Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki ciała stałego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-S1-E5-WFCS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki ciała stałego
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25694
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki fizyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ1_W03.

FIZ1_W10.

FIZ1_U01.

FIZ1_U14.

FIZ1_K01.

FIZ1_K02.

Wymagania wstępne:

Znajomość fizyki ogólnej (mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, optyka oraz elementy fizyki współczesnej).

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki atomu i cząsteczki i mechaniki kwantowej.

Pełny opis:

Wykład i ćwiczenia dotyczą podstaw fizyki ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów symetrii, fizyki półprzewodników i izolatorów.

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z głównych teorii, które określają współczesną fizykę ciała stałego, ich roli w opisie zjawisk z punktu widzenia symetrii, metody doświadczalne fizyki ciała stałego.

Literatura:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. W. Ashcroft i N. D. Mermin, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1986.

3. A. Sukiennicki i A. Zagórski, „Fizyka ciała stałego”, WNT, Warszawa 1984.

4. H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

5. J.E. Garbarczyk, „Wstęp do fizyki ciała stałego” PW, Warszawa 2017.

6. J. Ginter, Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego.

7. Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - Zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki ciała stałego.

W2 - Wybiera teorie stosowaną do opisu właściwości kryształow.

U1 - Rozumie i ścisłe opisuje zjawiska fizyczne w kryształach.

U2 - Samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych z fizyki ciała stałego.

K1 - Student rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

K2 - Pogłębia własne rozumienie danego tematu, dobiera brakujące elementy rozumowania.

Metody i kryteria oceniania:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Egzamin podstawowy i poprawkowy odbywa się w sesji egzaminacyjnej,

ma formę pisemne-ustną. Obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie ćwiczeń i aktywność.

1) Egzamin pisemny, 3 zadania z tematów wykładów, 3 x 10 p = 30 p.

2) Ocena za ćwiczenia - 10 p.

3) Rozmowa po złożeniu pracy pisemnej. Maksymalna ilość punktów - 10 p.

Maksymalna suma punktów 50.

Algorytm wyliczenia oceny:

26-30 p (51-60% maksymalnej ilości punktów) - ocena: 3

31-35 p (61-70%) - ocena: 3+

36-40 p (71-80%) - ocena: 4

41-45 p (81-90%) - ocena: 4+

46-50 p (91-100%) - ocena 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zakrzewski
Prowadzący grup: Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawy użycia programu Mathematica.

Proste układy kwantowe: atom wodoru, oscylator hamroniczny

Półprzewodnikowe studnie kwantowe: nieskończone, skończone i ze zmienną masą efektywną

Zasada wariacyjna

Rachunek zaburzeń

Pełny opis:

Znajomość podstaw fizyki ciała stałego

Znajomość podstawowych metod numerycznych przydatnych do rozwiązywania problemów fizyki ciała stałego

Znajomość podstawowych funkcji programu Mathematica

Literatura:

J. Ginter, Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego.

Ch. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego.

strony www dotyczące programu Mathematica.

Wymagania wstępne:

Podstawy mechaniki kwantowej

Podstawy algebry liniowej i analizy matematycznej (rachunek różniczkowy i całkowy, wartości własne macierzy, operatory)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14816
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podstawowe prawa fizyki ciała stałego.

Budowa i symetria kryształów.

Opanowanie stosowania praw fizyki do rozwiązywania problemów z zakresu fizyki ciała stałego.

Poznanie wybranych metod badania właściwości ciał stałych.

Pełny opis:

1.Ciało stałe. Sieć krystaliczna.

2. Symetrie kryształów.

3. Sieć odwrotna.

4. Defekty sieci krystalicznej.

5. Wiązania krystaliczne.

6. Drgania sieci krystalicznej, fonony akustyczne i optyczne.

7. Fonony. Widmo drgań sieci.

8. Energia i ciepło właściwe kryształu.

9. Stany elektronowe w kryształach.

10. Struktura pasmowa ciał stałych.

11. Elektron w potencjale okresowym.

12. Prędkość i masa efektywna elektronu.

13. Gęstość stanów elektronowych.

14. Poziom Fermiego w półprzewodnikach.

15. Przewodnictwo elektryczne półprzewodników.

Literatura:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. W. Ashcroft i N. D. Mermin, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1986.

3. A. Sukiennicki i A. Zagórski, „Fizyka ciała stałego”, WNT, Warszawa 1984.

4. H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

5. J.E. Garbarczyk, „Wstęp do fizyki ciała stałego” PW, Warszawa 2017.

[6] Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Wymagania wstępne:

Wymagana jest wiedza wykładana w ramach Fizyki I, II, III, IV, oraz podstaw Mechaniki Kwantowej.

Podstawy algebry liniowej i analizy matematycznej (rachunek różniczkowy i całkowy, macierzy, operatory)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=31939
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h.

Lektura zadanej literatury: 30 h.

Przygotowanie do egzaminu: 15 h.

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75/25 = 3 ECTS


Udział w ćwiczeniach: 30 h.

Prace domowe: 30 h.

Przygotowanie do wryfikacji: 15 h.

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75/25 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Wykład i ćwiczenia dotyczą podstaw fizyki ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów symetrii, fizyki półprzewodników i izolatorów.

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z głównych teorii, które określają współczesną fizykę ciała stałego, ich roli w opisie zjawisk z punktu widzenia symetrii, metody doświadczalne fizyki ciała stałego.

Literatura:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. W. Ashcroft i N. D. Mermin, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1986.

3. A. Sukiennicki i A. Zagórski, „Fizyka ciała stałego”, WNT, Warszawa 1984.

4. H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

5. J.E. Garbarczyk, „Wstęp do fizyki ciała stałego” PW, Warszawa 2017.

6. Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)