Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii pracy i stresu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-RPS
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium z psychologii pracy i stresu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_U08

PS_U09

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem seminarium jest wprowadzenie studentów do samodzielnej pracy badawczej w zakresie psychologii.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu

Treści merytoryczne:

1. Reaktywność emocjonalna a style radzenia sobie z sytuacją stresową.

2. Efektywność pracy A cechy osobowości w ujęciu różnych koncepcji.

3. Poczucie koherencji w ujęciu A. Antonovskiego a style radzenia sobie ze stresem w różnych zawodach i różnych sytuacjach życiowych.

4. Style radzenia sobie ze stresem a zależność-niezależność od pola, poczucia umiejscowienia kontroli, poczucie koherencji, optymizmu vs pesymizmu, obserwacyjnej samokontroli zachowania ekspresyjnego, motywacji osiągnięć, kontroli emocjonalnej, itp.

5.Wypalenie się zawodowe w różnych zawodach.

6.Wpływ wybranych czynników środowiska organizacji na wypalenie się zawodowe.

7. Osobowościowe determinanty uzależnienia jako sposobów radzenia sobie ze stresem.

8. Strategie radzenia sobie ze stresem u chorych w wielu chorobach (np.onkologicznie).

9. Bezrobocie jako stres egzystencjalny.

10. Charakterystyka psychologiczna stanowisk pracy (różnych).

11. Chronobiologiczne i chronopsychologicze aspekty efektywności pracy.

Metody oceny: Wygłoszenie po jednym referacie w semestrze.

Wymagania wstępne: metodologia nauk i statystyka

Literatura:

Każdy z magistrantów dobiera literaturę indywidualnie, adekwatnie do zatwierdzonego tematu pracy i omawia ją podczas wygłaszania referatów oraz wykorzystuje podczas pisania pracy.

Wymagania: Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie biernym oraz obecność obowiązkowa na zajęciach seminaryjnych

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1; student zna podstawową terminologię z psychologii pracy i stresu,

EK 2; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii pracy i stresu,

EK 3; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii pracy i stresu.

Umiejętności:

EK 4; student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii pracy i stresu,

EK 5; student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii pracy i stresu,

EK 6; student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii pracy i stresu.

Kompetencje:

EK 7; student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii pracy i stresu,

EK 8; student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

1. napisany referat z literatury w obcym języku

2. napisana praca magisterska

Szczegółowe kryteria oceny zostaną podane podczas zajęć.

Kryteria oceny:

Metoda oceny: Praca pisemna na zadany temat na podstawie literatury przedmiotu

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra: student bardzo dobrze zna podstawową terminologię z psychologii pracy; student ma w sposób bardzo dobry uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii pracy; student posiada szeroką wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania. student bardzo dobrze potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,student bardzo dobrze formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii zarządzania, student bardzo dobrze znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii zarządzania. student bardzo dobrze potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania. student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena dobra: student dobrze zna podstawową terminologię z psychologii pracy; student ma w sposób dobry uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii pracy; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii pracy. student dobrze potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii pracy,student dobrze formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii pracy, student dobrze znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii pracy. student dobrze potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii pracy. student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena dostateczna: student zna podstawową terminologię z psychologii pracy; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii pracy; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii pracy. student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii pracy,student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii pracy, student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii pracy. student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii pracy. student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena niedostateczna: student nie zna podstawowej terminologię z psychologii pracy; student nie ma uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień z psychologii pracy; student nie posiada wiedzy na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii pracy. student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii pracy,student nie formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii pracy, student nie znajduje i nie wykorzystuje źródeł informacji z zakresu psychologii pracy. student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii pracy. student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwagi krytyczne.

Praktyki zawodowe:

N/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Terelak
Prowadzący grup: Jan Terelak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apTG7a6yNno6YN51GWJABVG9V3zf3rapqyOB-cM_5k-g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6897778e-79df-4cbe-89e0-9abeb322682e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem seminarium jest wprowadzenie studentów do samodzielnej pracy badawczej w zakresie psychologii.

Efekt kształcenia: Postawa – ukształtowanie uczciwości badawczej. Kompetencja – opanowanie zasad pisania pracy dyplomowej na poziomie magisterskim: wybór metodyki badań, przeprowadzenie badań, analiza statystyczna wyników bada, przeprowadzenie dyskusji uzyskanych rezultatów badań napisanie rozprawy naukowej zgodnie z kanonem metodologicznym.

Wymagania wstępne: metodologia nauk i statystyka

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu

Treści merytoryczne:

1. Reaktywność emocjonalna a style radzenia sobie z sytuacją stresową.

2. Efektywność pracy A cechy osobowości w ujęciu różnych koncepcji.

3. Poczucie koherencji w ujęciu A. Antonovskiego a style radzenia sobie ze stresem w różnych zawodach i różnych sytuacjach życiowych.

4. Style radzenia sobie ze stresem a zależność-niezależność od pola, poczucia umiejscowienia kontroli, poczucie koherencji, optymizmu vs pesymizmu, obserwacyjnej samokontroli zachowania ekspresyjnego, motywacji osiągnięć, kontroli emocjonalnej, itp.

5.Wypalenie się zawodowe w różnych zawodach.

6.Wpływ wybranych czynników środowiska organizacji na wypalenie się zawodowe.

7. Osobowościowe determinanty uzależnienia jako sposobów radzenia sobie ze stresem.

8. Strategie radzenia sobie ze stresem u chorych w wielu chorobach (np.onkologicznie).

9. Bezrobocie jako stres egzystencjalny.

10. Charakterystyka psychologiczna stanowisk pracy (różnych).

11. Chronobiologiczne i chronopsychologicze aspekty efektywności pracy.

Metody oceny: Wygłoszenie po jednym referacie w semestrze.

Literatura:

Każdy z magistrantów dobiera literaturę indywidualnie, adekwatnie do zatwierdzonego tematu pracy i omawia ją podczas wygłaszania referatów oraz wykorzystuje podczas pisania pracy.

Wymagania: Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie biernym oraz obecność obowiązkowa na zajęciach seminaryjnych

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu 4 lat programu studiów.

E-learning: zajęcia synchroniczne, prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Terelak
Prowadzący grup: Jan Terelak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apTG7a6yNno6YN51GWJABVG9V3zf3rapqyOB-cM_5k-g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6897778e-79df-4cbe-89e0-9abeb322682e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem seminarium jest wprowadzenie studentów do samodzielnej pracy badawczej w zakresie psychologii.

Efekt kształcenia: Postawa – ukształtowanie uczciwości badawczej. Kompetencja – opanowanie zasad pisania pracy dyplomowej na poziomie magisterskim: wybór metodyki badań, przeprowadzenie badań, analiza statystyczna wyników bada, przeprowadzenie dyskusji uzyskanych rezultatów badań napisanie rozprawy naukowej zgodnie z kanonem metodologicznym.

Wymagania wstępne: metodologia nauk i statystyka

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu

Treści merytoryczne:

1. Reaktywność emocjonalna a style radzenia sobie z sytuacją stresową.

2. Efektywność pracy A cechy osobowości w ujęciu różnych koncepcji.

3. Poczucie koherencji w ujęciu A. Antonovskiego a style radzenia sobie ze stresem w różnych zawodach i różnych sytuacjach życiowych.

4. Style radzenia sobie ze stresem a zależność-niezależność od pola, poczucia umiejscowienia kontroli, poczucie koherencji, optymizmu vs pesymizmu, obserwacyjnej samokontroli zachowania ekspresyjnego, motywacji osiągnięć, kontroli emocjonalnej, itp.

5.Wypalenie się zawodowe w różnych zawodach.

6.Wpływ wybranych czynników środowiska organizacji na wypalenie się zawodowe.

7. Osobowościowe determinanty uzależnienia jako sposobów radzenia sobie ze stresem.

8. Strategie radzenia sobie ze stresem u chorych w wielu chorobach (np.onkologicznie).

9. Bezrobocie jako stres egzystencjalny.

10. Charakterystyka psychologiczna stanowisk pracy (różnych).

11. Chronobiologiczne i chronopsychologicze aspekty efektywności pracy.

Metody oceny: Wygłoszenie po jednym referacie w semestrze.

Literatura:

Heszen, I. (2013). "Psychologia stresu", Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Jan F. Terelak (2011)." Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności". Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu 4 lat programu studiów.

E-learning: zajęcia synchroniczne, prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)