Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-KultJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_U02

FW1_K01

Wymagania wstępne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu poprawnej polszczyzny, wymaganą na koniec kształcenia ponadpodstawowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami językoznawstwa normatywnego oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć z kultury języka student:

- potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje związane z językoznawstwem normatywnym;

- potrafi posługiwać się narzędziami pomocniczymi dotyczącymi poprawności językowej (np. bazy leksykograficzne);

- jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy z zakresu kultury języka oraz do jej krytycznej oceny.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną student:

- potrafi w stopniu podstawowym wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje związane z językoznawstwem normatywnym,

- potrafi posługiwać się wyłącznie niektórymi narzędziami pomocniczymi dotyczącymi poprawności językowej

- jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy z zakresu kultury języka oraz do jej krytycznej oceny jedynie w stopniu dostatecznym.

Na ocenę dobrą student:

- potrafi dobrze wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje związane z językoznawstwem normatywnym,

- potrafi posługiwać się większością narzędzi pomocniczych dotyczących poprawności językowej

- jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy z zakresu kultury języka oraz do jej krytycznej oceny w stopniu dobrym.

Na ocenę bardzo dobrą student:

- potrafi bardzo dobrze wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje związane z językoznawstwem normatywnym,

- potrafi posługiwać się narzędziami pomocniczymi dotyczącymi poprawności językowej

- jest w pełni gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy z zakresu kultury języka oraz do jej krytycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ciunović, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ciunović, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

-aktywne uczestnictwo w zajęciach - 30 h

-przygotowanie do zajęć - 30 h

-przygotowanie do sprawdzianów - 15 h


łącznie: 3 pkt (75h)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią drugą część całorocznego przedmiotu poświęconego podstawowym zagadnieniom z zakresu poprawności językowej i kultury słowa.

Pełny opis:

W semestrze letnim będą poruszane zagadnienia poświęcone: tendencjom rozwojowym współczesnej polszczyzny, zapożyczeniom (i kwestiom normatywnym z nimi związanym), zjawisku mody językowej, poprawności słowotwórczej, poprawności leksykalnej (relacjom między wyrazami i właściwej łączliwości), metaforze w tekstach użytkowych oraz poprawności frazeologicznej.

Literatura:

Obowiązuje literatura z pierwszego semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ciunović, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1,5 ECTS = 45 godzin

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

5 godzin - przygotowanie do zajęć

10 godzin - przygotowanie do testów

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)