Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biblia i tradycja literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-BibliTrad
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biblia i tradycja literacka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

przedmiot ogólnouniwersytecki

P6S_WG; FP1_W07

P7S_WG;

P6S_UK; FP1_U05; FP1_U06

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z literackim dziedzictwem Biblii i z jej miejscem w tradycji literatury.

Pełny opis:

1) Definicja Biblii jako fenomenu literatury. Autoryzacja tekstu - kanony Biblii i historia ich powstania.

2) Jak powstawały księgi Biblii? Autorstwo i czas powstania. Podstawowa charakterystyka różnych teorii i modeli kształtowania się poszczególnych ksiąg biblijnych oraz zbiorów ksiąg w kanonach.

3) Status alternatywnej (niekanonicznej) literatury religijnej i relacje międzytekstowe obydwu nurtów.

4) Oryginalne języki biblijne i wpływ kultury danego języka i rodzimych tradycji literackich i piśmienniczych na formę tekstu.

5) Czy my czytamy tę samą Biblię, która została napisana? Problematyka przekazywania tekstu. Dziedzictwo manuskryptów biblijnych. Wiek manuskryptów a wiek kanonów – konieczność krytyki tekstualnej i jej konsekwencje.

6) Wyzwania dla edytorstwa biblijnego – najważniejsze sposoby edycji Biblii od starożytności po czasy współczesne.

7) Translacje biblijne oraz problem adekwatności i ekwiwalencji przekładów.

8) Rodzaje i gatunki literackie Biblii. Zapożyczenia, naśladownictwo, transformacje, gatunki właściwe Biblii.

9) Nurty literackie w Biblii i ich kontekst.

10) Problematyka różnorodności i spójności Biblii. Historiografia czy historia zbawienia?

11) Ogólna charakterystyka treści i cech wyróżniających poszczególne zbiory ksiąg biblijnych.

12) Historia interpretacji Biblii – główne tendencje hermeneutyki oraz wpływ głównych nurtów filozoficzno-literackich na hermeneutykę Biblii i jej odczytywanie.

13) Obecność Biblii w literaturze. Sposoby recepcji biblijnych w ujęciu różnych teorii intertekstualności.

14) Analiza wybranych przykładów recepcji Biblii w literaturze.

Literatura:

Literatura poszerzająca i pomocnicza:

1. Tekst Biblii (dowolne wydanie i tłumaczenie na język polski wraz z księgami deuterokanonicznymi ST).

2. Quesnel M., Gruson Ph., red., Mickiewicz F., red. n. pol. wyd., Biblia i jej kultura. t. 1. Stary Testament, t. 2. Jezus i Nowy Testament, tłum. J. Domańska-Gruszka, A. Loba, P. Tomczak, Ząbki 2008.

3. Kramarek G., Tradycja biblijna w literaturze polskiej, Lublin 2004 (bibliografia XX w.).

4. Starowieyski M., Tradycje biblijne, Kraków 2011.

5. T. Jelonek, Biblia w kulturze świata, Kraków 2007.

6. Ph. Sellier, Biblia w kulturze Zachodu, Warszawa 2012.

7. W. Stabryła (red.), Manipulacja Biblią, Tychy 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna wybrane zagadnienia związane z Biblią jako literaturą i z jej wpływem na dziedzictwo literackie.

Absolwent zna główne kierunki badań biblijnych i rozumie ich miejsce w literaturoznawstwie.

Absolwent rozumie związki literatury i kultury współczesnej z Biblią jako arcydziełem literatury starożytnej świata kultury bliskowschodniej i śródziemnomorskiej.

Absolwent potrafi analizować, krytycznie oceniać oraz ustnie prezentować zdobyte informacje na temat recepcji biblijnych w literaturze.

Absolwent umie zaplanować i zorganizować swoją pracę indywidualną oraz współpracować w zespole w przygotowaniu do prezentacji wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia i oceny pozytywnej jest:

1) aktywne uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie do wspólnej dyskusji przez uprzednią lekturę wskazanych na zajęciach tekstów

2) przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat w określonym terminie we współpracy z innymi studentami.

3) zaliczenie testu sprawdzającego przyswojenie wiedzy z zakresu omawianej podczas zajęć tematyki (on-line na FORMS).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Muszytowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWLcVpGcMVrWsOhv-o5Opup0w5dtIbWDvwqVQ0WSHHXQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9d4b9fcb-9790-402a-a360-7cb2af3c19d5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 1 ECTS

Lektura wyznaczonych tekstów - 0,5 ECTS

Przygotowanie prezentacji i jej wygłoszenie - 1 ECTS

Przygotowanie do testu - 0,5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone w systemie on-line.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)