Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-PrakNauG-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka greckiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W06

FK1_W08

FK1_U01

FK1_U03

FK1_U07

FK1_K02


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego na poziomie II roku filologii klasycznej UKSW.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: student doskonali praktyczną znajom,ość greki starożytnej, w tym przede wszystkim zdolność rozumienia i przekładania tekstów starogreckich. Pogłębia znajomość gramatyki oraz poszerza znajomość słownictwa.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Problemy składni

Doskonalenie wiedzy praktycznej z zakresu lektury tekstów greckich oraz umiejętności translatorskich.

Zakres tematów:

perfectum i plusquamperfectum

probelmy składni: zdania podrzędne

oratio ex mente aliena

modalność

Autorzy: historycy - Xenophon, Herodotus, Tukidydes,

filozofia: Platon, Arystoteles

poezja: Ajschylos, Sofokles, Eurypides

Literatura:

H. Hansen, G. M. Quinn Greek: An Intensive Course

DJ. Mastronarde Inroduction to Attic Greek

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na

język polski.

Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych

informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.

Potrafi opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą

zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

bd: swododnie porusza się w średniej trudności tekstach epoki klasycznej i okresu cesarstwa, potrafi wskazać ich cechy charakrterystyczne, sprawnie wykorzystuje posiadaną wiedzę gramatyczną; stale dąży do poszerzenia leksyki

db: w miarę sprawnie porusza się w średniej trudności tekstach epoki kl;asycznej i okresu cesarstwa, potrafi wskazać ich specyfikę; potrafi wykorzystać wpraktyce posiadaną wiedzę gramatyczną, w widoczny sposób dąży do poszerzenia zasobów leksykalnych

dst: w miarę sprawnie porusza się w mniejszej trudności tekstach epoki kl;asycznej i okresu cesarstwa, ; potrafi wykorzystać wpraktyce posiadaną wiedzę gramatyczną, w widoczny sposób dąży do poszerzenia zasobów leksykalnych

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15734
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: student doskonali zdolność rozumienia i przekładania tekstów starogreckich. Pogłębia znajomość gramatyki oraz poszerza znajomość słownictwa.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki j. greckiego. Doskonalenie wiedzy praktycznej z zakresu lektury tekstów greckich oraz umiejętności translatorskich.

Literatura:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

Słownik grecko-polski (zwłaszcza Z. Abramowiczówny – czterotomowy lub O. Jurewicza - dwutomowy).

Wybrane przez prowadzącego teksty greckie.

Wymagania wstępne:

Opanowanie materiału gramatycznego i leksykalnego określonego programem zajęć j. greckiego dla II roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

60 godzin w kontakcie bezpośrednim, 60 godzin pracy indywidualnej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Średnio zaawansowany kurs greki starożytnej

Pełny opis:

Średnio zaawansowany kurs greki starożytnej. Jego celem pozostaje pogłębienie i utrwalenie wiedzy gramatycznej, leksykii umiejętności ich wykorzystania w pracy z tekstem.

Literatura:

H. Hansen, G. M. Quinn Greek: An Intensive Course

DJ. Mastronarde Inroduction to Attic Greek

Wymagania wstępne:

nd

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)