Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-SOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Informatyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WYKŁAD: I1_W09


LABORATORIA: I1_U08, I1_U13, I1_K02

Wymagania wstępne:

Język programowania C, kurs: Architektura systemów komputerowych

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie budowy i działania współczesnego systemu operacyjnego (SO). Przedstawione są podstawowe pojęcia związane z wielodostępnym, wieloprogramowym SO, pojęcia procesu i wątku, algorytmy kolejkowania procesów, organizacja pamięci, zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia, organizacja systemu plików, synchronizacja procesów, problem zakleszczeń oraz zarys zagadnień związanych z bezpieczeństwem współczesnych systemów operacyjnych. W części praktycznej zajęć (Laboratorium) omawiane, demonstrowane i praktycznie realizowane są techniki administracji systemem operacyjnym oraz programowanie systemowe.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

W1 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z systemami operacyjnym (I1_W09).

W2 - Student zna i rozumie algorytmy szeregowania zadań oraz techniki zarządzania pamięcią (I1_W09).

W3 - Student zna i rozumie techniki komunikacji między procesami (I1_W09).

W4 - Student zna i rozumie techniki zarządzania urządzeniami wejścia/wyjścia oraz techniki organizacji systemu plików (I1_W09).

W5 - Student zna i rozumie ograniczenia i wady systemów operacyjnych (I1_W09).

LABORATORIA

U1 - Student potrafi tworzyć, uruchamiać, testować programy zapisane w wybranym języku w różnych środowiskach programistycznych i na różnych platformach systemowych oraz tworzyć dokumentację techniczną (I1_U08)

U2 - Student potrafi konfigurować systemy Unix i Windows, administrować nimi oraz instalować potrzebne oprogramowanie (I1_U13).

K1 - Student posiada umiejętność formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia budowy i działania systemu operacyjnego (I1_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wittlin
Prowadzący grup: Michał Seredyński, Aleksander Wittlin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wittlin
Prowadzący grup: Michał Seredyński, Aleksander Wittlin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie budowy, działania i komunikowania się ze współczesnym

systemem operacyjnym (SO). Wykład oparty jest na architekturze systemu Unix i jego

pochodnych (LINUX). Przedstawione są podstawowe pojęcia związane z wielodostępnym,

wieloprogramowym SO, pojęcie procesu, organizacja systemu plików, organizacja pamięci,

jądro systemu, komunikacja pomiędzy procesami, standardowe funkcje systemowe biblioteki

standardowej POSIX, inicjalizacja systemu i audyt. Omówione są typowe algorytmy

kolejkowania procesów, ich zalety i wady. Przedstawiony jest zarys zagadnień

związanych z bezpieczeństwem współczesnych systemów operacyjnych. W części

praktycznej zajęć (Laboratorium) omawiane, demonstrowane i praktycznie realizowane

są techniki administracji systemem operacyjnym oraz programowanie systemowe.

Pełny opis:

Wstęp, organizacja zajęć

Historia systemów operacyjnych

Jądro systemu operacyjnego, funkcje jądra

Zegar i synchronizacja procesów

Pojęcie i struktura procesu

Tworzenie procesów, funkcje fork i exec

Szeregowanie procesów i program do szeregowania procesów

Wątki, tworzenie, obsługa i usuwanie

Komunikacja z procesami - sygnały

Komunikacja pomiędzy procesami - potoki nienazwane i nazwane

Komunikacja pomiędzy procesami i synchronizacja procesów:- semafory, wiadomości i pamięć współdzielona

Systemy plików, organizacja, działanie

Pamięć wirtualna

Programy obsługi wejścia-wyjścia

Literatura:

Ures Vahalia, Jądro Systemu Unix, WNT

W. Mauerer, Professional Linux Kernel Architecture, Wiley Publishing

A. S. Tanenbaum, Systemy Operacyjne, Wyd. IV, Helion

Dokumentacja systemowa Linux

W. Stallings, Operating Systems Internals and Design Principles, Pearson, 2018.

W.R. Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT

Unix i Linux, Przewodnik Administratora, Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin, Helion

lub inny podręcznik administracji Linux-em.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikitiuk
Prowadzący grup: Artur Mikitiuk, Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie budowy, działania i komunikowania się ze współczesnym

systemem operacyjnym (SO). Wykład oparty jest na architekturze systemu Unix i jego

pochodnych (LINUX). Przedstawione są podstawowe pojęcia związane z wielodostępnym,

wieloprogramowym SO, pojęcie procesu, organizacja systemu plików, organizacja pamięci,

jądro systemu, komunikacja pomiędzy procesami, standardowe funkcje systemowe biblioteki

standardowej POSIX, inicjalizacja systemu i audyt. Omówione są typowe algorytmy

kolejkowania procesów, ich zalety i wady. Przedstawiony jest zarys zagadnień

związanych z bezpieczeństwem współczesnych systemów operacyjnych. W części

praktycznej zajęć (Laboratorium) omawiane, demonstrowane i praktycznie realizowane

są techniki administracji systemem operacyjnym oraz programowanie systemowe.

Pełny opis:

Wstęp, organizacja zajęć

Historia systemów operacyjnych

Jądro systemu operacyjnego, funkcje jądra

Zegar i synchronizacja procesów

Pojęcie i struktura procesu

Tworzenie procesów, funkcje fork i exec

Szeregowanie procesów i program do szeregowania procesów

Wątki, tworzenie, obsługa i usuwanie

Komunikacja z procesami - sygnały

Komunikacja pomiędzy procesami - potoki nienazwane i nazwane

Komunikacja pomiędzy procesami i synchronizacja procesów:- semafory, wiadomości i pamięć współdzielona

Systemy plików, organizacja, działanie

Pamięć wirtualna

Programy obsługi wejścia-wyjścia

Literatura:

Ures Vahalia, Jądro Systemu Unix, WNT

W. Mauerer, Professional Linux Kernel Architecture, Wiley Publishing

A. S. Tanenbaum, Systemy Operacyjne, Wyd. IV, Helion

Dokumentacja systemowa Linux

W. Stallings, Operating Systems Internals and Design Principles, Pearson, 2018.

W.R. Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT

Unix i Linux, Przewodnik Administratora, Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin, Helion

lub inny podręcznik administracji Linux-em.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikitiuk
Prowadzący grup: Artur Mikitiuk, Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:


WYKŁAD


uczestnictwo w zajęciach 20 h

samodzielna lektura 10 h

uczestnictwo w egzaminie 2 h

przygotowanie do egzaminu 15 h

konsultacje 3 h


Razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS


LABORATORIA


uczestnictwo w zajęciach 20 h

przygotowanie do zajęć 20 h

przygotowanie projektu 30 h

konsultacje 5 h


Razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)