawa pracy oraz odnajdywać w nich przepisy odnoszące się do konkretnych szczegółowych obszarów regulacji

EK6 posługuje się pojęciami z zakresu prawa pracy oraz jest w stanie odwoływać się do instytucji tej gałęzi prawa

EK7 potrafi zastosować wiedzę z zakresu prawa pracy do konkretnych stanów faktycznych

Opis ECTS

udział w ćwiczeniach 15 h

przygotowanie do ćwiczeń 30 h

konsultacje 1 h

przygotowanie do kolokwium końcowego 14 h

w sumie 45 h liczba punktów ECTS: zgodnie z programem studiów

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne służące realizacji kompetencji i umiejętności społecznych są realizowane przez wykład konwersatoryjny, dyskusję, metodę sytuacyjną.

Sposobami weryfikacji umiejętności i kompetencji społecznych są

ocenianie ciągłe, ustne kolokwium końcowe (3 pytania otwarte, 10 min).

Na NZAL:

EK1 nie wykazuje zainteresowania prawem pracy, nie czyta publikacji z zakresu prawa pracy

EK2 nie zna lub nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu prawa pracy

EK3 nie potrafi interpretować ani krytycznie oceniać przepisów prawa pracy

EK4 nie potrafi posługiwać się przepisami prawa pracy w praktyce

EK5 nie jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

Na ZAL:

EK1 wykazuje zainteresowanie prawem pracy, czyta publikacje z zakresu prawa pracy

EK2 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy

EK3 potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy prawa pracy, wykorzystując w tym celu dorobek doktryny oraz orzecznictwo

EK4 potrafi posługiwać się przepisami prawa pracy w praktyce

EK5 jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

Przy zaliczeniu student będzie otrzymywał ocenę według skali ocen przewidzianej w regulaminie studiów w zależności od stopnia osiągnięcia efektów kształcenia

Praktyki zawodowe:

.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czarnecki
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

udział w ćwiczeniach 15 h

przygotowanie do ćwiczeń 30 h

konsultacje 1 h

przygotowanie do kolokwium końcowego 14 h

w sumie 45 h liczba punktów ECTS: zgodnie z programem studiów

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów do stosowania prawa pracy w praktyce. Szczególnie w odniesieniu zagadnień czasu pracy, wynagrodzenia i urlopów

Pełny opis:

Zajęcia stanowią uzupełnienie wykładu pt. podstawy prawa pracy. W ich ramach wiedza teoretyczna przekazywana na wykładzie będzie pogłębiana z założeniem, że ważnym elementem jest kształtowanie u studentów umiejętności praktycznych szczególnie w odniesieniu do zagadnienia czasu pracy, wynagrodzeń i urlopów.

Literatura:

Literatura będzie podawana na zajęciach. Obowiązuje wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej do wykładu.

Wymagania wstępne:

.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czarnecki
Prowadzący grup: Paweł Czarnecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

udział w ćwiczeniach 15 h

przygotowanie do ćwiczeń 30 h

konsultacje 1 h

przygotowanie do kolokwium końcowego 14 h

w sumie 45 h liczba punktów ECTS: zgodnie z programem studiów


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów do stosowania prawa pracy w praktyce. Szczególnie w odniesieniu zagadnień czasu pracy, wynagrodzenia i urlopów

Pełny opis:

Zajęcia stanowią uzupełnienie wykładu pt. podstawy prawa pracy. W ich ramach wiedza teoretyczna przekazywana na wykładzie będzie pogłębiana z założeniem, że ważnym elementem jest kształtowanie u studentów umiejętności praktycznych szczególnie w odniesieniu do zagadnienia czasu pracy, wynagrodzeń i urlopów.

Literatura:

Literatura będzie podawana na zajęciach. Obowiązuje wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej do wykładu.

Wymagania wstępne:

.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czarnecki
Prowadzący grup: Paweł Czarnecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)