Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzykulturowe wymiary twórczości artystycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-MieWym
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzykulturowe wymiary twórczości artystycznej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09

KU2_U08

KU2_K05

Skrócony opis:

Namacalnym efektem twórczości artystycznej jest dzieło sztuki. Wokół dzieła sztuki będziemy skupiać nasze zainteresowania w trakcie zajęć Międzykulturowe wymiary twórczości artystycznej. Będziemy szukali tych wymiarów działa sztuki, które stanowią o jego międzykulturowości.

Pełny opis:

Namacalnym efektem twórczości artystycznej jest dzieło sztuki. Wokół dzieła sztuki będziemy skupiać nasze zainteresowania w trakcie zajęć Międzykulturowe wymiary twórczości artystycznej. Janusz Sławiński twierdzi, że dzieła stanowią obiekty graniczne. Funkcjonują w obszarze czytelnym w danej kulturze i obszarze, który jest nieczytelny. Będziemy szukali tych wymiarów działa sztuki, które powiększają jego obszar czytelności. Problematyka zajęć:

1-2. międzykulturowość, wielokulturowość, pluralizm kulturowy, polietniczność... - próba definicji

3. twórczość jako źródło kultury

4-5. twórca jako wytwórca

6-7. kto to jest Inny?

8-9. mit

10. artyzm

11. wirtuozeria

12. kod dzieła sztuki

13-14. interpretacja

Literatura:

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego umieszczone na platformie Moodle.

Z. Bauman, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, przekł. J. Margański, Kraków 2008 (tu rozdziały: Prawo do uznania, prawo do redystrybucji, Od równości do wielokulturowości)

R. Benedict, Integracja kultury w: Wzory kultury, przekł. J. Prokopiuk, Kraków 2019

R. Benedict, Jednostka i wzór kultury w: Wzory kultury, przekł. J. Prokopiuk, Kraków 2019

W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce jego reprodukowalności technicznej [w:] tegoż., Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy, Warszawa 2011

W. Benjamin, Twórca jako wytwórca. Mowa wygłoszona w Instytucie Badań nad Faszyzmem w Paryżu 27 kwietnia 1934 r. [w:] tegoż., Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy, Warszawa 2011

W.J. Burszta, Od wielokulturowości do międzykulturowości z monokulturą w tle w: Kultura Współczesna 2/2008

J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, przekł. A. Jankowski, Poznań 1997 (tu: Prolog: Monomit)

J. Campbell, Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, oprac. B. S. Flowers, przekł. I. Kania, Kraków 1994 (tu cześć I: Mit a świat współczesny)

A. Finkielkraut, W stronę społeczeństwa wielokulturowego? w: Porażka myślenia, przekł. M. Ochab, Warszawa 1992

A Helman, Kino na pograniczu kultur, w: Kultura Współczesna 2/2011

A. Peterson Royce, Antropologia sztuk widowiskowych. Artyzm, wirtuozeria i interpretacja w perspektywie międzykulturowej, przekł. N. Moszkowicz (tu rozdziały: Wirtuozeria: maska nonszalancji, Artyzm: ucieleśnienie przejrzystości, Artyzm i odmienne stany świadomości)

R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2006

A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego w: tegoż, O interpretacji, Kraków 2014

A. Szahaj, Paninterpretacjonalizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście (odpowiedź krytykom) w: tegoż, O interpretacji, Kraków 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

po zajęcia z Międzykulturowych wymiarów twórczości artystycznej Student:

zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym modułu tożsamość i komunikacja międzykulturowa

potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, a także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, wykorzystując wiedze zdobytą w ramach modułu tożsamość i komunikacja międzykulturowa

jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji modułu tożsamość i komunikacja międzykulturowa przy planowaniu swojej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne i kierując się szeroko rozumianym interesem publicznym

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczna

Na ocenę dostateczną: zna na poziomie podstawowym najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu tożsamość i komunikacja międzykulturowa; ze wsparciem opiekuna naukowego potrafi planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach modułu tożsamość i komunikacja międzykulturowa

Na ocenę dobrą: zna w zadowalającym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu tożsamość i komunikacja międzykulturowa; potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, stara się inspirować proces uczenia innych wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach modułu tożsamość i komunikacja międzykulturowa

Na ocenę bardzo dobrą: zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu tożsamość i komunikacja międzykulturowa; potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, stara się inspirować proces uczenia innych wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach modułu tożsamość i komunikacja międzykulturowa; jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji modułu tożsamość i komunikacja międzykulturowa przy planowaniu swojej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na zapotrzebowania społeczne i kierując się szeroko rozumianym interesem społecznym.

Na ocenę końcowa składać się będzie aktywność na zajęciach oraz ocena z eseju/pracy semestralnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)