Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński z elementami tradycji antycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-Jez.łac-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński z elementami tradycji antycznej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12 FP1_U12 FP1_K02

Wymagania wstępne:

Posługiwanie się w mowie i piśmie językiem polskim. Znajomość gramatyki języka polskiego na poziomie maturalnym.

Skrócony opis:

Nauka podstawy łaciny klasycznej oraz najważniejszych zagadnień kultury antycznej i jej recepcji.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych wiadomości wstępnych o języku łacińskim, alfabecie, wymowie, akcentowaniu. Następnie wprowadzana jest klasyfikacja rzeczowników według deklinacji; odmiana przymiotników, zaimków i imiesłowów; informacje o czasownikach: poszczególne czasy, tryb oznajmujący i rozkazujący, strona czynna i bierna. Część teoretyczna obejmuje również składnię: najważniejsze konstrukcje (ACI, NCI, Accusativus duplex, Ablativus absolutus). W trakcie zajęć podawane są także podstawowe informacje o etymologii i wpływie języka łacińskiego na języki nowożytne (Latina viva). Część teoretyczna wzbogacona jest licznymi ćwiczeniami oraz lekturą wybranych tekstów historyków, filozofów i poetów rzymskich.

Literatura:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń "Homo Romanus" J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar.

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN (lub inna).

Słowniki:

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, wyd. szkolne PWN;

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student posiada podstawową wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w naukach filologicznych, ze szczególnych uwzględnieniem tych, które są właściwe dla studiowanej specjalności, zarówno w badaniach literaturoznawczych, jak i językoznawczych. Uczestnik kursu ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych.

Umiejętności: student potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metod badawczych. Student umie wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie zaliczenia pisemnych kolokwiów cząstkowych, które odbędą się w ciągu semestru, w tym kolokwium z sentencji łacińskich, oraz zaliczenia ustnego przygotowanego tekstu.

Na koniec roku - pisemne tłumaczenie tekstu z pomocą słownika. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów, sentencji i lektur.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który:

- rozróżnia formy fleksyjne,

- bez trudu rozpoznaje użyte w zdaniu podstawowe konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego,

- zna podstawową terminologię z dziedziny językoznawstwa,

- sprawnie korzysta ze słownika,

- potrafi samodzielnie dokonać przekładu tekstów łacińskich o średnim stopniu trudności,

- sprawnie cytuje poznane sentencje łacińskie i rozumie ich znaczenie ponadczasowe.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który:

- poprawnie rozpoznaje i odmienia części mowy i zdań,

- umiejętnie korzysta ze słownika,

- potrafi dokonać przekładu tekstu o średnim stopniu trudności stosując wskazówki wykładowcy,

- cytuje poznane sentencje łacińskie i rozumie ich znaczenie ponadczasowe.

Ocenę dostateczna otrzymuje student, który:

- poprawnie rozpoznaje i odmienia niektóre części mowy i zdań,

- tłumaczy większość poznanych sentencji z języka łacińskiego na język ojczysty,

- potrafi dokonać przekładu tekstu o średnim stopniu trudności z niewielką pomocą wykładowcy,

- posługuje się słownikiem.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Niewiadomska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30h – obecność na zajęciach; 10h – przygotowanie do zajęć i zaliczeń, razem: 40h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauczanie języka łacińskiego z elementami kultury antycznej na poziomie podstawowym. Po ukończonym kursie student powinien mieć umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów na poziomie średnio zaawansowanym, posiadać świadomość obecności elementów kultury antycznej w kulturze współczesnej, z łatwością korzystać z przyswojonego zasobu sentencji i zwrotów łacińskich, rozumieć wpływ łaciny na język polski i inne języki europejskie.

Literatura:

Pozycje obowiązkowe (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Podręcznik do nauki języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Zeszyt ćwiczeń do języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

Słownik łacińsko - polski (K. Kumaniecki lub J. Korpanty)

Pozycje uzupełniające:

S. Kalinkowski, "Aurea dicta", Warszawa 1997.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

Dowolna gramatyka opisowa języka łacińskiego (np. J. Wikarjak)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dominika Budzanowska-Weglenda, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

godziny kontaktowe oraz dyżury/konsultacje 30 - 40 godzin1,5 ECTS

Praca własna studenta minimum 25 godzin - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs podstaw języka łacińskiego oraz kultury antycznej

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

wskazywana na bieżąco i dostarczana przez wykładowcę

Wymagania wstępne:

Mile widziane zaangażowanie studentów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kurowicki, Wiktoria Wilczak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jan Kurowicki, Wiktoria Wilczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)