Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat wydawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-II-2-WarWyd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat wydawcy
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10

FP2_U08

FP2_K05

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są procesowi powstawania publikacji z punktu widzenia wydawcy.

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze warsztatowym, konwersatoryjnym, które mają na celu zaznajomienie studentów z kolejnymi etapami procesu wydawniczego. Na zajęciach Studenci będą zapoznawać się z działalnością wydawnictwa oraz sposobami promocji książki. Główną metodą dydaktyczną jest praca indywidualna (bądź w zespole) na przygotowywanym materiale, dyskusja moderowana, burza mózgów, a także elementy wykładu podawczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW_1 – omawia etapy procesu wydawniczego;

EW_2 – wymienia najważniejsze konkursy i nagrody literackie w Polsce;

EW_3 – wymienia festiwale literackie w Polsce;

EW_4 – rozpoznaje najważniejsze wydawnictwa w Polsce;

EW_5 – omawia sposoby promocji książek;

EU_1 - potrafi przygotować arkusz kalkulacyjny wydania książki;

EU_2 – pisze profil wydawnictwa;

EU_3 – dopasowuje formy promocji do konkretnej książki;

EU_4 – potrafi przygotować prezentację projektu wydawnictwa;

UK_1 - pracuje w grupie i w zespole;

UK_2 - uczestniczy w dyskusji, prezentuje swoje stanowisko;

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę otrzymuje Student, który nie opanował efektów kształcenia:

- nie bierze czynnego udziału w zajęciach;

- nie zna najważniejszych polskich wydawnictw i zasad ich funkcjonowania;

- nie rozumie problematyki związanej z procesem wydawniczym;

- nie wykazuje chęci rozwijania swoich kompetencji z zakresu funkcjonowania wydawnictwa w Polsce;

- nie wie, jakie są formy promocji książki;

- nie potrafi pracować w grupie lub w zespole;

- otrzymał ocenę niedostateczną z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu) lub nie oddał pracy.

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który:

- sporadycznie bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna w stopniu dostatecznym najważniejsze polskie wydawnictwa i zasad ich funkcjonowania;

- rozumie problematykę związaną z procesem wydawniczym;

- potrafi z pomocą prowadzącego rozwijać swoje kompetencje z zakresu funkcjonowania wydawnictwa w Polsce;

- wie, jakie są formy promocji książki;

- potrafi pracować w grupie;

- posiada dostateczną wiedzę i umiejętności z zakresu kształtowania procesu wydawniczego konkretnej publikacji;

- otrzymał ocenę dostateczną z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna dobrze najważniejsze polskie wydawnictwa i zasad ich funkcjonowania;

- rozumie problematykę związaną z procesem wydawniczym;

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje z zakresu funkcjonowania wydawnictwa w Polsce;

- wie, jakie są formy promocji książki;

- potrafi pracować w grupie i w zespole;

- otrzymał ocenę dostateczną z plusem lub dobrą z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach, wykazuje bardzo duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, samodzielnie poszerza swoją wiedzę;

- zna bardzo dobrze najważniejsze polskie wydawnictwa i zasad ich funkcjonowania;

- bardzo dobrze rozumie problematykę związaną z procesem wydawniczym;

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje z zakresu funkcjonowania wydawnictwa w Polsce;

- bardzo dobrze wie, jakie są formy promocji książki;

- potrafi pracować w grupie (w mniejszych i większych zespołach);

- otrzymał ocenę dobrą z plusem lub bardzo dobrą z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6 pkt ECTS = 150 godzin pracy Studenta

30 godzin - udział w zajęciach

30 godzin - przygotowywanie się do zajęć

40 godzin - przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

50 godzin - samodzielne opanowywanie wiedzy, zdobytej podczas zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Piotrowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin

Uczestnictwo w zajęciach - 15 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30 godzin

Łącznie 75 godzin = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)