Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN - Uczeń z doświadczeniem emigracji w polskiej szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-II-2-UczEm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KN - Uczeń z doświadczeniem emigracji w polskiej szkole
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EU zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


D.1/E.1.W7.

D.1/E.1.U7.

D.1/E.1.K1.


Wymagania wstępne:

Ukończone zajęcia z bloku psychologiczno-pedagogicznego, metodyk szczegółowych oraz przedmiotów językoznawczych.

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów specjalizacji nauczycielskiej do pracy z uczniem dwu- lub wielojęzycznym w polskiej szkole

Pełny opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami z glottodydaktyki polonistycznej, które mogą być przydatne podczas pracy z uczniem dwu- lub wielojęzycznym.

Treści merytoryczne:

1.Zajęcia organizacyjne. (Samo)ocena kompetencji nauczycielskich w zakresie pracy z uczniem dwu- i wielojęzycznym. Podstawowe pojęcia z zakresu glottodydaktyki polonistycznej.

2.Podstawa programowa z języka polskiego a nauczanie podsystemów języka polskiego jako obcego.

3.Podręczniki i pomoce dydaktyczne do nauczania języka polskiego jako obcego.

4.Adaptacja lekcji języka polskiego do potrzeb uczniów (szkoła podstawowa).

5.Adaptacja lekcji języka polskiego do potrzeb uczniów (szkoła średnia).

6.Komunikacja z dzieckiem i rodzicem w trakcie procesu nauczania języka polskiego jako obcego.

7.Wystąpienia studentów i podsumowanie zajęć.

Literatura:

1.„Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”, Warszawa 2003

2.„Metodyka literatury t.1 i 2”, oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2001 [t.1], 2002 [t.2].

3.„Panorama glottodydkatyki polonistycznej. Wyzwania, pytania, kierunki”,

red. K. Zioło-Pużuk, Warszawa 2021.

4.„Polonistyczna dydaktyka ogólna”, red. J. Fiszbak, Łódź 2019.

5.„Programy nauczania języka polskiego jako obcego. poziomy A1-C2”, praca zbiorowa pod red. I. Janowskiej, E. lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011.

6.„Refleksyjny praktyk. O pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego”, red. K.Zioło-Pużuk, Warszawa 2020.

7.„Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki”, red. D. Sikora-Banasik, Warszawa 2009.

8.„Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego”, praca zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2006.

9.B. Jędryka, Poradnik metodyczny nauczania języka polskiego jako drugiego / obcego dla polonijnych nauczycieli wychowania przedszkolnego Warszawa 2015.

10.B. Niemierko, „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki”, Warszawa 2012.

11.G. Petty, „Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców”¸ Sopot 2018.

12.H. Komorowska, „Metodyka nauczania języków obcych”, 2011.

13.I. Janowska, „Planowanie lekcji języka obcego, podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych”, Kraków 2010.

14.I. Janowska, „Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego”, Kraków 2011.

15.P. E.Gębal, W.T. Miodunka, „Dydaktyma i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego”, Warszawa 2020.

16.Wybrane artykuły z czasopisma „Języki Obce w Szkole”.

17.Wybrane artykuły z czasopisma „Polonistyka – czasopismo dla nauczycieli”.

18.Wybrane podręczniki i serie wydawnicze przeznaczone do uczenia języka polskiego jako obcego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie organizację pracy w klasie szkolnej i grupach: potrzebę indywidualizacji nauczania, zagadnienie nauczania interdyscyplinarnego, formy pracy specyficzne dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć: wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, doświadczenia i konkursy oraz zagadnienia związane z pracą domową.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

A. Aktywność na zajęciach (branie udziału w ćwiczeniach i dyskusjach).

B. Lektura zalecanych tekstów.

C. Obecność na zajęciach. Ze względu na formę organizacji zajęć (zajęcia w bloku 3 h co dwa tygodnie) można mieć jedną nieobecność. Każda następna nieobecność wiąże się z przygotowaniem referatu na wskazany przez wykładowcę temat. Maksymalnie można opuścić dwoje zajęć.

D. Przygotowanie pracy zaliczeniowej.

W ramach zaliczenia przedmiotu należy przygotować materiały, z wybranego przez studenta tematu, dostosowane do pracy z uczniem z L2, L3. Kryteria sukcesu zostaną wspólnie ustalone ze studentami w trakcie

Zasady obliczenia oceny z przedmiotu:

Praca zaliczeniowa – maksymalna ocena: 4

Aktywność na zajęciach: +0,5-1

Obecność na wszystkich zajęciach: +0,5

Dodatkowe wystąpienia i prace, które nie dotyczą odrabiania nieobecności: +0,5

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka w szkole podstawowej oraz glottodydaktyki polonistycznej. Potrafi samodzielnie zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną lekturę obowiązkową/dodatkową oraz zagadnienia językowe. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania, Europejski System Oceniania Kształcenia Językowego itd.) Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej oraz glottodydaktyki polonistycznej.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka w szkole podstawowej oraz glottodydaktyki polonistycznej. Potrafi samodzielnie zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną lekturę obowiązkową/dodatkową oraz zagadnienia językowe. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania, Europejski System Oceniania Kształcenia Językowego itd.) Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej oraz glottodydaktyki polonistycznej.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym zakresie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka w szkole podstawowej oraz glottodydaktyki polonistycznej. Z trudem potrafi zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną lekturę obowiązkową/dodatkową oraz zagadnienia językowe. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania, Europejski System Oceniania Kształcenia Językowego itd.) Wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej oraz glottodydaktyki polonistycznej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:


1 pkt. ECTS - uczęszczanie na zajęcia. (30 h)


1 pkt. ECTS - lektura tekstów, zapoznawanie się z materiałami. (30 h)


1 pkt. ECTS - wykonanie pracy zaliczeniowej.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)