Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-2-Sem.mgr-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01

FP2_W02

FP2_W08

FP2_U01

FP2_U02

FP2_U05

FP2_U06

FP2_K03

FP2_K04

Skrócony opis:

Metodyka pisania pracy magisterskiej; konsultacje; dyskusje.

Pełny opis:

Celem seminarium jest pomoc w stworzeniu pracy magisterskiej, co odbywa się głównie poprzez konsultacje i dyskusje nad przedstawianymi fragmentami powstających prac.

Wyszukiwanie informacji naukowej. Bibliografie, bazy danych, sposoby przeszukiwania baz danych , docierania do poszukiwanych tekstów, opracowywania informacji naukowej i korzystania z niej. Zasady stawiania problemu badawczego w wybranej dziedzinie wiedzy (literaturoznawstwo, językoznawstwo, edytorstwo, wiedza o teatrze lub filmoznawstwo). Określanie celów i metod podejmowanych badań w zakresie wybranej specjalizacji (takich jak m.in. literaturoznawstwo, językoznawstwo, edytorstwo, wiedza o teatrze lub filmoznawstwo) . Zasady opracowywania i wykorzystywania źródeł z wielu dyscyplin z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Zasady przedstawiania stanu badań humanistycznych. Kompozycja pracy naukowej. Problemy spójności tekstu. Normy językowe, zagadnienia stylistyki polskiej. Zasady edytorskie prac polonistycznych . Sposoby sporządzania przypisów w pracach różnych dyscyplin polonistycznych. Etyka naukowa - podstawowe problemy, takie jak m.in. zagadnienie własności naukowej - definicje i sposoby rozumienia. Zagadnienie plagiatu.

Literatura:

1. Franciszek Drączkowski, ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Karl R. Popper, Logika odkrycia naukowego, tł. z ang. Urszula Niklas, wyd. 2., Warszawa 2002.

4. Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Warszawa 2000.

5. Krzysztof Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa 1998.

6. Radosław Zenderowski, Praca magisterska: jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007.

7. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk

humanistycznych z zakresu z zakresu studiowanych

specjalności i/lub specjalizacji;

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu

studiowanych specjalności;

- zna i rozumie podstawowe zasady etyki autorskiej, zna i

rozumie zasady zarządzania zasobami własności

intelektualnej oraz związaną z nimi terminologię

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie samodzielnego

formułowania problemów badawczych, doboru metod i

narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników

przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami

stylistyki polskiej;

- umie w sposób samodzielny zdobywać informacje

naukowe, rozwijać kompetencje badawcze i kierować

własną karierą zawodową

- potrafi integrować w swym warsztacie naukowym

narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin

humanistyki, by przeprowadzić analizę i interpretację

przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń,

społecznych uwikłań i miejsca w procesie historycznokulturowym,

wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z

jego autorem

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające

z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną

dyscypliną

6 punktów ECTS:

30 godzin - udział w zajęciach

20 godzin - udział w konsultacjach indywidualnych

130 godzin - praca własna nad rozprawą.

Metody i kryteria oceniania:

Student nie otrzymuje zaliczenia, jeżeli nie spełnia kryteriów wymienionych w efektach kształcenia.

Student otrzymuje zaliczenie, jeżeli:

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk

humanistycznych z zakresu z zakresu studiowanych

specjalności i/lub specjalizacji;

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu

studiowanych specjalności;

- zna i rozumie podstawowe zasady etyki autorskiej, zna i

rozumie zasady zarządzania zasobami własności

intelektualnej oraz związaną z nimi terminologię

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie samodzielnego

formułowania problemów badawczych, doboru metod i

narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników

przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami

stylistyki polskiej;

- umie w sposób samodzielny zdobywać informacje

naukowe, rozwijać kompetencje badawcze i kierować

własną karierą zawodową

- potrafi integrować w swym warsztacie naukowym

narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin

humanistyki, by przeprowadzić analizę i interpretację

przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń,

społecznych uwikłań i miejsca w procesie historycznokulturowym,

wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z

jego autorem

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające

z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną

dyscypliną

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Garlej, Jacek Kopciński, Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Garlej, Jacek Kopciński, Anna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia online. Konsultacje indywidualne z uczestnikami seminarium.

Pełny opis:

Indywidualna rozmowa na temat pracy.

Literatura:

Literatura jest podawana podczas konsultacji i na platformie Moodle.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dorota Kielak, Krzysztof Koehler, Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Kielak, Krzysztof Koehler, Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozłowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Saganiak, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Saganiak, Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)