Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia i fizjologia układu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-AFU
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia i fizjologia układu nerwowego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04; PS_WO7

Wymagania wstępne:

wiedza z biologii na poziomie szkoły średniej, w zakresie podstawowym

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studenta z podstawami budowy oraz funkcjonowania układu nerwowego, poczynając od działania pojedynczego neuronu, a kończąc na współpracy z innymi układami funkcjonalnymi. Prezentowana wiedza będzie nakierowana na aspekt behawioralny. Pozwoli to na zrozumienie związku między funkcjonowaniem ludzkiego ciała z zachowaniem w perspektywie klinicznej.

Literatura:

Felten, D.L., O’Banion, M. K. i Maida M.S. (2018). Atlas neuroanatomii I neurofizjologii Nettera. Edra Urban & Partner: Wrocław

Kalat, J.W. (2020). Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN SA: Warszawa

Mizgajska-Wiktor, H., Jarosz, W. i Fogt-Wyrwas, R. (2022). Podstawy biologii człowieka. Komórka, tkanki, rozwój, dziedziczenie. Wydawnictwo Naukowe PWN SA: Warszawa

Rymarczyk Krystyna, Makowska Iwona i Pałka-Szafraniec Katarzyna, Plastyczność dorosłej kory mózgowej, „Aktualności Neurologiczne”, 2015, 15(2), 80–87

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedzy: student opisuje budowę układu nerwowego, jego rozwój i dynamikę funkcjonalną, człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innymi układami narządów; opisuje budowę i funkcje układów sensorycznych w kontekście zachowania

umiejętności: student posługuje się pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układów narządów człowieka; różnicuje neuroprzekaźniki i substancje psychoaktywne

kompetencji społecznych: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)