Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy instytucjonalne UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-PIUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy instytucjonalne UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, omawiane akty prawne UE oraz orzecznictwo TSUE.

2. Nowy podręcznik prawa Unii Europejskiej, A. Zawidzka-Łojek i A. Łazowski (red.) Warszawa 2022

3. M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. 8, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barcz , M. Górka , A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, wyd. 6, Warszawa 2020.

2. J. Barcik, R. Grzeszczak, Prawo Unii Europejskiej, C.H.Beck, Warszawa 2022.

3. K. Popowicz, Historia integracji europejskiej, SGH, Warszawa 2006.

4. R. Schuman, Dla Europy, Znak, Kraków 2009.

5. T.G.Grosse, Europa na rozdrożu, Instyut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: przedstawia procesy integracyjne w Europie prowadzące do powstania Wspólnot i wreszcie Unii Europejskiej, wyjaśnia problematykę akcesji Polski do Unii Europejskiej

EK2: charakteryzuje Unię Europejską jako organizację międzynarodową, identyfikuje podstawowe orzecznictwo TS pozwalające uznanie, że Wspólnoty utworzyły autonomiczny porządek prawny.

EK3: wskazuje podstawy prawne funkcjonowania Unii Europejskiej oraz charakteryzuje akty prawne przez nią wydawane, w tym identyfikuje orzecznictwo TS pozwalające na scharakteryzowanie działania poszczególnych aktów prawa.

EK4: przedstawia zasady rządzące stosowaniem prawa UE, w tym identyfikuje podstawowe orzecznictwo TS w tym zakresie.

EK5: charakteryzuje procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: podstawą dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin odbywa się po zakończeniu wykładów, w formie testowo-opisowej, bądź kazusowej (w części testowej egzamin będzie zawierał do 30 pytań wielokrotnego wyboru, a w części opisowo-kazusowej dwa pytania otwarte lub dwa kazusy). Z całości zostanie wystawiona jedna łączna ocena.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kołatek
Prowadzący grup: Radosław Kołatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kołatek
Prowadzący grup: Radosław Kołatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)