Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-StylPrak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stylistyka praktyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W08

FW1_U07

FW1_K01

Wymagania wstępne:

Student ma zaliczone zajęcia z kultury języka; posiada podstawowe kompetencje z zakresu poprawnego posługiwania się polszczyzną.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o zróżnicowaniu stylistycznym polszczyzny, cechach poszczególnych stylów i nacechowaniu środków stylistycznych, a także wyposażenie ich w umiejętność tworzenia poprawnych, spójnych i zrozumiałych tekstów (mówionych i pisanych) oraz dostosowywania środków językowych do sytuacji komunikacyjnej, celu wypowiedzi i możliwości odbiorcy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o zróżnicowaniu stylistycznym polszczyzny, cechach poszczególnych stylów i nacechowaniu środków stylistycznych, a także wyposażenie ich w umiejętność tworzenia poprawnych, spójnych i zrozumiałych tekstów (mówionych i pisanych) oraz dostosowywania środków językowych do sytuacji komunikacyjnej, celu wypowiedzi i możliwości odbiorcy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozróżnia podstawowe pojęcia ze stylistyki, rozumie, jak definiować różne style językowe.(F1_W06). Uczestnik kursu posługuje się terminologią niezbędną do analizy stylistycznej tekstów (F1_U07). W samodzielnej pracy nad tworzeniem i analizą stylistyczną tekstów Student potrafi wykorzystać wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych (F1_U05). Student samodzielnie pracuje nad stałym pogłębianiem wiedzy i umiejętności z dziedziny stylistyki (F1_K01). Na zajęciach Studenci często pracują w grupach, dzięki czemu uczą się współpracy oraz przyjmują różne role w pracy w zespole (F1_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną (3) student:

– zna w stopniu podstawowym kryteria wyróżniania odmian i stylów języka oraz wyznaczniki językowe najważniejszych stylów funkcjonalnych polszczyzny (F1_W06).

- zna w stopniu podstawowym cechy prostego i jasnego stylu (F1_W07).

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać w praktyce zasady konstruowania zrozumiałego i spójnego tekstu (F1_U05).

- dostatecznie orientuje się w zróżnicowaniu stylistycznym współczesnej polszczyzny i potrafi wskazywać najważniejsze błędy stylistyczne (F1_K01)

- umie uprościć niektóre zawiłe konstrukcje językowe (F1_K01)

Na ocenę dobrą (4) student:

– dobrze zna kryteria wyróżniania odmian i stylów języka oraz wyznaczniki językowe najważniejszych stylów funkcjonalnych polszczyzny.(F1_W06)

- dobrze zna cechy prostego i jasnego stylu.(F1_W07)

- potrafi dość swobodnie wykorzystywać w praktyce zasady konstruowania zrozumiałego i spójnego tekstu.(F1_U05)

- dość dobrze orientuje się w zróżnicowaniu stylistycznym współczesnej polszczyzny i potrafi bezbłędnie wskazywać błędy stylistyczne(F1_K01)

- umie bez większych trudności uprościć zawiłe konstrukcje językowe(F1_K01)

Na ocenę bardzo dobrą (5) student:

– bardzo dobrze zna kryteria wyróżniania odmian i stylów języka oraz wyznaczniki językowe najważniejszych stylów funkcjonalnych polszczyzny.(F1_W06)

- bardzo dobrze zna cechy prostego i jasnego stylu.(F1_W07)

- potrafi swobodnie wykorzystywać w praktyce zasady konstruowania zrozumiałego i spójnego tekstu.(F1_U05)

- bardzo dobrze orientuje się w zróżnicowaniu stylistycznym współczesnej polszczyzny i potrafi bezbłędnie wskazywać błędy stylistyczne(F1_K01)

- umie bezbłędnie uprościć zawiłe konstrukcje językowe(F1_K01)

METODY OCENIANIA

1. Prace domowe – krótkie teksty do zredagowania; samodzielnie napisane teksty (streszczenie, wstęp na zadany temat, notatka prasowa i inne) przygotowane zgodnie z wzorcem gatunkowym.

2. Kolokwium pisemne na koniec semestru.

3. Ocenianie ciągłe, także za aktywność podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ciunović, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS  ECTS  -­‐  2  punkty  (50  godzin;  1  punkt  ECTS  =  25   godzin)


Udział w zajęciach - 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna ‐   5  godzin  

Przygotowanie  prac domowych:  10  godzin,  

Przygotowanie  do  zaliczenia pisemnego:  5  godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia ze stylistyki praktycznej mają na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnych uczestników z zakresu wprawnego posługiwania się stylami funkcjonalnymi oraz poprawy tekstów pisanych pod kątem poprawności stylistycznej.

Pełny opis:

W semestrze letnim 2021/22 planowany jest następujący porządek zagadnień:

1. Struktura i delimitacja tekstu; problemy spójności tekstu.

2. Analiza stylistyczna tekstu; środki stylistyczne w tekstach użytkowych.

3. Stylistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny.

4. Gatunki wypowiedzi i język w Internecie.

5. Język potoczny wśród innych odmian stylistycznych polszczyzny.

6. Styl naukowy i jego gatunki.

7. Styl urzędowy; idea prostego języka.

8. Styl retoryczny i jego gatunki.

9. ABC dobrego mówcy.

10. Polski język polityki.

11. Język reklamy.

12. Etyczny aspekt stylu wypowiedzi.

13. Estetyczne kategorie oceny stylu wypowiedzi.

14. Poprawa tekstów zróżnicowanych stylistycznie - ćwiczenia.

Literatura:

Obowiązuje literatura wymieniona w głównym opisie przedmiotu.

Literatura uzupełniająca:

Ciunovič M., 2018, O propagandzie w Polskiej Kronice Filmowej (na podstawie komentarza narracyjnego z lat 1971-1975), „Załącznik Kulturoznawczy”, nr 5/2018).

Ciunovič M., 2008, Polityczne przeboje językowe, w: Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, red. R. Pawelec, M. Trysińska.

Wymagania wstępne:

Studenci są zobowiązani do:

- obecności na zajęciach;

- złożenia dwóch prac domowych;

- zaliczenia testu końcowego.

Na podstawie wyników z powyższych składowych zostanie wystawiona ocena końcowa z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Agnieszka Świątek, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS -­‐ 2 punkty (50 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)
Udział w zajęciach - 30 godzin


Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna ‐ 5 godzin


Przygotowanie prac domowych: 10 godzin,


Przygotowanie do zaliczenia pisemnego: 5 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Agnieszka Świątek, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS -­‐ 2 punkty (50 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)
Udział w zajęciach - 30 godzin


Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna ‐ 10 godzin


Przygotowanie prac domowych: 5 godzin,


Przygotowanie do zaliczenia pisemnego: 5 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)