Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Kompozycja tekstu naukowego z psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-R-PS-WMKTN
Kod Erasmus / ISCED: 14.41 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WM: Kompozycja tekstu naukowego z psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci
Przedmioty dla doktorantów psychologii
Wykłady monograficzne kierunkowe z psychologii
Wykłady monograficzne pozakierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SD_ PS _W02

SD_ PS _W04

SD_ PS _W05

SD_ PS _K04

SD_ PS _K05

P8S_WG;

P8S_WK


Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone doskonaleniu warsztatu pisarskiego doktorantów psychologii. Zostanie na nich omówiona na przykładach struktura różnego rodzaju tekstów naukowych z zakresu psychologii (zarówno empirycznych jak i teoretycznych).

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone doskonaleniu warsztatu pisarskiego doktorantów psychologii. Zostanie na nich omówiona na przykładach struktura różnego rodzaju tekstów naukowych z zakresu psychologii (zarówno empirycznych jak i teoretycznych).

Literatura:

Literatura zostanie podana na zajęciach, ponieważ uwzględnia obszar zainteresowań uczestników zajęć. Będą to przykłady dobrze skomponowanych tekstów naukowych, a zasady ich kompozycji będą omawiane na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

30 godzin - przygotowanie artykułu wg wytycznych.

Razem 60 godzin (2 ECTS)

Efekty uczenia się:

SD_ PS _W02

SD_ PS _W04

SD_ PS _W05

SD_ PS _K04

SD_ PS _K05

P8S_WG;

P8S_WK

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie artykuł przygotowany przez doktoranta do wysłania. Artykuł powinien uwzględniać omawiane zasady oraz dobre praktyki kompozycji tekstu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch
Prowadzący grup: Jan Cieciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone doskonaleniu warsztatu pisarskiego doktorantów psychologii. Zostanie na nich omówiona na przykładach struktura różnego rodzaju tekstów naukowych z zakresu psychologii (zarówno empirycznych jak i teoretycznych).

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone doskonaleniu warsztatu pisarskiego doktorantów psychologii. Zostanie na nich omówiona na przykładach struktura różnego rodzaju tekstów naukowych z zakresu psychologii (zarówno empirycznych jak i teoretycznych).

Literatura:

Literatura zostanie podana na zajęciach, ponieważ uwzględnia obszar zainteresowań uczestników zajęć. Będą to przykłady dobrze skomponowanych tekstów naukowych, a zasady ich kompozycji będą omawiane na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)