Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Spory epistemologiczne (Teoria poznania 2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-PPSFT-K21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Spory epistemologiczne (Teoria poznania 2)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Przedmioty obowiązkowe - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu epistemologia lub równoważnego

Skrócony opis:

zapoznanie z podstawowymi sporami w epistemologii (teorii poznania), ich rozumienie, umiejętność ich krytycznej analizy

Pełny opis:

Epistemologia (teoria poznania), jedna z podstawowych subdyscyplin filozoficznych, której przedmiotem jest poznanie, w dziejach filozofii analizuje je z różnych punktów widzenia. Rodzi to szereg sporów teoretycznych, których zrozumienie wymaga analizy poszczególnych stanowisk i ich odniesienie do fenomenu poznania. Spory te ujawniają osobliwość poznania i wiedzy, jako jego rezultatu. Celem wykładu i powiązanych z nim ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi sporami epistemologicznymi (teoriopoznawczymi) i ich przedyskutowaniu, opierając się na tekstach źródłowych i opracowaniach.

Literatura:

B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL Lublin 2015

Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007

R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

R. Ingarden, Studia z teorii poznania, Warszawa 1995.

S. Judycki, Epistemologia, t. 1-2, Poznań-Warszawa 2020.

M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013

A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin 1966.

J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia, Warszawa 1993, 116-149.

J. Woleński, Epistemologia, t. 1-3, Kraków 2000-2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - student wie, jakie są zasadnicze spory epistemologiczne i jaka jest ich specyfika metodologiczna;

EK_2 - student zna podstawową stanowiska epistemologiczne;

EK_3 - student ma uporządkowaną wiedzę na temat sporów;

EK_4 - student zna argumentację za najważniejszymi tezami epistemologicznymi.

Umiejętności:

EK_5 - student samodzielnie zdobywa wiedzę;

EK_6 - student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu epistemologii i potrafi zasadnie argumentować za poszczególnymi stanowiskami;

EK_7 - student potrafi ocenić wartość poznawczą tekstów filozoficznych;

EK_8 - student przeprowadza analizę argumentów epistemologicznych oraz identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

Kompetencje:

EK_9 - student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności;

EK_10 - student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

EK_11 - student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

EK_12 - student na podstawie twórczej analizy problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 30

konsultacje - 5

przygotowanie eseju egzaminacyjnego - 45

SUMA GODZIN 110 [110 : 30 (25) =3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie eseju podejmującego analizę obranego przez studenta sporu epistemologicznego.

Praca pisemna (esej) (min. 5 znormalizowanych stron - 1800 znaków na stronę; dodatkowo przypisy i bibliografia).

Ocena formalna: poprawność językowa, wykorzystanie literatury, poprawność przypisów - braki obniżają ocenę od 1-2 pkt.

Ocena 3 - poprawny referat zagadnienia

Ocena 4 - poprawny referat zagadnienia, zrozumienie zagadnienia (logiczny układ treści, wyjaśnienie kluczowych pojęć itp.)

Ocena 5 - poprawny referat zagadnienia, zrozumienie zagadnienia (logiczny układ treści, wyjaśnienie kluczowych pojęć itp.) oraz wyjaśnienie zagadnienia (poprawność argumentacji).

Braki w wymaganiach dotyczących oceny 4 i 5 powodują obniżenie oceny o 0,5 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Krokos
Prowadzący grup: Jan Krokos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi sporami w epistemologii (teorii poznania), ich rozumienie, umiejętność ich krytycznej analizy

Pełny opis:

Epistemologia (teoria poznania), jedna z podstawowych subdyscyplin filozoficznych, której przedmiotem jest poznanie, w dziejach filozofii analizuje je z różnych punktów widzenia. Rodzi to szereg sporów teoretycznych, których zrozumienie wymaga analizy poszczególnych stanowisk i ich odniesienie do fenomenu poznania. Spory te ujawniają osobliwość poznania i wiedzy, jako jego rezultatu. Celem wykładu i powiązanych z nim ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi sporami epistemologicznymi (teoriopoznawczymi) i ich przedyskutowaniu, opierając się na tekstach źródłowych i opracowaniach.

Literatura:

B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL Lublin 2015

Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007

R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

R. Ingarden, Studia z teorii poznania, Warszawa 1995.

S. Judycki, Epistemologia, t. 1-2, Poznań-Warszawa 2020.

M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013

A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin 1966.

J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia, Warszawa 1993, 116-149.

J. Woleński, Epistemologia, t. 1-3, Kraków 2000-2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)