Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Filozofia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-PPSFK-SO21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Filozofia kultury
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Skrócony opis:

Zasadniczy cel podjętego wykładu sprowadza się do przedstawienia autorskiego projektu dotyczącego filozofii kultury jako powoli gruntującej się w świadomości badawczej dyscypliny filozoficznej. Ukazuję najpierw niezbywalną więź filozofii z kulturą, prezentuję dzieje owych pojęć, by dojść do zasadniczej tezy rozważań, że w zależności od tego, jaką wizję filozofii (metafizyki) i antropologii akceptują poszczególni badacze, w takiej mierze kształtuje się ich rozumienie metody, czyli sposobu postępowania w filozofii kultury i tego, czym ona powinna być.

Pełny opis:

Zasadniczy cel podjętego wykładu sprowadza się do przedstawienia autorskiego projektu dotyczącego filozofii kultury jako powoli gruntującej się w świadomości badawczej dyscypliny filozoficznej. Ukazuję najpierw niezbywalną więź filozofii z kulturą, prezentuję dzieje owych pojęć, by dojść do zasadniczej tezy rozważań, że w zależności od tego, jaką wizję filozofii (metafizyki) i antropologii akceptują poszczególni badacze, w takiej mierze kształtuje się ich rozumienie metody, czyli sposobu postępowania w filozofii kultury i tego, czym ona powinna być. Do powyższych propozycji dołączam jeszcze próbę uchwycenia dziejów filozofii kultury, zwracając szczególną uwagę na czas europejskiego odrodzenia, przełomu kartezjańskiego oraz neokantyzmu, który najmocniej wpłynął na kształt filozofii kultury. W dalszych cząstkach wykładowych przekonuję, że odpowiedzią na współczesny, niebywale kryzysowy, stan kultury jest klasyczne (realistyczne) pojmowanie filozofii kultury, będącej już samodzielną dyscypliną badawczą.

Literatura:

R. Konersman, "Filozofia kultury. Wprowadzenie", Warszawa 2009;

R. Konersman, "Krytyka kultury", Warszawa 2012;

A. L. Kroeber, "Istota kultury", Warszawa 2002;

ks. S. Kowalczyk, "Filozofia kultury", Lublin 1996;

"Encyklopedia kultury polskiej XX wieku", pod red. A. Kłoskowskiej, Warszawa 1991;

"Co to jest filozofia kultury?", pod red. Z. Rosińskiej i J. Michalik, Warszawa 2006;

Ch. Barker, "Studia kulturowe. Teoria i praktyka", Kraków 2005;

"Kulturologia polska XX wieku A-K, L-Ż, pod red. A. Mencwela, Warszawa 2013;

M. A. Krąpiec, "U podstaw rozumienia kultury", Lublin 1991.

ks. J. Sochoń, "Człowiek i twórczość", Lublin 2016.

E. Cassirer, "Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury", Warszawa 1998;

E. Cassirer, "Logika nauk o kulturze. Pięć studiów", przekł. P. Parszutowicz, Kęty 2011;

P. Jaroszyński, "Kultura. Dramat natury i osoby", Lublin 2020;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Chciałbym, żeby studenci zapoznali się z podstawowymi problemami, które zajmują filozofów kultury. A ponieważ ta dyscyplina nie ma jeszcze ogólnie przyjętego statusu metodologicznego, zaproponuję autorskie przedstawienie w tej kwestii. Ważne, żeby słuchacze zyskali możliwość rozpoznania podstawowej tezy wykładów, że zasadniczo nie istnieje jeden wzorzec uprawiania filozofii kultury, lecz jest ich wiele, uzależnionych od uprzednio przyjętych natury metafizycznej, zwłaszcza antropologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończonych wykładach odbędzie się egzamin ustny. Ocena będzie uzależniona od jakości studenckich odpowiedzi, znajomości materiału wykładowego oraz tego z obowiązujących lektur. Logika w myśleniu i sztuka argumentacji będą oceniane najwyżej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sochoń
Prowadzący grup: Jan Sochoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zasadniczy cel podjętego wykładu sprowadza się do przedstawienia autorskiego projektu dotyczącego filozofii kultury jako powoli gruntującej się w świadomości badawczej dyscypliny filozoficznej. Ukazuję najpierw niezbywalną więź filozofii z kulturą, prezentuję dzieje owych pojęć, by dojść do zasadniczej tezy rozważań, że w zależności od tego, jaką wizję filozofii (metafizyki) i antropologii akceptują poszczególni badacze, w takiej mierze kształtuje się ich rozumienie metody, czyli sposobu postępowania w filozofii kultury i tego, czym ona powinna być.

Pełny opis:

Zasadniczy cel podjętego wykładu sprowadza się do przedstawienia autorskiego projektu dotyczącego filozofii kultury jako powoli gruntującej się w świadomości badawczej dyscypliny filozoficznej. Ukazuję najpierw niezbywalną więź filozofii z kulturą, prezentuję dzieje owych pojęć, by dojść do zasadniczej tezy rozważań, że w zależności od tego, jaką wizję filozofii (metafizyki) i antropologii akceptują poszczególni badacze, w takiej mierze kształtuje się ich rozumienie metody, czyli sposobu postępowania w filozofii kultury i tego, czym ona powinna być. Do powyższych propozycji dołączam jeszcze próbę uchwycenia dziejów filozofii kultury, zwracając szczególną uwagę na czas europejskiego odrodzenia, przełomu kartezjańskiego oraz neokantyzmu, który najmocniej wpłynął na kształt filozofii kultury. W dalszych cząstkach wykładowych przekonuję, że odpowiedzią na współczesny, niebywale kryzysowy, stan kultury jest klasyczne (realistyczne) pojmowanie filozofii kultury, będącej już samodzielną dyscypliną badawczą.

Literatura:

R. Konersman, "Filozofia kultury. Wprowadzenie", Warszawa 2009;

R. Konersman, "Krytyka kultury", Warszawa 2012;

A. L. Kroeber, "Istota kultury", Warszawa 2002;

ks. S. Kowalczyk, "Filozofia kultury", Lublin 1996;

"Encyklopedia kultury polskiej XX wieku", pod red. A. Kłoskowskiej, Warszawa 1991;

"Co to jest filozofia kultury?", pod red. Z. Rosińskiej i J. Michalik, Warszawa 2006;

Ch. Barker, "Studia kulturowe. Teoria i praktyka", Kraków 2005;

"Kulturologia polska XX wieku A-K, L-Ż, pod red. A. Mencwela, Warszawa 2013;

M. A. Krąpiec, "U podstaw rozumienia kultury", Lublin 1991.

ks. J. Sochoń, "Człowiek i twórczość", Lublin 2016.

E. Cassirer, "Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury", Warszawa 1998;

E. Cassirer, "Logika nauk o kulturze. Pięć studiów", przekł. P. Parszutowicz, Kęty 2011;

P. Jaroszyński, "Kultura. Dramat natury i osoby", Lublin 2020;

Wymagania wstępne:

Naturalna pasja i chęć studiowania filozofii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)