Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Angelologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-1123-PPSFZEM23
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Angelologia filozoficzna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01

FI1_W06

FI1_W08

FI1_W09

FI1_U08

FI1_K01

FI1_K03

FI1_K05

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie problematyki dziedziny metafizyki klasycznej, która poświęcona jest substancjom oddzielonym. Zazwyczaj tematyka angelologiczna umieszczana jest w obszarze teologii. Jednak biorąc pod uwagę myślicieli starożytnych i średniowiecznych można zbudować odrębną dziedzinę (metafizykę szczegółową) poświęconą właśnie substancjom duchowym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie problematyki dziedziny metafizyki klasycznej, która poświęcona jest substancjom oddzielonym. Zazwyczaj tematyka angelologiczna umieszczana jest w obszarze teologii. Jednak biorąc pod uwagę myślicieli starożytnych i średniowiecznych można zbudować odrębną dziedzinę (metafizykę szczegółową) poświęconą właśnie substancjom duchowym. Wykład w szczególności będzie poświęcony koncepcjom Tomasza z Akwinu, który odnośnie do tego zagadnienia napisał najwięcej, ale ze względu na autorów na których się opierał i ze względu na kontekst w którym tworzył, tematyka angelologia filozoficzna będzie uwzględniała także to, co wcześniejsi autorzy pisali na ten temat (Platon, Arystoteles, Apulejusz z Madaury, Augustyn, Orygenes, Filon z Aleksandrii, Awicebron, Awicenna, Awerroes). Wśród zagadnień ściśle problemowych znajdą się następujące: dowodzenie istnienia aniołów, materialność w substancjach duchowych, struktura bytu duchowego, poznawanie aniołów, język i mówienie w aniołach, wolna wola i determinacja wyborów, celowe rządzenie-opieka nad światem.

Literatura:

1. Bańka A.R., De angelis. Chrześcijańska nauka o aniołach w świetle doktryny Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2014.

2. Bazán B.C., On Angels and Human Beings: Did Thomas Aquinas Succeed in Demonstrating the Existence of Angels?, „Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge” 77 (2010) 1, s. 47-85.

3. Collins J., The Thomistic Philosophy of the Angels, Washington 1947.

4. Bonino S.-Th., Aristotelianism and Angelology According to Aquinas, w: G. Emery, M. Levering (red.), Aristotle in Aquinas’s Theology, Oxford University Press 2015, s. 29-36.

5. Doolan G.T., Aquinas on Separate Substances and the Subject Matter of Metaphysics, „Documenti E Studi Sulla Tradizione Filosofica Medievale” 22 (2011) s. 347-382.

6. Doolan G.T., Aquinas on the Demonstrability of Angels, w: T. Hoffmann (red.), A Companion to Angels in Medieval Philosophy, Leiden-Boston 2012, s. 13-44.

7. Gogacz M., Filozoficzna konieczność istnienia aniołów jako celowych przyczyn dusz ludzkich, w: Człowiek we wspólnocie Kościoła, red. L. Balter, Warszawa 1979, s. 87-116.

8. Hoffmann T. (red.), A Companion to Angels in Medieval Philosophy, Brill, Leiden–Boston 2012.

9. Pleşu A., O aniołach, tłum. T. Klimkowski, Universitas, Kraków 2010.

10. Stępień T., Doktor Anielski o aniołach, Towarzystwo „Powściągliwość i praca”, Warszawa 2014, Warszawa 2020 (wyd. 2).

11. Stępień T., Niematerialny charakter poznania anielskiego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Przegląd Tomistyczny” (2015) 21, s. 423-438.

12. Stępień T., Nowe ujęcie natury aniołów w metafizycznej angelologii św. Tomasza z Akwinu, „Studia Theologica Varsaviensia” 47 (2009) 2, s. 167-182.

13. Stepień T., Aniołowie w filozoficznym obrazie świata św. Tomasza z Akwinu. Z metafizyki substancji oddzielonej, w: Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akwinu, seria: Zadania współczesnej metafizyki, Lublin 2018, s. 479-508.

14. Tiuryn T., Akt i możność w poznaniu anielskim według Tomasza z Akwinu, „Przegląd Tomistyczny” 21 (2015), s. 441-467.

15. Zembrzuski M., Antropologia i angelologia w „Kwestii o substancjach duchowych” Tomasza z Akwinu. Wprowadzenie do tłumaczenia, w: Tomasz z Akwinu, Kwestia o substancjach duchowych, s. 7-53.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, w tym w kształtowaniu się idei substancji duchowej. Student pozna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi (metafizyką, teorią poznania, etyką), pozna historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych wyznaczonych podejmowana tematyką. Dzięki temu wykładowi student będzie potrafił wykrywać zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych. Jeśli chodzi o umiejętności, będzie gotów do adekwatnej oceny zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, będzie gotów do samodzielnego formułowania propozycji rozwiązania nowych problemów na podstawie ich twórczej analizy z uwzględnieniem kontekstu historycznego i sytuacyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega wiedza wyniesiona z wykładów, także kompetencje związane z argumentowaniem w obszarze historii filozofii, metafizyki, teorii poznania, etyki. Ocenie będzie podlegała także obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS:

Udział w wykładzie – 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń (lektura tekstów) – 40 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Konsultacje – 10 godz.

Suma godzin – 115 (115 :30(25) = 5 pkt ECTS)

Punkty ECTS – 5


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie problematyki dziedziny metafizyki klasycznej, która poświęcona jest substancjom oddzielonym. Zazwyczaj tematyka angelologiczna umieszczana jest w obszarze teologii. Jednak biorąc pod uwagę myślicieli starożytnych i średniowiecznych można zbudować odrębną dziedzinę (metafizykę szczegółową) poświęconą właśnie substancjom duchowym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie problematyki dziedziny metafizyki klasycznej, która poświęcona jest substancjom oddzielonym. Zazwyczaj tematyka angelologiczna umieszczana jest w obszarze teologii. Jednak biorąc pod uwagę myślicieli starożytnych i średniowiecznych można zbudować odrębną dziedzinę (metafizykę szczegółową) poświęconą właśnie substancjom duchowym. Wykład w szczególności będzie poświęcony koncepcjom Tomasza z Akwinu, który odnośnie do tego zagadnienia napisał najwięcej, ale ze względu na autorów na których się opierał i ze względu na kontekst w którym tworzył, tematyka angelologia filozoficzna będzie uwzględniała także to, co wcześniejsi autorzy pisali na ten temat (Platon, Arystoteles, Apulejusz z Madaury, Augustyn, Orygenes, Filon z Aleksandrii, Awicebron, Awicenna, Awerroes). Wśród zagadnień ściśle problemowych znajdą się następujące: dowodzenie istnienia aniołów, materialność w substancjach duchowych, struktura bytu duchowego, poznawanie aniołów, język i mówienie w aniołach, wolna wola i determinacja wyborów, celowe rządzenie-opieka nad światem.

Literatura:

1. Bańka A.R., De angelis. Chrześcijańska nauka o aniołach w świetle doktryny Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2014.

2. Bazán B.C., On Angels and Human Beings: Did Thomas Aquinas Succeed in Demonstrating the Existence of Angels?, „Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge” 77 (2010) 1, s. 47-85.

3. Collins J., The Thomistic Philosophy of the Angels, Washington 1947.

4. Bonino S.-Th., Aristotelianism and Angelology According to Aquinas, w: G. Emery, M. Levering (red.), Aristotle in Aquinas’s Theology, Oxford University Press 2015, s. 29-36.

5. Doolan G.T., Aquinas on Separate Substances and the Subject Matter of Metaphysics, „Documenti E Studi Sulla Tradizione Filosofica Medievale” 22 (2011) s. 347-382.

6. Doolan G.T., Aquinas on the Demonstrability of Angels, w: T. Hoffmann (red.), A Companion to Angels in Medieval Philosophy, Leiden-Boston 2012, s. 13-44.

7. Gogacz M., Filozoficzna konieczność istnienia aniołów jako celowych przyczyn dusz ludzkich, w: Człowiek we wspólnocie Kościoła, red. L. Balter, Warszawa 1979, s. 87-116.

8. Hoffmann T. (red.), A Companion to Angels in Medieval Philosophy, Brill, Leiden–Boston 2012.

9. Pleşu A., O aniołach, tłum. T. Klimkowski, Universitas, Kraków 2010.

10. Stępień T., Doktor Anielski o aniołach, Towarzystwo „Powściągliwość i praca”, Warszawa 2014, Warszawa 2020 (wyd. 2).

11. Stępień T., Niematerialny charakter poznania anielskiego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Przegląd Tomistyczny” (2015) 21, s. 423-438.

12. Stępień T., Nowe ujęcie natury aniołów w metafizycznej angelologii św. Tomasza z Akwinu, „Studia Theologica Varsaviensia” 47 (2009) 2, s. 167-182.

13. Stepień T., Aniołowie w filozoficznym obrazie świata św. Tomasza z Akwinu. Z metafizyki substancji oddzielonej, w: Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akwinu, seria: Zadania współczesnej metafizyki, Lublin 2018, s. 479-508.

14. Tiuryn T., Akt i możność w poznaniu anielskim według Tomasza z Akwinu, „Przegląd Tomistyczny” 21 (2015), s. 441-467.

15. Zembrzuski M., Antropologia i angelologia w „Kwestii o substancjach duchowych” Tomasza z Akwinu. Wprowadzenie do tłumaczenia, w: Tomasz z Akwinu, Kwestia o substancjach duchowych, s. 7-53.

Wymagania wstępne:

Brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)