Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka oznaczania chemicznych zanieczyszczeń żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-METH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka oznaczania chemicznych zanieczyszczeń żywności
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich MONITORING
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3affb0fbcbed1f48cbbf022a81f138c2cb%40thread.tacv2/conversations?groupId=f008660e-3144-4729-b963-62d675b78f9a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o żywności.

Skrócony opis:

Zanieczyszczenia żywności to powszechne zjawisko. Stąd konieczność dysponowania odpowiednimi metodami analitycznymi do oznaczania różnych typów zanieczyszczeń żywności. Zostaną przedstawione techniki analityczne wykorzystywane w analizie zanieczyszczeń żywności. Zaprezentowane zostaną kryteria jakie musi spełniać metoda aby podczas badania żywności uzyskiwać wiarogodne wyniki odzwierciedlające rzeczywistą zawartość badanych zanieczyszczeń.

Pełny opis:

Omówione zostaną:

1. Ogóle zasady badania żywności oraz kryteria dla metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach żywności.

2. Walidacja metod analitycznych i system kontroli jakości pracy laboratorium.

3. Technika chromatografii gazowej oraz omówienie różnych metod detekcji.

4. Technika chromatografii cieczowej wraz z różnymi sposobami detekcji.

5. Metody wykorzystywane w badaniu zawartości metali w żywności.

6. Omówienie innych sposobów kontroli żywności.

7. Badania sensoryczne żywności, omówienie zasad i sposobu przeprowadzania.

Literatura:

1. Podstawy chromatografii - Z. Witkiewicz, WNT, Warszawa 2005.

2. Chromatografia gazowa - J. Hepter, Z. Witkiewicz, WNT, Warszawa 2009.

3. Zasady spektroskopowe w chemii analitycznej - A. Cygański, WMT. Warszawa 2002.

4. Walidacja metod analizy chemicznej - J. Pawalczyk, M. Zając, UM Poznań, Poznań 2001.

5. Zapewnienie jakości analiz chemicznych - pod redakcją M. Dobeckiego, IMP, Łódź 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma rozszerzoną wiedzę i podstawowe umiejętności posługiwania się wybranymi technikami pomiarowymi wykorzystywaną w analizie zanieczyszczeń żywności.

Student potrafi wytypować właściwą technikę pomiarową do badania wybranej grupy zanieczyszczań żywności.

Student potrafi określić kryteria dla metod analitycznych wykorzystywanych w badaniu zanieczyszczeń żywności.

Student rozumie dlaczego konieczna jest kontrola bezpieczeństwa żywności i posiada wiedzę kto ją sprawuje w Polsce.

Student rozumie, że jeśli to zagadnienie będzie przedmiotem przyszłych zainteresowań konieczne jest dalsze poszerzanie wiedzy i umiejętności w tym obszarze.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30-60 godz.

Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]

Liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach i przygotowanie sprawozdania z wskazanego ćwiczenia.

Krótkie ok. 10 min. kolokwia na zaliczenie z tematyki ćwiczenia.

Dopuszcza się 2-ch absencji na ćwiczeniach z koniecznością zaliczenia tematyki indywidualnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Góralczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Góralczyk, Maciej Sierakowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adGXozwyy3jjz8b4KtLzOAcsunIzmJblYNavknZCuu4E1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=313a0f19-0884-46cf-9dfc-f7778e6a7d83&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zostaną przedstawione techniki analityczne wykorzystywane w analizie zanieczyszczeń żywności tj. GC/ECD. GC/MS, GC/FID, GC/NPD, HPLC, LC, ASA, ICP. Zaprezentowane zostaną również kryteria doboru metod analitycznych aby podczas badania żywności uzyskiwać wiarogodne wyniki odzwierciedlające rzeczywistą zawartość badanych zanieczyszczeń. Zostaną również zaprezentowane zasady i sposoby przeprowadzenia badań sensorycznych oraz możliwości ich zastosowania.

Pełny opis:

Zaprezentowane techniki:

1. Prezentacja technik chromatograficznych: GC/ECD, GC/MS, GC/FID, GC/NPD, HPLC, LC.

2. Prezentacja technik spektrometrycznych: ASA, ICP, spektrofotometria.

3. Zajęcia praktyczne z doboru właściwej techniki pomiarowej do wybranej grupy zanieczyszczeń żywności.

4. Prezentacja i praktyczne przeprowadzenie badań sensorycznych (organoleptycznych).

5. Walidacja metod analitycznych.

6. Kontrola jakości pracy laboratorium.

7. Akredytacja laboratoriów badawczych.

Literatura:

1. Podstawy chromatografii - Z. Witkiewicz, WNT, Warszawa 2005.

2. Chromatografia gazowa - J. Hepter, Z. Witkiewicz, WNT, Warszawa 2009.

3. Zasady spektroskopowe w chemii analitycznej - A. Cygański, WMT. Warszawa 2002.

4. Walidacja metod analizy chemicznej - J. Pawalczyk, M. Zając, UM Poznań, Poznań 2001.

5. Zapewnienie jakości analiz chemicznych - pod redakcją M. Dobeckiego, IMP, Łódź 2004.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii, reakcji chemicznych i ogólnych zasad pracy w laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Góralczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Góralczyk, Maciej Sierakowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adGXozwyy3jjz8b4KtLzOAcsunIzmJblYNavknZCuu4E1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=313a0f19-0884-46cf-9dfc-f7778e6a7d83&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zostaną przedstawione techniki analityczne wykorzystywane w analizie zanieczyszczeń żywności tj. GC/ECD. GC/MS, GC/FID, GC/NPD, HPLC, LC, ASA, ICP. Zaprezentowane zostaną również kryteria doboru metod analitycznych aby podczas badania żywności uzyskiwać wiarogodne wyniki odzwierciedlające rzeczywistą zawartość badanych zanieczyszczeń. Zostaną również zaprezentowane zasady i sposoby przeprowadzenia badań sensorycznych oraz możliwości ich zastosowania.

Pełny opis:

Zaprezentowane techniki:

1. Prezentacja technik chromatograficznych: GC/ECD, GC/MS, GC/FID, GC/NPD, HPLC, LC.

2. Prezentacja technik spektrometrycznych: ASA, ICP, spektrofotometria.

3. Zajęcia praktyczne z doboru właściwej techniki pomiarowej do wybranej grupy zanieczyszczeń żywności.

4. Prezentacja i praktyczne przeprowadzenie badań sensorycznych (organoleptycznych).

5. Walidacja metod analitycznych.

6. Kontrola jakości pracy laboratorium.

7. Akredytacja laboratoriów badawczych.

Literatura:

1. Podstawy chromatografii - Z. Witkiewicz, WNT, Warszawa 2005.

2. Chromatografia gazowa - J. Hepter, Z. Witkiewicz, WNT, Warszawa 2009.

3. Zasady spektroskopowe w chemii analitycznej - A. Cygański, WMT. Warszawa 2002.

4. Walidacja metod analizy chemicznej - J. Pawalczyk, M. Zając, UM Poznań, Poznań 2001.

5. Zapewnienie jakości analiz chemicznych - pod redakcją M. Dobeckiego, IMP, Łódź 2004.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii, reakcji chemicznych i ogólnych zasad pracy w laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Góralczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Góralczyk, Maciej Sierakowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adGXozwyy3jjz8b4KtLzOAcsunIzmJblYNavknZCuu4E1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=313a0f19-0884-46cf-9dfc-f7778e6a7d83&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zostaną przedstawione techniki analityczne wykorzystywane w analizie zanieczyszczeń żywności tj. GC/ECD. GC/MS, GC/FID, GC/NPD, HPLC, LC, ASA, ICP. Zaprezentowane zostaną również kryteria doboru metod analitycznych aby podczas badania żywności uzyskiwać wiarogodne wyniki odzwierciedlające rzeczywistą zawartość badanych zanieczyszczeń. Zostaną również zaprezentowane zasady i sposoby przeprowadzenia badań sensorycznych oraz możliwości ich zastosowania.

Pełny opis:

Zaprezentowane techniki:

1. Prezentacja technik chromatograficznych: GC/ECD, GC/MS, GC/FID, GC/NPD, HPLC, LC.

2. Prezentacja technik spektrometrycznych: ASA, ICP, spektrofotometria.

3. Zajęcia praktyczne z doboru właściwej techniki pomiarowej do wybranej grupy zanieczyszczeń żywności.

4. Prezentacja i praktyczne przeprowadzenie badań sensorycznych (organoleptycznych).

5. Walidacja metod analitycznych.

6. Kontrola jakości pracy laboratorium.

7. Akredytacja laboratoriów badawczych.

Literatura:

1. Podstawy chromatografii - Z. Witkiewicz, WNT, Warszawa 2005.

2. Chromatografia gazowa - J. Hepter, Z. Witkiewicz, WNT, Warszawa 2009.

3. Zasady spektroskopowe w chemii analitycznej - A. Cygański, WMT. Warszawa 2002.

4. Walidacja metod analizy chemicznej - J. Pawalczyk, M. Zając, UM Poznań, Poznań 2001.

5. Zapewnienie jakości analiz chemicznych - pod redakcją M. Dobeckiego, IMP, Łódź 2004.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii, reakcji chemicznych i ogólnych zasad pracy w laboratorium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)