Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstów literackich; Quattrocento i Cinquecento

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-AnLitQC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów literackich; Quattrocento i Cinquecento
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z literaturą Półwyspu Apeninńskiego w epoce wczesnej nowożytności na tle skomplikowanych dziejów regionu w tym czasie. Zbyt często postrzegany jako jedność, jako jeden kraj, przy bliższym poznaniu pozwala nie tylko dostrzec wyjątkowe zróżnicowanie regionalne, ale także interesujące przenikanie się polityki, literatury, żywotności kwestii języka, zamiłowania do podróży i potrzeby piękna na co dzień. Stałe poczucie łączności z tradycją, a zarazem pragmatyczne podejście do rzeczywistości dopełniają tego obrazu. Dokonania kultury włoskiej, nieprzerwanie czerpiącej z dokonań starożytności średniowiecza i renesansu, stają się równocześnie wspólnym dziedzictwem zachodniej kultury europejskiej i jako takie przenikają do Polski. Dokonania kultury włoskiej na różnych polach stanowiły o specyfice i wielkości tego regionu i należą do najważniejszych osiągnięć europejskiej cywilizacji, po dziś dzień decydując o atrakcyjności kultury włoskiej.

Bogactwo i złożoność tego dziedzictwa zaprezentowana zostanie poprzez wybór zagadnień, widzianych zarówno oczami świadków epoki, jak badaczy – specjalistów z różnych dziedzin, szkół badawczych i epok.

Wprowadzenie do samodzielnej lektury tekstów literackich tych epok, o ile to możliwe w języku oryginału, wraz z przeprowadzaną w trakcie zajęć analizą literacką i próbami tłumaczenia ma nadać prowadzonym ćwiczeniom istotny wymiar filologiczny.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe (referat, aktywność podczas zajęć, frekwencja). Znaczącą rolę w ocenie

końcowej będą miały dwa kolokwia w czasie semestru sprawdzające: 1. ogóllną wiedzeę historyczną i historyczno-literacką,

2. samodzielne wyszukiwanie obecności elementów kultury włoskiej tego okresu w julturowej tkance Polski. Osoby, które nie

przedstawią samodzielnego referatu podczas semestru przedstawią pracę semestralną na wybrany temat.

Na ocenę 3: student posiada kilka kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na odenę 4: student posiada znakomitą większość kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na odenę 5: student opanował w wysokim stopniu wszystkie kompetencje wymienionych w efektach kształcenia (oraz

potrafi wzbogacic je o własne twórcze zastosowanie)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białecki, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Białecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Thebault
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Podręczniki:

Historia literatury włoskiej, red. naukowa P. Salwa i inni, Semper, Warszawa 1998, 2006

J. Gierowski, Historia Włoch, Ossolineum, Wrocław 1986, 1999, 2003

G. Procacci, Historia Włochów, PWN, Warszawa 1983

Historia teatru i dramatu włoskiego, t.1., od XIII do XVIII wieku, opr. J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Universitas, Kraków 2008

A. Nicoll, Dzieje teatru, PIW, Warszawa 1977

Lektury

Poggio Bracciolini, Opowieści ucieszne, przekł. Inga Grześczak, przedmowa Marta Wojtkowska-Maksymik, WUW, Warszawa 2019

Lorenzo Valla, O rzekomej, sgfałszowanej donacji Konstantyna, przekł. Konrad Kokoszkiewicz, przedmowa Halina Manikowska, WUW, Warszawa 2015

Leonardo da Vinci, Bajki, przeł. L. Staff, dowolne wydanie

Niccolò Macchiavelli, Historie florenckie, PWN, Warszawa-Kraków 1990

Niccolò Macchiavelli, Książę, dowolne tłumaczenie

Niccolò Macchiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, WUW, Warszawa 2009

Pietro Aretino, Jak Nanna córeczkę swą Pippę na kurtyzanę kształciła, dowolne wydanie

Pietro Aretino, Żywoty kurtyzan, dowolne wydanie

Michał Anioł Buonarroti, Poezje, przeł. L Staff, dowolne wydanie

Benvenuto Cellini, Żywot własny, przeł. L Staff, dowolne wydanie

G. Vasari, Żywoty najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, (fragmenty), dowolne wydanie

L. Ariosto, Orland Szalony, przeł. P. Kochanowski, dowolne wydanie

T. Tasso, Jerozolima Wyzwolona, przeł. P. Kochanowski, dowolne wydanie

Opracowania:

S. Greenblatt, Zwrot. Jak zaczął się renesans, Albatros J. Kuryłowicz, Warszawa 2012

R. Romano, Między dwoma kryzysami: Włochy Renesansu, PIW, Warszawa 1978

A. Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe (wybór), słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa 1991

Ch. Hibbert, Medyceusze, WŁ, Łódź 1992

Jean-Marie Lucas Dubreton, Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszów, PIW,Warszawa 1961

Ivan Cloulas, Wawrzyniec Wspaniały, PIW, Warszawa 1988.

M. Viroli, Uśmiech Machiavellego, W.A.B., Warszawa 2006, PWN, Warszawa 2011

K. Chłędowski, Dwór w Ferrarze, PIW, Warszawa 1958

M. Wojtkowska-Maksymik, „Gentiluomo cortegiano” i „Dworzanin polski”: dyskusja o doskonałości człowieka…, IBL PAN, Warszawa 2007

M. Wojtkowska-Maksymik, Podróże do Italii: studia o dawnej literaturze polskiej i włoskiej, Wyd. IP UW, Warszawa 2014

K. Chłędowski, Rzym: ludzie Odrodzenia, Książka i Wiedza, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Thebault
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)