Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt zespołowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-S1-E5-PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt zespołowy
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W05, I1_U03, I1_U06, I1_U07, I1_U15, I1_K02, I1_K03, I1_K04, I1_K06


Wymagania wstępne:

Znajomość wybranego języka programowania.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci wykształcą umiejętności stosowania wybranych narzędzi planowania projektów. W ramach przedmiotu studenci w grupach dwu-, trzy- lub czteroosobowych realizują programistyczny projekt informatyczny, którego przedmiot ma związek z zagadnieniami na studiach pierwszego stopnia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

W1 posiada wiedzę o algorytmach niezbędną do realizacji projektu (I1_W05),

U1 potrafi zaprojektować i zaimplementować algorytm w ramach projektu (I1_U03),

U2 wykorzystuje dobre praktyki inżynierii oprogramowania oraz stosowne narzędzia do realizacji projektu (I1_U06),

U3 potrafi komunikować się z innymi członkami grupy podczas realizacji projektu (I1_U07),

U4 potrafi opracować dokumentację techniczną projektu zespołowego (I1_U15),

K1 formułuje pytania służące pogłębieniu wiedzy dotyczącej przedmiotu projektu (I1_K02),

K2 jest gotowy do pracy w zespole nad projektem oraz priorytetowania zadań (I1_K03),

K3 stosuje zasady etyki i ochrony własności intelektualnej w działaniach własnych i innych osób podczas realizacji projektu (I1_K04),

K3 działa jako członek grupy w sposób przedsiębiorczy (I1_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Frederic Guinand
Prowadzący grup: Frederic Guinand
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kanturski
Prowadzący grup: Jan Kanturski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach 20 h

konsultacje 1 h

samodzielna lektura 40 h

przygotowanie projektu 40 h

razem 101 h, co odpowiada 4 ECTS


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Jan Kanturski
Prowadzący grup: Jan Kanturski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 20 h,

konsultacje 1 h,

samodzielna lektura 40 h,

przygotowanie projektu 40 h,

razem 101 h, co odpowiada 4 ECTS.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)