Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MA Seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SUMASEM
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MA Seminar
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U02

OB2_U04

OB2_U08

OB2_U14

OB2_K07

OB2_K08

OB2_K09

Skrócony opis:

The seminar is devoted to master's theses which deal with the interaction of nature and culture. Preference are given to topics that deal with issues related to the influence of religion on human relationships to nature. The seminar also features diploma theses that focus on issues such as the principle of sustainable development, the Millennium Goals, the of Sustainable Development Goals (SDG) and the impact of particular animal and plant species on the human civilization.

The aim of the seminar is to teach the student to apply the principles of methodology of scientific writing and to elaborate the subject matter of the thesis.

Pełny opis:

First semester (30 hours)

1-2. Basic information on the topic of the bachelor seminar

3-4. Information on the methodology of scientific writing

5-6. Content and scope of the term "culture"

7-8. Basic concepts of culture

9-10. Anthropology, culture and environmentalism

11-12. Culture and ecology

13-14. Enviromentalism and cultural diversity

Second semester (30 hours)

Selected concepts of cultural development

1. Evolutionism

2. Diffusionism

3. Functionalism

4. Holism

5. Ethno-psychological approach

6. Structuralism

7. Neo-evolutionism

8. Cognitive Anthropology

9. Symbolic anthropology

10-14. Presentation of master's projects

Literatura:

University Press, [2012]; Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Human Ecology: The Story of Our Place in Nature from Prehistory to the Present, Routledge 1996; Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., ANTHROPOLOGY : an introduction to the study of man and civilization, Forgotten Books, 2015; Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KNOWLEDGE:

Student knows the role and importance of the natural environment for humans; knows and understands the relationships between the environment and human health, the culture and the legal and economic conditions;

The student describes the problems of civilizational threats on a global, regional and local scale and on sustainable development.

SKILLS:

The student, on the basis of logical premises, puts the correct hypotheses on the causes of ecological threats;

COMPETENCE:

The student demonstrates an understanding of the need to follow the principles of sustainable development, including the rational management of environmental resources on a local, regional and global scale.

ECTS:

Participation in the MA seminar - 60 hours

Reading literature for master's thesis - 120 hours

writing a master's thesis - 50 hours

Consultant with tutor - 10 hours

Sum: 240 [240/60=4]

Number of ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

KNOWLEDGE:

Grade 2: the student does not know the role and importance of the natural environment for humans; he/she does not know or understand the relationship between the environment and human health, culture and legal and economic conditions; Moreover, it cannot describe civilizational threats on a global, regional and local scale and on sustainable development.

Grade 3: the student knows in a limited way the role and importance of the natural environment for humans; Similarly to a limited extent, he/she knows and understands the links between the environment and human health, culture and legal and economic conditions; Moreover, he/she correctly describes only some of the problems of civilizational threats on a global, regional and local scale and on sustainable development.

Grade 4: the student knows the role and importance of the natural environment for humans; Knows and understands the relationships between the environment and human health, the culture and the legal and economic conditions; he/she also properly describes the problems of civilizational threats on a global, regional and local scale and on sustainable development.

Grade 5: the student is well versed in the role and importance of the natural environment for humans, knows and understands well the relationships between the environment and human health, the culture and the legal and economic conditions; Moreover, he-she exemplifies the problems of civilizational threats on a global, regional and local scale and on sustainable development.

SKILLS:

Grade 2: the student is not able to propose correct hypotheses about the causes of the ecological threats.

Grade 3: based on logical premises, the student reasonably proposes correct hypotheses about the causes of ecological threats.

Grade 4: based on logical premises, the student correctly proposes correct hypotheses on the causes of ecological situations.

Grade 5: based on logical premises, the student proficiently proposes hypotheses about the causes of ecological threats.

COMPETENCE:

Grade 2: The student does not demonstrate an understanding of the need to follow the principles of sustainable development, including the rational management of environmental resources on a local, regional and global scale.

Grade 3: The student in a limited way demonstrates an understanding of the need to follow the principles of sustainable development, including the rational management of environmental resources on a local, regional and global scale.

Grade 4: The student demonstrates an understanding of the need to follow the principles of sustainable development, including the rational management of environmental resources on a local, regional and global scale.

Grade 5: The student proficiently demonstrates an understanding of the need to follow the principles of sustainable development, including the rational management of environmental resources on a local, regional and global scale.

ASSESSMENT METHODS:

The assessment of individual participants in the seminar depends on the stage of study:

FIRST SEMESTER REQUIREMENTS:

1) working out the title of dissertation;

2) working out the initial structure of the dissertation;

2) collecting literature on the preparation of the dissertation;

3) presentation of one chapter of the master's dissertation.

ASSESSMENT METHODS:

Assessment based on the one full chapter of the master's thesis presented by the student and his commitment to collecting literature and working out the structure of the thesis.

SECOND SEMESTER REQUIREMENTS:

1) presentation of the second full chapter of the dissertation;

2) expanding the literature in the scope of the work being prepared.

ASSESSMENT METHODS:

Assessment based on the second chapter presented by the student and his involvement in collecting literature and writing master's thesis.

THIRD SEMESTER REQUIREMENTS:

1) presentation of the third full chapter of the dissertation (until Easter);

2) presentation of the entire dissertation (with Introduction, Conclusion and Bibliography) - at the first classes after the so-called long weekend in May.

ASSESSMENT METHODS:

Assessment based on the entire dissertation presented by the student and his commitment to its preparation.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski, Jacek Tomczyk
Prowadzący grup: Ryszard Sadowski, Jacek Tomczyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c8adf29d7fc453aa3ac1c1a0fd1ef76%40thread.tacv2/conversations?groupId=77f2bf42-5361-4f00-9eac-04c24151338d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Lectures are held via the MS Teams platform, the access code to the lectures is: dnbiuj9.

The seminar is devoted to master's theses which deal with the interaction of nature and culture. Preference are given to topics that deal with issues related to the influence of religion on human relationships to nature. The seminar also features diploma theses that focus on issues such as the principle of sustainable development, the Millennium Goals, the of Sustainable Development Goals (SDG) and the impact of particular animal and plant species on the human civilization.

The aim of the seminar is to teach the student to apply the principles of methodology of scientific writing and to elaborate the subject matter of the thesis.

Pełny opis:

First semester (30 hours)

1-2. Basic information on the topic of the bachelor seminar

3-4. Information on the methodology of scientific writing

5-6. Content and scope of the term "culture"

7-8. Basic concepts of culture

9-10. Anthropology, culture and environmentalism

11-12. Culture and ecology

13-14. Enviromentalism and cultural diversity

Second semester (30 hours)

Selected concepts of cultural development

1. Evolutionism

2. Diffusionism

3. Functionalism

4. Holism

5. Ethno-psychological approach

6. Structuralism

7. Neo-evolutionism

8. Cognitive Anthropology

9. Symbolic anthropology

10-14. Presentation of master's projects

Literatura:

BARNARD A., History and theory in anthropology, New York: Cambridge University Press, [2012]; Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Human Ecology: The Story of Our Place in Nature from Prehistory to the Present, Routledge 1996; Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., ANTHROPOLOGY : an introduction to the study of man and civilization, Forgotten Books, 2015; Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska, Jacek Tomczyk
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska, Jacek Tomczyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c8adf29d7fc453aa3ac1c1a0fd1ef76%40thread.tacv2/conversations?groupId=77f2bf42-5361-4f00-9eac-04c24151338d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

The seminar is devoted to master's theses which deal with the interaction of nature and culture. Preference are given to topics that deal with issues related to the influence of religion on human relationships to nature. The seminar also features diploma theses that focus on issues such as the principle of sustainable development, the Millennium Goals, the of Sustainable Development Goals (SDG) and the impact of particular animal and plant species on the human civilization.

The aim of the seminar is to teach the student to apply the principles of methodology of scientific writing and to elaborate the subject matter of the thesis.

Pełny opis:

First semester (30 hours)

1-2. Basic information on the topic of the bachelor seminar

3-4. Information on the methodology of scientific writing

5-6. Content and scope of the term "culture"

7-8. Basic concepts of culture

9-10. Anthropology, culture and environmentalism

11-12. Culture and ecology

13-14. Enviromentalism and cultural diversity

Second semester (30 hours)

Selected concepts of cultural development

1. Evolutionism

2. Diffusionism

3. Functionalism

4. Holism

5. Ethno-psychological approach

6. Structuralism

7. Neo-evolutionism

8. Cognitive Anthropology

9. Symbolic anthropology

10-14. Presentation of master's projects

Literatura:

BARNARD A., History and theory in anthropology, New York: Cambridge University Press, [2012]; Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Human Ecology: The Story of Our Place in Nature from Prehistory to the Present, Routledge 1996; Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., ANTHROPOLOGY : an introduction to the study of man and civilization, Forgotten Books, 2015; Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska, Jacek Tomczyk
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska, Jacek Tomczyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c8adf29d7fc453aa3ac1c1a0fd1ef76%40thread.tacv2/conversations?groupId=77f2bf42-5361-4f00-9eac-04c24151338d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Lectures are held via the MS Teams platform, the access code to the lectures is: dnbiuj9.

The seminar is devoted to master's theses which deal with the interaction of nature and culture. Preference are given to topics that deal with issues related to the influence of religion on human relationships to nature. The seminar also features diploma theses that focus on issues such as the principle of sustainable development, the Millennium Goals, the of Sustainable Development Goals (SDG) and the impact of particular animal and plant species on the human civilization.

The aim of the seminar is to teach the student to apply the principles of methodology of scientific writing and to elaborate the subject matter of the thesis.

Pełny opis:

First semester (30 hours)

1-2. Basic information on the topic of the bachelor seminar

3-4. Information on the methodology of scientific writing

5-6. Content and scope of the term "culture"

7-8. Basic concepts of culture

9-10. Anthropology, culture and environmentalism

11-12. Culture and ecology

13-14. Enviromentalism and cultural diversity

Second semester (30 hours)

Selected concepts of cultural development

1. Evolutionism

2. Diffusionism

3. Functionalism

4. Holism

5. Ethno-psychological approach

6. Structuralism

7. Neo-evolutionism

8. Cognitive Anthropology

9. Symbolic anthropology

10-14. Presentation of master's projects

Literatura:

BARNARD A., History and theory in anthropology, New York: Cambridge University Press, [2012]; Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Human Ecology: The Story of Our Place in Nature from Prehistory to the Present, Routledge 1996; Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., ANTHROPOLOGY : an introduction to the study of man and civilization, Forgotten Books, 2015; Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska, Jacek Tomczyk
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska, Jacek Tomczyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c8adf29d7fc453aa3ac1c1a0fd1ef76%40thread.tacv2/conversations?groupId=77f2bf42-5361-4f00-9eac-04c24151338d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

The seminar is devoted to master's theses which deal with the interaction of nature and culture. Preference are given to topics that deal with issues related to the influence of religion on human relationships to nature. The seminar also features diploma theses that focus on issues such as the principle of sustainable development, the Millennium Goals, the of Sustainable Development Goals (SDG) and the impact of particular animal and plant species on the human civilization.

The aim of the seminar is to teach the student to apply the principles of methodology of scientific writing and to elaborate the subject matter of the thesis.

Pełny opis:

First semester (30 hours)

1-2. Basic information on the topic of the bachelor seminar

3-4. Information on the methodology of scientific writing

5-6. Content and scope of the term "culture"

7-8. Basic concepts of culture

9-10. Anthropology, culture and environmentalism

11-12. Culture and ecology

13-14. Enviromentalism and cultural diversity

Second semester (30 hours)

Selected concepts of cultural development

1. Evolutionism

2. Diffusionism

3. Functionalism

4. Holism

5. Ethno-psychological approach

6. Structuralism

7. Neo-evolutionism

8. Cognitive Anthropology

9. Symbolic anthropology

10-14. Presentation of master's projects

Literatura:

BARNARD A., History and theory in anthropology, New York: Cambridge University Press, [2012]; Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Human Ecology: The Story of Our Place in Nature from Prehistory to the Present, Routledge 1996; Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., ANTHROPOLOGY : an introduction to the study of man and civilization, Forgotten Books, 2015; Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)