Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika systematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-12-13lab
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika systematyczna
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI1_U01, BI1_U02


Wymagania wstępne:

Posiadanie wiedzy i umiejętności przekazanych na przedmiocie Botanika ogólna (sem. I, rok I).

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie się z budową grzybów, glonów i roślin naczyniowych na przykładzie preparatów i żywych obiektów.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie się z budową grzybów, glonów i roślin naczyniowych na przykładzie preparatów i żywych obiektów. Omówienie cykli i stadiów rozwojowych. Poznanie gatunków roślin nago- i okrytozalążkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szweykowska A, Szweykowski J. 2013. Botanika systematyczna, tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rutkowski L. 2019. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Kłosowski S, Kłosowski G. 2001. Rośliny wodne i bagienne. Flora Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

Szlachetko DL. 2001. Storczyki. Flora Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

Wójciak H. 2003. Porosty, mszaki, paprotniki. Flora Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

Nawara Z. 2006. Rośliny łąkowe. Flora Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

Piękoś-Mirkowa H, Mirek Z. 2006. Rośliny chronione. Flora Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

Seneta W, Dolatowski J. 2009. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Witkowska-Żuk L. 2013. Rośliny leśne. Flora Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się w obszarze Wiedzy (wykład):

Efekt przedmiotowy 1. Student ma wiedzę obejmującą zagadnienia z podstaw botaniki systematycznej, zna zasadnicze jednostki taksonomiczne grzybów i roślin telomowych, rozumie fundamentalne procesy biologiczne;

Efekt przedmiotowy 2. Student wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych w botanice, zna terminologię botaniczną.

Przedmiotowe efekty uczenia się w obszarze Umiejętności (laboratorium):

Efekt przedmiotowy 3. Student stosuje podstawowe narzędzia badawcze wykorzystywane w botanice systematycznej;

Efekt przedmiotowy 4. student właściwie dobiera źródła i informacje oraz rozumie literaturę z zakresu podstaw botaniki systematycznej, również w języku angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z ćwiczeń:

Cztery testy pisemne (test - pytania zamknięte i otwarte):

91-100% 5

81-90% 4,5

71-80% 4

61-70% 3,5

51-60% 3

mniej niż 50,9% 2

Student w zakresie umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi zaobserwować i wskazać charakterystycznych cech organizmów roślinnych z różnych grup systematycznych, oraz nie potrafi korzystając ze źródeł informacji identyfikować i określać przynależność systematyczną obserwowanych organizmów;

- na ocenę 3 (dst.): w ograniczonym zakresie potrafi zaobserwować i wskazać charakterystyczne cechy organizmów roślinnych z różnych grup systematycznych, oraz w podstawowym stopniu potrafi korzystając ze źródeł informacji identyfikować i określać przynależność systematyczną obserwowanych organizmów;

- na ocenę 4 (db.): w dobrym stopniu opanował umiejętność obserwowania i wskazywania charakterystycznych cech organizmów roślinnych z różnych grup systematycznych oraz w dobrym stopniu potrafi korzystając ze źródeł informacji identyfikować i określać przynależność systematyczną obserwowanych organizmów;

- na ocenę 5 (bdb.): na bardzo dobrym poziomie opanował umiejętność obserwowania i wskazywania charakterystycznych cech organizmów roślinnych z różnych grup systematycznych oraz w bardzo dobrym stopniu potrafi korzystając ze źródeł informacji identyfikować i określać przynależność systematyczną obserwowanych organizmów;

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia w obszarze Umiejętności (laboratoria - efekty przedmiotowe 3,4):

Efekt przedmiotowy 3: obserwacja cech roślin, oznaczanie taksonów za pomocą klucza;

Efekt przedmiotowy 4: testy pisemne, wypełnianie kart pracy (rysunki, odpowiedzi).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kiełtyk
Prowadzący grup: Piotr Kiełtyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania wstępne:

Posiadanie wiedzy i umiejętności przekazanych na przedmiocie Botanika ogólna (sem. I, rok I).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kiełtyk, Grzegorz Łazarski
Prowadzący grup: Piotr Kiełtyk, Grzegorz Łazarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.];

Udział w wykładach - 30 godz., przygotowanie do egzaminu - 30 godz.; suma godzin - 60; [60 godz./30(25) godz. = ok. 2]. Liczba ECTS /wykład/: 2.

Udział w laboratoriach - 30 godz., przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz., konsultacje - 5 godz., przygotowanie do testów - 25 godz.; suma godzin - 85; [85 godz./30(25) godz. = ok. 3]. Liczba ECTS /ćwiczenia/: 3.


Wymagania wstępne:

Posiadanie wiedzy i umiejętności przekazanych na przedmiocie Botanika ogólna (sem. I, rok I).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kiełtyk
Prowadzący grup: Piotr Kiełtyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.];


Udział w wykładach - 30 godz., przygotowanie do egzaminu - 30 godz.; suma godzin - 60; [60 godz./30(25) godz. = ok. 2]. Liczba ECTS /wykład/: 2.


Udział w laboratoriach - 30 godz., przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz., konsultacje - 5 godz., przygotowanie do testów - 25 godz.; suma godzin - 85; [85 godz./30(25) godz. = ok. 3]. Liczba ECTS /ćwiczenia/: 3.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Posiadanie wiedzy i umiejętności przekazanych na przedmiocie Botanika ogólna (sem. I, rok I).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)