Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody formy pracy na zajęciach z języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-1-MeFPr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody formy pracy na zajęciach z języka włoskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a-f0MFkonBGTUawhv8drRG0W8UeGQfxmErqIJJDet0701%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fde36975-e697-4204-8605-7ef9bc99b76c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W06

FW2_U10

FW2_K05

Wymagania wstępne:

Kurs dla Studentów zakwalifikowanych na studia II stopnia na filologii włoskiej.

Skrócony opis:

Celem tych zajęć dydaktycznych jest przedstawienie Studentom najważniejszych elementów pracy lektora języka obcego. Omawiane są metody i formy pracy na zajęciach, jak również radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas zajęć językowych.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie Studentom najważniejszych elementów pracy lektora języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem metod i form pracy na zajęciach językowych. Każde zajęcia poświęcone są innemu aspektowi nauczania języka obcego, takiemu jak różnorodność materiałów dydaktycznych, TTT (teacher talking time), czy schemat lekcji językowej.

Podczas zajęć Studenci są aktywizowani do pracy, zarówno w parach, w grupach, jak i indywidualnej. Służy to temu, żeby wiedza, którą mają zdobyć na niniejszych zajęciach dydaktycznych, przekazywana była im nie tylko w formie komunikatu słownego, ale również w formie pozawerbalnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu Student jest przygotowany do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych, młodzieży lub dzieci (FW2_U10). Jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04). (FW2_K05), oraz do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy zajęć muszą przygotować prezentację powerpoint, która będzie stanowić bazę do omówienia wybranego przez wykładowcę artykułu naukowego.

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student musi wykazać się bardzo dobrym przygotowaniem do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych, młodzieży lub dzieci (FW2_U10). Jest w pełni gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04). (FW2_K05), oraz do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Na ocenę dobrą (4) Student musi wykazać się dobrym przygotowaniem do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych, młodzieży lub dzieci (FW2_U10). Jest w stopniu zadowalającym gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04). (FW2_K05), oraz do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Na ocenę dostateczną (5) Student musi wykazać się dość dobrym przygotowaniem do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych, młodzieży lub dzieci (FW2_U10). Jest w stopniu dostatecznym gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04). (FW2_K05), oraz do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem tych zajęć dydaktycznych jest przedstawienie Studentom najważniejszych elementów pracy lektora języka obcego. Omawiane są metody i formy pracy na zajęciach, jak również radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas zajęć językowych.

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a-f0MFkonBGTUawhv8drRG0W8UeGQfxmErqIJJDet0701%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fde36975-e697-4204-8605-7ef9bc99b76c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 punkty ECTS (50 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 10 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem tych zajęć dydaktycznych jest przedstawienie Studentom najważniejszych elementów pracy lektora języka obcego. Omawiane są metody i formy pracy na zajęciach, jak również radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas zajęć językowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 punkty ECTS (50 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 10 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)