Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne w nauczaniu języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-I-3-TechIn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne w nauczaniu języka polskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

D.1/E.1.W4.

D.1/E.1.W5.

D.1/E.1.W8.

D.1/E.1.W9.


W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

D.1/E.1.U5.

D.1/E.1.U7.


W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

D.1/E.1.K1.

D.1/E.1.K4.

D.1/E.1.K5.

D.1/E.1.K8.

Wymagania wstępne:

Umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów internetowych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu dydaktyki cyfrowej i wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych w planowaniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych z języka polskiego. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Pełny opis:

Głównym celem uczenia się jest przyswojenie podstawowej wiedzy o TIK w edukacji i nabycie umiejętności sprawnego funkcjonowania w teleinformatycznym środowisku współczesnego świata w sposób świadomy i celowy. Poza tym ważne jest zapoznanie uczestników zajęć z publikacjami na temat edukacji cyfrowej, pozyskanie informacji o zasobach internetowych służących dydaktyce, przyswojenie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę materiałów dydaktycznych o charakterze multimedialnym i dobór właściwego narzędzia do wykonywania określonych działań edukacyjnych.

Prezentacje, omówienia i analizy przykładów będą podstawą rozmów i dyskusji na temat potencjału dydaktycznego różnych aplikacji, narzędzi służących do wizualizacji pojęć (chmury tekstowe i wyrazowe) i tworzenia map myśli, opracowywania multimedialnych tablic związanych z omawianiem lektur (np. Genially). Będą omawiane także wybrane internetowe audycje radiowe i filmy oraz serwisy internetowe wspierające samodzielną pracę ucznia ukierunkowaną etycznie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz dostosowywania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym; konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu; sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów z zakresie nauczanego przedmiotu; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów; metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego przedmiotu, a także znaczenie kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy; dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów; promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej; kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów; kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniania jest aktywność na zajęciach (dopuszczam dwie nieobecności), udział w dyskusjach oraz wykonywanie zlecanych przez prowadzącego zadań. Poszczególne ćwiczenia wymagają od studentów umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Na ocenę bardzo dobrą student swobodnie posługuje się programami i platformami wspierającymi nauczanie.

Na ocenę dobrą student posługuje się większością narzędzi informatycznych stosowanych w nauczaniu.

Na ocenę dostateczną student z pomocą wykładowcy potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w pracy dydaktycznej.

Praktyki zawodowe:

Materiały opracowane w trakcie zajęć można wykorzystać podczas realizacji praktyk studenckich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:

- udział w zajęciach i wykonywanie zadań zleconych przez prowadzącego z wykorzystaniem narzędzi TIK = 30 godz. = 2 ECTS

- lektura zalecanych tekstów = 10 godz. = 1 ECTS


SUMA: 40 godz. (3 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)