Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie publikacji współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-I-3-PPubWs
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie publikacji współczesnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W13


FP1_U08


FP1_K05


Wymagania wstępne:

Student powinien mieć wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach z gramatyki języka polskiego, stylistyki, kultury języka, zasad poprawności językowej w praktyce redakcyjnej i zasad redagowania tekstów.

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone pracy redaktora nad przygotowaniem publikacji współczesnej, obejmując wiele jej etapów.

Pełny opis:

Student dowiaduje się szczegółowo i systematycznie o kolejnych etapach pracy nad publikacją i zdobywa umiejętności potrzebne do jej przygotowania. Etapy te obejmują: prawa autorskie, elementy typografii (okładka, informacje umieszczane na okładce czy skrzydełkach, layout i in.), kwestie związane z redagowaniem, tłumaczeniem, przygotowywaniem serii i pojedynczych wydań, wznowieniami oraz wszystkimi innymi problemami związanymi z pracą nad współczesną publikacją z różnych dziedzin, obejmujących literaturę, publicystykę, dokumenty osobiste, książki naukowe.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU_1

zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego

EU_2

potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego

EU_3

jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

- student uczestniczy w zajęciach

- student wykona zleconą prezentację zaliczeniową

- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu pracy redaktora: zna podstawową terminologię z zakresu warsztatu redaktora, dotyczącą prawa autorskiego, opracowania redakcyjnego tekstu, opracowania graficznego i składu.

- student wymieni i opisze podstawowe zadania redaktora w pracy nad publikacją współczesną

- potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami w pracy redaktora

- potrafi współdziałać i pracować w grupie nad zadaniem redakcyjnym, kierując się wskazówkami prowadzącego zajęcia

Na ocenę dobrą:

- student aktywnie uczestniczy w zajęciach

- student wykona zleconą prezentację zaliczeniową na dobrym poziomie

- student definiuje i stosuje we właściwym kontekście podstawowe pojęcia z zakresu pracy redaktora

- student ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu warsztatu redaktora, rozróżni i scharakteryzuje poszczególne etapy pracy nad publikacją współczesną

- student wykona w stopniu zadowalającym podstawowe zadania redaktora w pracy nad publikacją współczesną

- potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami w pracy redaktora

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w obszarze pracy redakcyjnej

Na ocenę bardzo dobrą:

- student aktywnie uczestniczył w zajęciach

- student wykona zleconą prezentację zaliczeniową na bardzo dobrym poziomie;

- student definiuje i stosuje we właściwym kontekście pojęcia z zakresu pracy redaktora

- student ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu warsztatu redaktora, rozróżni i scharakteryzuje poszczególne etapy pracy nad publikacją współczesną

- zna podstawowe normy etyki redakcyjnej i etyki autorskiej (w obszarze ochrony własności intelektualnej) oraz związaną z nią terminologię

- student wykona w stopniu bardzo dobrym zadania redaktora w pracy nad publikacją współczesną

- potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami w pracy redaktora

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu redaktora w różnego typu wydawnictwach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Iwona Misiak, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Iwona Misiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Laura Polkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

jeden semestr


15 godzin - udział w zajęciach


5 godzin - konsultacje


10 godzin - przygotowanie do zajęć


razem: 30 godzin = 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)